Karanteneskadedgjøreren Trips Palmi oppdaget i Danmark

Karanteneskadedgjøreren Thrips Palmi er oppdaget på importerte timianplanter fra Israel.

> Les mer

Generasjonsskifte - vegen vidare

Om nokon vil flytte heim og overta heimegarden er ikkje sjølvsagt. På Helleset valgte Tor-Einar og Anna å gjere dette.

> Les mer

Ulik mengde nedbøyd topp i bringebær i tunnel

Høyest prosent nedbøyd topp gav litt tidligere høsting, størst og nettoøkonomisk best salgsavling. Vanlig topping gir større bær sammenlignet med nedbøyd topp i første halvdel av høstesesongen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ulik bestand og gjødsling i bringebær på friland

Tettest bestand og størst mengde N-gjødsling gav størst salgsavling og best økonomi. Det var ikke utslag for kaliumgjødsling. Ulik bestandstetthet og gjødsling gav ikke forskjell i tidlighet, andel salgsvare av totalavlinga eller bærstørrelse.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sprøyteteknikk og sprøytekvalitet i jordbær

I nye omfattende testkjøringer er det prøvd mange kombinasjoner av dyser, trykk, kjørefart og innstillinger i forskjellige plantebestander. Testkjøringene gir oss svar på hvilken sprøyteteknikk og innstillinger som gir tilfredsstillende sprøytedekning, med minst mulig væskeforbruk, når vi sprøyter mot sopp og skadedyr.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sprøyteteknikk i moreller i tunnel

I omfattende testkjøringer med tåkesprøyte og sprøyterifle for å optimalisere bladgjødsling og sprøyting mot sopp og skadedyr, er det funnet viktige sammenhenger mellom sprøytekvalitet for ulike dyser, trykk, fremdriftsthastighet og innstillinger.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Plantesystem og plantetthet for remonterende økologiske jordbær i plasttunnel

Både i første og andre bærår har alle plantesystem gitt høye salgsavlinger av store flotte bær, høy andel salgsavling, lite frasortert, samt høy omsetning. Høyest salgsavling, omsetning og best nettoøkonomi var ved planting på dobbeltrad og sikksakplantet 1,5 rad. Totalt sett anbefales sikksak 1,5 rad med 3600 planter/dekar.

> Les mer   > Kommentarer [0]

N-gjødsling og soppsprøyting til hageblåbær

Frilandsfeltet gav meget høy salgsavling i alle ledd, og Toro med middels nitrogengjødsling og soppsprøyting gav hele 1941 kg salgsvare/daa. Det var en tendens til at Toro gav høyere salgsavling og større bær enn Blue Crop. Soppsprøyting gav begge sortene noe større bær, tendens til høyere salgsavling og mindre frasortert.

> Les mer   > Kommentarer [0]

N-gjødsling til hageblåbær på friland og i tunnel

Friland ga høyere prosentandel busker med bær enn begge tunnelsystemer. Det var klar tendens til størst salgsavling i kg/busk og i kg/daa ved mellomste N-nivå. Det var statistisk sikkert større bær på friland enn i lukket tunnel, men ikke forskjell i bærstørrelse på grunn av ulike N-gjødslinger.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Manuell og maskinell høsting og sortering av hageblåbær

Høstevogna «Easy Harvester» og maskinelt sorteringsanlegg med automatvekt ble prøvd ut på to sorter, for å se om det ville gi vesentlige besparelser under høsting, sortering og pakking, samt se på hvordan bærkvaliteten ville bli. Etter første prøveår kommer manuell høsting, sortering og pakking best ut.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Humler til pollinering i søtkirsebær

Kan pollinering med norske humler gi økt fruktsetting og avling hos søtkirsebær under tunneldekke? Et treårig prosjekt ser på forskjellene på pollinering med honningbier kontra norske humler. Dette er et samarbeid mellom NLR og Bioforsk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Frostvanning på plasttunnel i moreller

Frostvanning på toppen av plasttunnel i moreller gav meget god effekt, og det var stor forskjell på antall friske blomster der det var frostvanna, sammenlignet med bare plasttunnel.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Lam og snyltarar våren 2015

Kvikke lam, rett medisinering og god beitebruk er viktigaste tiltaka mot innvolssnytarar på innmarksbeite.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fakta om bær

Fakta om jordbær og bringebær.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bærkvalitet og avling ved ulike plantesystem og modningsgrader av Korona og Sonata jordbær

Sonata dyrket på dobbeltrad har gitt høyest salgsavling, størst bær og best nettoøkonomi. Korona har best totalresultater på enkelttrad. Kvalitetstestene viser at plukking av middels moden Sonata gir både god lagringsevne, fin bærfarge og god smak. Lysplukket Korona har dårligere lagringsevne og smak enn middels og mørkplukket Sonata.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sortsforsøk seine sorter

Av nye sorter er P04-62-41 en ganske pen matpotet, men avlingsmessig skuffer sorten i årets forsøk. P02-18-66 kan være aktuell til chips. Øvrige nye sorter i årets prøving imponerer ikke.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Settepotetkvalitet i Asterix

Sertifiserte settepoteter av Asterix har i dette forsøket gitt høyere avling enn egne settepoteter. Dette skyldes sannsynligvis kombinasjonen av virus Y og A i egne settepoteter. Et settepotetparti med høyt innhold av kun virus A har ikke gitt lavere avling enn det sertifiserte partiet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Setteavstand og antall groer i Solist

Settepoteter av Solist med en kraftig hovedgroe gir et mindre knollansett og en høyere knollvekt enn settepoteter med flere groer. Totalavling skiller seg derimot ikke ved ulikt antall groer. Det oppnås større totalavling ved 25 cm setteavstand enn ved 35 cm.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kjølmark

På Agder har vi mye gras i vekstskiftet og flere produsenter av potet og gulrot lider til dels store tap på grunn av kvalitetsfeil forårsaka kjølmark. I dette prosjekt har vi identifisere hvilke arter av kjølmark som forårsaker skader. Vi har funnet en metode for å registrere menge kjølemakklarver i jorda.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side