Planteverndagen 2016 NLR Innlandet

Vedlagt finner du alle foredragene som ble holdt på Planteverndagen 24. mai 2016 på Blæstad. Foredraget om integrert plantevern - nye krav, vil bli supplert seinere.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bruk av Off-label

Å få bruke et preparat off-label, vil si å bruke et allerede godkjent preparat i bruksområder som ikke inngår i preparatets ordinære godkjenning.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Rett jordarbeiding

- NØKKELEN TIL BETRE AVLING OG KVALITET Dette er filosofien til gardbrukar Tor Torland på Torland i Nærbø. Ny eng gir betre avling både i mengde og kvalitet.

> Les mer

Ugrasbekjempelse i vårkorn

Her får du en oppdatert oversikt over aktuelle ugrasmidler og blandinger.

> Les mer

Kvalitetsutvikling i haustbeite på fulldyrka jord

Førebels resultat viser at det er liten skilnad i protein- og næringsinnhald når ein samanliknar gjødsla og ugjødsla beitegras, etter 2. slått på 1. og 2. års blandingseng.

> Les mer

Spirevanning i gulrot, løk, kålrot m.fl.

Det er veldig tørt nå mht jordfuktighet for flere sådde og satte kulturer også i vår region. Sist gang det regnet noe av betydning var for 3-4 uker siden. Les mer om spirevanning i ulike kulturer under.

> Les mer

Kålflueaktivitet 2015

Registrering av kålfluas egglegging er en årlig oppgave for landbruksrådgivingen. Registreringene brukes til å utarbeide varsler i VIPS, Varsling Innen Planteskadegjørere.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Avrenning frå plansiloar

Det er meir og mindre pressaftavrenning frå plansiloar. Dette skuldast fleire forhold som vi bør får orden på.

> Les mer

Skuddtoppmidd - liten, men kan gjøre stor skade!

Det er i vår sett skuddtoppmidd på flere ulike kulturer, blant annet på impatiens ny guinea, dahlia og begonia. Skadene sees ved dårlig vekst og unormal utvikling. Skuddtoppmidden sitter og suger på unge plantedeler som skudd og knopper. Nye blader og blomster blir deformerte og veksten kan stoppe helt opp i hele eller deler av planta.

> Les mer

Store mengder husdyrgjødsel saman med mineralgjødsel

I 6 år har NLR Sogn og Fjordane drive ein forsøksserie der vi samanlikna Fullgjødsel 25-2-6 og OPTI-NS. Vi har sett både på avlingsmengde, avlingskvalitet og mineralinnhald. På biletet ser vi Bjørn Tor Svoldal frå Yara.

> Les mer

Raigras i rundballar

Raigras er vanskeleg å fortørke og lage gode rundballar av. Breispreiing og raking vil vere ei god hjelp for å få graset godt nok fortørka.

> Les mer

Dekkvekst i gjenlegg, eller ikkje?

Spørsmål om dekkvekst i attlegg dukkar ofte opp. Vi har prøvd å gje nokre svar på dette her.

> Les mer

Strategier mot indre bladrandskade, høy relativ fuktighet og kalsiumopptak

Salat dyrket i NFT(Nutrient film technique) er ofte utsatt for bladrandskade, en nyere undersøkelse tester ulike strategier for å unngå bladrandskade.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nye krav til sprøytejournal

I 2015 kom det en ny Plantevernforskrift, som setter krav til at deg som bruker yrkespreparater skal dokumentere og sette deg inn i de generelle prinsippene for integrert plantevern (IPV).

> Les mer

Integrert Plantevern - dokumentasjonskrav

Ny Plantevernforskrift som vi fikk i 2015 satt krav til at du som bruker yrkespreparat skal sette deg inn i og dokumentere at du anvender generelle prinsipper for integrert plantevern. I artikkelen finner du skjemaer og lenker som kan hjelpe deg i dokumentasjonen.

> Les mer

Multitasking

Dere som produserer sommerblomster er nå inne i den travleste perioden i året. Bestillingene strømmer forhåpentligvis på, og dere har fokus på oppvanning av plantene for salg, pakking og levering. Dette er viktig og avgjørende for omsetningen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nokre vanlege ugras, biologi og planteverntiltak 2016

Høymole, krypsoleie, engsoleie, vassarve, lyssiv/knappsiv er vanlege ugras. Les meir om biologi og tiltak mot desse.

> Les mer

Jordleiepriser 2016

Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål (korndyrking, potetdyrking, grasproduksjon, grønnsaksproduksjon og beite). De viktigste jordbrukskommunene i landet sender inn de vanligste priser i sin kommune.

> Les mer

Brakking av gammel eng

Når det gjelder brakking av eng har vi god tid! Her skal vi så gjenlegg med eller uten dekkvekst og vi skal ta en slått. Her bør vi få opp ugrasbestanden til å bli 15-20cm langt.

> Les mer

Såing av grasfrø i etablert eng

Valg av tidspunkt, utstyr og mengde såfrø

> Les mer
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side