Jordbruksavtalen 2014-2015

Som kjent ble det i år brudd mellom partene i jordbruksoppgjøret. Ved tidligere brudd i jordbruksoppgjøret er det vanlig at statens tilbud blir gjeldene. Denne gangen ble statens tilbud justert etter forlik i Stortinget. Rammen for avtalen er på 420 millioner kroner til fordeling, av dette er 320 millioner kroner målprisøkning. 80 millioner kroner er overførte midler fra 2013 og effekt av økt jordbruksfradrag.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Såmengde og N-gjødsling til gras/kløver

Auka N-gjødsling gav større avlingar i eng med gras og raudkløver, men frå 8 til 16 kg nitrogen per dekar var avlingsauken berre om lag 12 prosent. Det var liten nedgang i avling og kløverinnhald frå første til tredje engår. Kløverinnhaldet vart om lag halvert i frå der det ikkje vart gjødsla med nitrogen og opp til 16 kg N per dekar.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Grovforkvalitet

Optimal økonimisk grovforkvalitet tilpassa den enkelte gard.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Biorest fra Lillehammer - billig gjødsel

Biorest (=råtnerest) er den flytende delen av matavfallet etter produksjon av biogass (metan). Ved å sentrifugere dette, får de ut en fast del som brukes som jordforbedringsmiddel og en flytende del med 2-3 % tørrstoff. Denne delen kalles biorest. Bioresten trenger lett ned i jorda og egner seg godt både til eng, beite og til åpenåkervekster som korn osv.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Virkning av Fryaslam

Med økonomisk støtte fra Sør-Fron kommune har vi startet å kartlegge virkninga av Fryaslam på jorda.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Mye fôr, men dårligere kvalitet enn norkalt?

Kvaliteten på årets grovfôr ble tatt opp i Bondebladet den 13. november. Hovedpoenget her var at flere ikke klarer å opprettholde produksjonen av mjølk eller kjøtt. Den varme sommeren har gjort at reduksjonen i kvalitet gikk raskere enn normalt.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ta tohjulstraktoren frem igjen!

I Sveits og Østerrike er det til dels svært bratt terreng, men der finner du ikke "bush" og vissent brunt gress. Her er det grønne, velpleide lier så langt øye kan se. Men for dette gjør seg ikke selv, så her er tohjulstraktoren et nødvendig ånde, både for å få høstet det fôret de trenger og for å pusse kantene. Og er det for bratt, så er det bare å montere på pigger på hjula. Vi har MYE å lære av det alpiskelandbruket når det gjelder skjøtsel og stell!

> Les mer

Levande jord 2012-2014

Skilnadene var ikkje tydelege, men analysar av jord synte i 2012 og 2013 høgare biologisk aktivitet der det vart tilført aerob kompostkultur (Akku). I 2014 vart det ikkje registrert skilnader.

> Les mer

Studietur til Sveits og Østerrike 2014- en reiseskildring

Her er rapporten ifra studieturen vi arrangerte til Sveits og Østerrike 14.- 18.august i fjor. Turen bød på mange inntrykk og opplevelser, i det vakre, bratte landskapet. Her kan lese et lite utdrag fra turen, samt se et bitte lite utvalg av bilder. God lesning!

> Les mer

Rapport prosjekt: Helgjødsel i beite - innhald av kopar og kobolt i beitegras

Kobolt er som kjent eit mikronæringsstoff som har vorte tilført beitegraset vårt i mange år. Eit mål med desse prøvefelta var å få avdekka om ein finn att kobolt i plantene etter gjødsling med kobolt gjennom bruk av Helgjødsel.

> Les mer

Rapport prosjekt: Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa

Målet med prosjektet var å belysa avlingsnivået i eng på gardar der det over fleire år berre er tilført ca. 3 kg fosfor gjennom husdyrgjødsla. Det er innkjøpt og brukt rein nitrogengjødsel som ammoniumnitrat/kalkammonsalpeter.

> Les mer

Lauvtre og buskar til le, i verharde kyststrok.

Mange stader på kysten vart det planta mykje sitkagran, lerk og fure i 1960-åra. Mange meiner at det no, i nokre bygder, er nok gran, og at det i nye plantingar bør satsast meir på lauvtre.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Stor sverming av stankelbein

Det var stor sverming av stankelbein på kysten av Sunnmøre, tidleg i juni. Dette var arten "Tipula unca", og ikkje den meir frykta "Myrstankelbein".

> Les mer   > Kommentarer [0]

Tiltak mot lyssiv og knappsiv i eng og beite

Lyssiv og knappsiv er artar som har auka i utbreiing. Det er særleg i beite dei kan bli dominerande. Artane blir stort sett vraka av alle dyreartar.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Høge grasaavlingar på Vestlandet. Kva med fôrverdien?

Det var rekordstore grasaavlingar dei fleste stader på Vestlandet i 2014. Grovfôrkvaliteten vart likevel ikkje så god som ynskjeleg.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fôrenhetene som forsvant

Med årets avlinger innpakka i plast eller lagt under press, kommer sannheten for en dag; årets grovfôrkvalitet svarer ikke helt til forventningene. Både bønder og fagfolk mener været har skylda.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Luserne - utprøving på Indre Helgeland

Bioforsk har i flere forsøksserier hatt fokus på luserne. Forsøka har hatt som formål uttesting av lusernearter for utsjekk av hardførhet og mulige dyrkingsområder. I 2011 ble det anlagt et felt i Hattfjelldal der luserne inngikk i reinbestand og i blandinger. Etter ei meget god etablering i gjenleggsåret opplevde vi nesten total utgang av luserneartene allerede første vinteren. En konklusjon som kan trekkkes er at luserne ikke er aktuell for bruk på indre strøk av Helgeland. Resultater fra dette feltet samt litt annen info om luserne gis i det følgende.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Våtsåing i eng

Kan kvalitet og avlingsnivå på enga haldast oppe ved regelmessig isåing allereie frå 1. engår? Dette er ei av problemstillingane som prosjektet «Planmessig vedlikehaldssåing i eng med våtsåingsmetoden», vil sjå nærare på. Det er Agromiljø As, Bioforsk og NLR-einingar som er samarbeidspartar i dette prosjektet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Les om et fantastisk vær på Helgeland i 2014

Sommeren 2014 vil bli husket som en av de varmeste i manns minne. Dette skriver Bioforsk i sin oppsummering om været i vekstsesongen 2014. Dette er utvilsomt en konklusjon som også gjelder Helgeland. I det følgende vil en med bakgrunn i værmålinger gå litt nærmere inn på helgelandsværet for 2014. Dette er en historie om både høye temperaturer, lite nedbør, om viktige skuldersesonger og ikke minst et par norgesrekorder.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Åkerbønner prøves i nord

Våren 2014 ble et lite areal i Vesterålen sådd til med åkerbønner (Vicia faba) av sorten Columbo. Det er interessant å prøve mer varmekrevende vekster i vår region, siden vi ser at det er mulig å få til disse nå i større grad nå enn for 10-15 år siden.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side