Ta vare på naturbeitemarkene

Naturbeitemarker er en av flere kulturbetingede naturtyper som regnes som truet naturtype. En tredel av artene på den nasjonale rødlista hører til i kulturlandskapet og mange av disse har ugjødsla beitemark som sitt leveområde. Ved å ta vare på naturbeitemarkene kan vi ta vare på mange truede arter.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Verdien av jord- og fôranalyser

I henhold til forskrift om gjødslingsplanlegging skal det tas representative jordprøver hvert 4.-8. år på all jord som garden disponerer. Dette skal brukes som grunnlag for gjødslingsplanlegging, der gjødslingsbehovet korrigeres etter nivået på jordprøvene.

> Les mer

Fôr ammekua rett i vinter

Beitesesongen går mot slutten, og mange har tatt inn kyrne og avvent kalvene. For de som praktiserer vårkalving, er en viktig utfordring i innefôringssesongen å unngå at kyrne blir feite før neste kalving.

> Les mer

Ny formulering av Ally; fyll ut ny erklæring om ansvarsforhold for off label

Ally har fått ny formulering, og har framleis off label for grasmark. Dersom du tidlegare har fylt ut ansvarsskjema for Ally 50 ST, må du fylle ut nytt skjema for Ally SX for å kunne bruke denne i grasmark.

> Les mer

Optimal utnytting av plantenæringsstoff

Det har i dei siste åra skjedd mykje bra med omsyn til rett bruk av plantenæringsstoff. Vi har fått betre utstyr for spreiing av husdyrgjødsel og mineralgjødsel. I store trekk vert gjeldande regelverk for handtering og bruk av husdyrgjødsel følgd. Det er likevel framleis utfordringar for å få ei meir fagleg rett gjødsling.

> Les mer

Vedlikehaldskalking - aktuelt etter slått

Det er grunn til å minna om at kalking og vedlikehaldskalking er viktig å ta på alvor.

> Les mer

Store grasavlinger - hvordan er kvaliteten

Flere grasprodusenter melder om rekordstore avlinger til førsteslått, men hvordan er kvaliteten på graset i år?

> Les mer

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel 2015/2016

NLR Rogaland planlegg autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmiddel i november 2015 og januar 2016.

> Les mer

Ugraskamp i eng i haust

NLR Sogn og Fjordane har i rådgjevingsmelding nr 12 hatt med noko stoff omkring sprøyting mot ugras i haust. Vi tek her med ein artikkel som har stått i Bondevennen.

> Les mer

Halmberging

Mange presser halmen rett etter tresking. Når kornet inneholder 15-20 % vatn, vil halmen ofte ha et vanninnhold på 40-50 %. Doseringen av ammoniakk er 2-3 % av vekten i rundballen. Mye vann i halmen gjør det vanskeligere å dosere riktig i tillegg til at forbruket av ammoniakk øker.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Halmberging

Mange presser halmen rett etter tresking. Når kornet inneholder 15-20 % vatn, vil halmen ofte ha et vanninnhold på 40-50 %. Doseringen av ammoniakk er 2-3 % av vekten i rundballen. Mye vann i halmen gjør det vanskeligere å dosere riktig i tillegg til at forbruket av ammoniakk øker.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Jordprøvetaking, kalking og pH

Når og hvordan skal jordprøver taes ut? Hvorfor er det viktig å måle pH når vi dyrker planter? Hvor mye kalk skal til for å øke pH på ulike jordarter? Hva må vi passe på ved egne målinger av pH i jord? Vi minner nå om disse og andre spørsmål som ble besvart av Tore Krogstad fra UMB på et fyldig foredrag på Gjennestad Gartnerskole i 2010. Foredraget kan lastes ned her.

> Les mer

Kydlestuvar i Rogaland

Frå fagdag arrangert av NLR Rogaland om kydlestuvar; restaurering og skjøtsel.

> Les mer

Ensileringsmiddel eller ikkje

Rundballar - Ensileringsmiddel eller ikkje er eit sentralt spørsmål som vi truleg aldri vert ferdige med. Alle forsøk som er gjennomførte i Noreg, og her lokalt på Jæren, har vist at surfôr, tilsett rett mengde ensileringsmiddel, har gitt eit betre grovfôr.

> Les mer

Kobolt og kopar tilført gjennom gjødsling

Resultat frå to prøvefelt på Jæren og eitt prøvefelt på Haugalandet i 2014 har vist eit auka innhald av kobolt i beitegras som er gjødsla med Helgjødsel tilsett kopar og kobolt. Det er ôg ein høgare tendens til høgare innhald av kopar, men denne forskjellen er liten.

> Les mer

Det enkle er ofte det beste

Godt grovfôr er den viktigaste faktoren for å lukkast med god økonomi i mjølk- og kjøtt produksjonen. eng av gode grasartar, hausta på rett tid og med eit vellukka ensileringsresultat vil føra til høgt grovfôropptak og reduserte kraftfôrkostnader.

> Les mer

Beiting av rug i Danmark

Danske melkebønder beiter vårsådd høstrug – og tar opp store mengder ts på beite!

> Les mer   > Kommentarer [0]

Grovfôrkvalitet

Godt grovfôr i eit enkelt driftsopplegg gir gode resultat i mjølkeproduksjon i Sola.

> Les mer

Vånda er ikkje borte

Vi ser framleis vånd rundt om i heile Norddalen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Betre grovfôr for høgare avdrått

Om lag 30 prosent tørrstoff og rett mengde syre gir optimal gjæring og høgast grovfôropptak. Frå markdag med Åshild Randby om kvalitetsutvikling i eng 18. mai 2015.

> Les mer
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side