Nokre vanlege ugras, biologi og planteverntiltak 2016

Høymole, krypsoleie, engsoleie, vassarve, lyssiv/knappsiv er vanlege ugras. Les meir om biologi og tiltak mot desse.

> Les mer

Brukserklæring for bruk av Matrigon 72 SG mot tistel i grasmark

Matrigon 72 SG har 7 dagers sperrefrist. Bruk 50 ml Renol pr daa i blandingen for bedre virkning.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ny godkjent plantevernjournal som tar hensyn til integrert plantevern

Det nye i forhold til tidligere forskriftskrav, er at en skal bekrefte at en kjenner til prinsippa i integrert plantevern og kravene i forhold til vannforurensing.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Plantevernjournal revidert april 2016

NLR har revidert forslag til plantevernjournal som tek omsyn til nye dokumetasjonskrav som kom i 2015. Her kan du laste ned journalen.

> Les mer

Grovfôrnytt nr 02-16

Det er kaldt, men det grønnes rundt oss, myggen er ikke spesielt plagsom enda, så i de tidligste områdene våre kan gjødsla nå kjøres ut. Det tar 5-6 uker inne nitrogenet i gjødsla er tatt opp helt og holdent. Den tiden behøves mellom gjødsling og slått. Tenker du slått den første uka i juni så er det bare tia og vegen. I denne meldinga vil jeg sette fokus på kalium og fosfor, i tillegg til husdyrgjødsel.

> Les mer   > Kommentarer [0]

OPTI-NS er ein svært aktuell mineralgjødsel

NLR har hatt forsøk i 6 år for blant anna å finne ut om OPTI-NS i stor grad kan brukast som einaste mineralgjødsel på bruk med mykje husdyrgjødsel. Dette forsøket låg på Fløtre ved Byrkjelo. Det blei avslutta i 2015.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Møkkprøver i vår?

En ny vår er på gang, og det lukter møkk i bygda. Har du oppdaterte analyser på husdyrgjødsla di? Hvis ikke kan vi NLR Innlandet være behjelpelige med å få tatt ut prøver.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Jordarbeiding - tidlig såing

Tidlig såing, både datomessig og i forhold til jordas vanninnhold, øker risikoen for å påføre arealene pakkeskader. Såing da kan kun lykkes ved få overkjøringer med lett utstyr. Dette er anbefalingene Gunnar Schmidt, tidligere rådgiver i NLR, gir i medlemsbladet Grønt i Fokus nr 1-2016.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Økologisk produksjon av grønsaker. Oppal av planter

Her kan du lesa Thomas Holz sin presentasjon om oppal av grønsaksplanter.

> Les mer

Husk å få Brukserklæring for Off-Label bruk av Ally SX i eng og beite

Off-label etikett får du enkelt ved å henvende deg til NLR Agder.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Beite – en viktig ressurs på gården

Gjødsle i forhold til beitestrategi og vær bevisst på hva en vil ha ut av beitet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Rug til intensive beiter for melkeku

I Danmark har rug blitt brukt til intensive ettårige beiter til melkekyr i mange år. Dette er også aktuelt i Norge. Rug etablerer seg veldig raskt og har rask gjenvekst.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Utvintring av enga og reparasjon av enga

Snøen har nå gått de fleste stedene og det er på tide å sjekke hvordan overvintringa av eng har gått.

> Les mer

Levande matjord

Mikrobiologisk liv i jord er knytta til område rundt planterøtene, og er like viktig for planteveksten som mikroliv i vom og tarm er for vekst og liv hjå menneske og dyr.

> Les mer

Optimal utfodring av lokaltdyrket proteinfoder – trenger vi varmebehandling?

Artikkelen viser til et svensk forsøk, som ble publisert på Grovfoderkonferansen, Umeå 2015.

> Les mer

Mat jorda og få mat igjen!

″Fordi jeg har jord, kan jeg leve″ J.I. Rodale. Jordlivet må holdes i form året igjennom for at det i vekstsesongen kan yte på topp. Et aktivt jordliv vil dra karbon lenger ned i det dype jordsjiktet, og øke karbonlagringsevnen. Jordstruktur, vannlagringsevne, dreneringsevne, næringsforsyning er noen av de positive effektene et godt jordliv kan gi. Fornøyde mark, bakterier, nematoder og andre organismer kan derfor være en del av klimaløsningen og utfordringene fremtidens landbruk står ovenfor!

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kalking og forsuring

Optimal pH i landbruksjord til produksjon av gras og potet bør liggja i området pH 5,6-6.0. Mange grønsaker, kløver og bygg trivest dårleg ved pH under 6. Til vedlikehaldskalking kan det vera høveleg med tilføring av 300-400 kg kalkvare/daa for ein 4-5-års periode.

> Les mer

Helgrøde - krever speseialmekanisering

Helgrøde har blitt via mye oppmerksomhet i den senere tid. Det er de med spesialutstyr som har mest hell i å bruke dette.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Direktesåing av fleirårig raigras

Det nærmar seg tida ein kan kome seg ut på enga med maskiner. Tidleg såing er viktig dersom ein skal få godt tilslag. Fleirårig raigras er noko av det som er lettast å få til, men det må vere på stader der ein kan rekne med overvintring av fleirårig raigras.

> Les mer

Rug - en super beiteplante

Rug som beiteplante gir gode resultater.

> Les mer
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side