Tolking av jordanalyser

Analyseresultata av jordprøvene er eit viktig grunnlag for utarbeiding av gjødslingsplan. Jf. Forskrift om gjødslingsplanlegging, så skal det tas jordprøver kvart 4.-8. år. Desse jordprøvene blir stort sett teke av landbruksrådgivinga, eller gardbrukaren gjer det sjølv.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Mye løvetann i kløverrik eng

Noen ganger kan en få stor oppblomstring av løvetann i kløverrik grasmark. Litt løvetann gjør sikkert ikke så stor skade, men dersom innslaget blir svært stort, vil ugraset bre seg utover og konkurrere bort en del av sådde graset.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sauegjødsel til eng

All utkjøring av møkk koster. Utgiftene blir ikke vesentlig mindre om alle møkka spres på et lite areal eller på et større areal.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fullgjødsel eller NPK til eng

Med fullgjødsel mener vi at det i tillegg til nitrogen, fosfor og kalium, inneholder gjødsla bor (B), svovel (S), magnesium (Mg) og kalsium (Ca). Ei NPK-gjødsel inneholder litt svovel, men mangler bor magnesium og kalsium.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Timoteifelt i fjellet med en og to slåtter

Hvordan går det med avling og overvintring med to slåtter?

> Les mer   > Kommentarer [0]

Timoteifelt med to og tre slåtter

Hvordan går det med avling og overvintring med tre slåtter?

> Les mer   > Kommentarer [0]

Lita håndbok i mjølkeproduksjon med skiftebeiting

Mats Hoglind og Astrid Johansen fra Bioforsk har skrevet "lita handbok i mjøkeproduksjon med skiftebeiting". Håndboka tar for seg tema som planteveksten på beite, fôropptak og planlegging av beitesesongen.

> Les mer

Frå fagdag om bruk av plantevernmiddel og miljøpåverknader, Særheim 20. april

Stikkord frå fagmøte om bruk av plantevern: Lang nedbrytingstid av soppmiddel i jord under norske forhold, funn av glyfosat i vannprøvar, Jova sine analyseresultat frå Skas-Heigre og Time-bekken. Vasking og fylling skal gjerast på areal med jord og vegetasjonsdekke.

> Les mer

Forebygging av melkefeber. Grovfôr rikt på klor.

Syv prosent av norske kyr får melkefeber. Fôring med klorrikt grovfôr i perioden før kalving fører til lågere pH i urin, og kan redusere risikoen for melkefeber.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Innholdsrikt økomelkseminar

14-15 januar arrangerte Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk seminar sammen med FORUT prosjektet på Stjørdal. Det blei en suksess. 159 deltagere og god stemning. Det var et variert program med flere dyktige foredragsholdere. Dag en var i hovedsak viet til grovfôrdyrking, mens dag to var en mer blanding mellom dyrevelferd, grovfôrdyrking og økonomi i grovfôrdyrkinga.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Pløy mer

Pløying har mange fordeler. Mange ville fått større avlinger med mer pløying.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fôrdeler med helgrøde

Interessen for bruk av helgrøde i Norge er økende. Høsta på rett tidspunkt vil helgrøde gi god stivelsesrasjon til kua som sammen med tidlig slått gras gir mye mjølk i tanken.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ku til sau - Presentasjon av praktiske døme på ombygging av eldre kufjøs til moderne sauefjøs.

Gjennom prosjektet «Sau i pluss» har Norsk landbruksrådgiving i Sogn og Fjordane utarbeidd eit praktisk hefte med døme på ombygging av eldre kufjøs. Eldre bygningar kan på denne måten blir moderne sauefjøs.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Avskjæringsgrøfter

Med endrede driftsformer og økt nedbørsintensitet, ser vi at kantsoner og avskjæringsgrøfter har blitt et forsømt område

> Les mer

Årsmelding 2014 NLR Rogaland

Les NLR Rogaland si årsmelding for 2014 på web. Delen med forsøksmelding er ikkje med her.

> Les mer

Grovfôrkvaliteten i Akershus 2014

Fôrprøvene fra vekstsesongen 2014 illustrerer hvor viktig det er å ta fôrprøver. De fleste fikk god kvalitet på fôret, men det var store variasjoner i kvaliteten hos mange.

> Les mer

Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Askjon Vatsvassdrag

Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Askjon Vatsvassdrag

> Les mer   > Kommentarer [0]

Biogjødsel til eng

Biogjødsel er en ressurs som produsenter i Vestfold etter hvert får tilgang til. I 2014 hadde NLR Viken et demonstrasjonsfelt med bruk av biogjødsel. Det er små forskjeller i totalavling om man benytter 5 tonn/daa om våren, eller om man deler opp med 3 tonn om våren, og 2 tonn/daa etter 1.slått. Optimal utnyttelse av biogjødsla krever otimale værforhold under spredning.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Stankelbein

Myrstankelbein kan enkelte vårar og forsomrar gjera lokalt stor skade i eng og beite hjå oss. Mest kvart år får vi inn melding om at stankelbein har øydelagt større eller mindre deler av eng og beite. Enkelte år kan skadane bli omfattande og store.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Jordbruksavtalen 2014-2015

Som kjent ble det i år brudd mellom partene i jordbruksoppgjøret. Ved tidligere brudd i jordbruksoppgjøret er det vanlig at statens tilbud blir gjeldene. Denne gangen ble statens tilbud justert etter forlik i Stortinget. Rammen for avtalen er på 420 millioner kroner til fordeling, av dette er 320 millioner kroner målprisøkning. 80 millioner kroner er overførte midler fra 2013 og effekt av økt jordbruksfradrag.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side