Fôrenhetene som forsvant

Med årets avlinger innpakka i plast eller lagt under press, kommer sannheten for en dag; årets grovfôrkvalitet svarer ikke helt til forventningene. Både bønder og fagfolk mener været har skylda.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Luserne - utprøving på Indre Helgeland

Bioforsk har i flere forsøksserier hatt fokus på luserne. Forsøka har hatt som formål uttesting av lusernearter for utsjekk av hardførhet og mulige dyrkingsområder. I 2011 ble det anlagt et felt i Hattfjelldal der luserne inngikk i reinbestand og i blandinger. Etter ei meget god etablering i gjenleggsåret opplevde vi nesten total utgang av luserneartene allerede første vinteren. En konklusjon som kan trekkkes er at luserne ikke er aktuell for bruk på indre strøk av Helgeland. Resultater fra dette feltet samt litt annen info om luserne gis i det følgende.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Våtsåing i eng

Kan kvalitet og avlingsnivå på enga haldast oppe ved regelmessig isåing allereie frå 1. engår? Dette er ei av problemstillingane som prosjektet «Planmessig vedlikehaldssåing i eng med våtsåingsmetoden», vil sjå nærare på. Det er Agromiljø As, Bioforsk og NLR-einingar som er samarbeidspartar i dette prosjektet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Les om et fantastisk vær på Helgeland i 2014

Sommeren 2014 vil bli husket som en av de varmeste i manns minne. Dette skriver Bioforsk i sin oppsummering om været i vekstsesongen 2014. Dette er utvilsomt en konklusjon som også gjelder Helgeland. I det følgende vil en med bakgrunn i værmålinger gå litt nærmere inn på helgelandsværet for 2014. Dette er en historie om både høye temperaturer, lite nedbør, om viktige skuldersesonger og ikke minst et par norgesrekorder.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Åkerbønner prøves i nord

Våren 2014 ble et lite areal i Vesterålen sådd til med åkerbønner (Vicia faba) av sorten Columbo. Det er interessant å prøve mer varmekrevende vekster i vår region, siden vi ser at det er mulig å få til disse nå i større grad nå enn for 10-15 år siden.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Grovfôret i 2014

Mykje godt ver skulle vel gje mykje godt fôr? Blei det slik? I denne artikkelen vil vi sjå nærmare på korleis grovfôrkvaliteten i Sogn og Fjordane blei i 2014.

> Les mer

Presentasjonar frå rådgivarsamling på Bioforsk Fureneset 2014

Jordpakking, bruk av husdyrgjødsel, attleggsmåtar, grovfôrkostnader og samspel mellom grovfôrmengd, grovfôrkvalitet og avdråttsnivå i mjølkeproduksjonen, var tema på rådgivarsamlinga i september 2014. Her finn du presentasjonane.

> Les mer

Praktisk erfaring med bruk av Helgjødsel

Helgjødsel har etter kvart vorte innarbeidd som ei særs aktuell mineralgjødsel til beitegjødsel på Sør- og Vestlandet. I seinare år har ein hatt auka behov for Helgjødsel tilsett både kobolt og kopar.

> Les mer

Nytt om mineralgjødsel

I vår var det vanskelig å få tak bl.a. fullgjødsel 22-2-12. Gjødseltypen var utsolgt i hele landet og mange måtte kjøpe den gjødsla som fantes på lokalt lager. Gjødsla bør derfor kjøpes i god tid før bruk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fornying av eng

Husdyrproduksjon i dag krev mykje og godt grovfôr. For å få til dette må grasmarka vere i god stand. Dvs. ein må fornye enga med jamne mellomrom.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Westerwoldsk raigras

«Barspektra» raigras ble i 2014 erstattet med andre sorter. I Midtdalen er sortene Loland og Pollanum solgt av Felleskjøpet. Strand solgte sortene Bartigra og Swala. Svala er en ny svensk sort. Tidligere har vi hørt at forskjellene mellom raigrassorter er små. Er dette er sant?

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fullgjødsel eller NPK?

Bør en velge fullgjødsel eller NPK-gjødsel? Spørsmålet dukker stadig opp.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Grovfor til salgs

Har du for lite fôr til vinteren? Her finner du grovfôr til salgs.

> Les mer

Glyfosat med malekost

Brukte ca 1 dl Roundup på 200 problemugrass

> Les mer   > Kommentarer [0]

Skjerping av krav til lagring av mineralgjødsel med ammoniumnitrat

Nytt lovforslag om lagring og sikring av gjødsel som inneheld ammoniumnitrat, blir truleg vedteke haust 2014. Dette vil særleg skjerpa kravet til handtering og lagring av til dømes Ammoniumnitrat 34 %.

> Les mer

Skjøtselplanar for naturtypane slåtteeng og kystlynghei

Økonomiske verkemiddel er innført for å ta vare på artsrike gamle slåttemarker og verdfulle kystlyngheier i landet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Feller for sau - ei god hjelp i sauesankinga

I Oppdalsfjella har det vore brukt feller i samband med sauesankinga ein del år. Dette har vore så vellykka at fleire og fleire har bygd seg feller i samband med sankeanlegg og setre. Vi har vore i kontakt med fleire gardbrukarar som har fortalt om sine erfaringar med slike feller og alle er samstemte om at dette er til svert god hjelp.

> Les mer

Fresing, harving og pløying mot høymole

Fresing, harving, og pløying er oppskrifta i Hogganvik Landsby for å ta knekken på alle gamle høymoleplanter i grasproduksjonen. Høgt beitepress, beitepussing og luking er med å halde god kontroll på nye høymolefrø.

> Les mer

Attlegg med direktesåing om hausten

Brakking etter andre slått har gitt vellukka grasattlegg med direktesåing i slutten av august.

> Les mer

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel 2014/2015

November 2014/januar 2015 skal NLR Rogaland arrangera fleire kurs på Bryne, eitt på Finnøy og eitt i Strand for autorisasjon plantevern. NLR Veksthus arrangerer på Jæren for veksthus.

> Les mer
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side