Pløy mer

Pløying har mange fordeler. Mange ville fått større avlinger med mer pløying.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fôrdeler med helgrøde

Interessen for bruk av helgrøde i Norge er økende. Høsta på rett tidspunkt vil helgrøde gi god stivelsesrasjon til kua som sammen med tidlig slått gras gir mye mjølk i tanken.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ku til sau - Presentasjon av praktiske døme på ombygging av eldre kufjøs til moderne sauefjøs.

Gjennom prosjektet «Sau i pluss» har Norsk landbruksrådgiving i Sogn og Fjordane utarbeidd eit praktisk hefte med døme på ombygging av eldre kufjøs. Eldre bygningar kan på denne måten blir moderne sauefjøs.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Avskjæringsgrøfter

Med endrede driftsformer og økt nedbørsintensitet, ser vi at kantsoner og avskjæringsgrøfter har blitt et forsømt område

> Les mer

Årsmelding 2014 NLR Rogaland

Les NLR Rogaland si årsmelding for 2014 på web. Delen med forsøksmelding er ikkje med her.

> Les mer

Grovfôrkvaliteten i Akershus 2014

Fôrprøvene fra vekstsesongen 2014 illustrerer hvor viktig det er å ta fôrprøver. De fleste fikk god kvalitet på fôret, men det var store variasjoner i kvaliteten hos mange.

> Les mer

Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Askjon Vatsvassdrag

Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Askjon Vatsvassdrag

> Les mer   > Kommentarer [0]

Biogjødsel til eng

Biogjødsel er en ressurs som produsenter i Vestfold etter hvert får tilgang til. I 2014 hadde NLR Viken et demonstrasjonsfelt med bruk av biogjødsel. Det er små forskjeller i totalavling om man benytter 5 tonn/daa om våren, eller om man deler opp med 3 tonn om våren, og 2 tonn/daa etter 1.slått. Optimal utnyttelse av biogjødsla krever otimale værforhold under spredning.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Stankelbein

Myrstankelbein kan enkelte vårar og forsomrar gjera lokalt stor skade i eng og beite hjå oss. Mest kvart år får vi inn melding om at stankelbein har øydelagt større eller mindre deler av eng og beite. Enkelte år kan skadane bli omfattande og store.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Jordbruksavtalen 2014-2015

Som kjent ble det i år brudd mellom partene i jordbruksoppgjøret. Ved tidligere brudd i jordbruksoppgjøret er det vanlig at statens tilbud blir gjeldene. Denne gangen ble statens tilbud justert etter forlik i Stortinget. Rammen for avtalen er på 420 millioner kroner til fordeling, av dette er 320 millioner kroner målprisøkning. 80 millioner kroner er overførte midler fra 2013 og effekt av økt jordbruksfradrag.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Strategi for økt matproduksjon i Rauma

Økt matproduksjon basert på norske ressurser. En kjent målsetting i landbrukspolitikken, men er bonden i stand til å innfri målet? Med det som bakgrunn tok Rauma Bondelag initiativ til å utarbeide en næringsstrategi for økt matproduksjon i Rauma. Ved å ta målet (1 % årlig økning i matproduksjonen neste 20 år) ned på kommunenivå er det lettere å se flaskehalser og muligheter.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Såmengde og N-gjødsling til gras/kløver

Auka N-gjødsling gav større avlingar i eng med gras og raudkløver, men frå 8 til 16 kg nitrogen per dekar var avlingsauken berre om lag 12 prosent. Det var liten nedgang i avling og kløverinnhald frå første til tredje engår. Kløverinnhaldet vart om lag halvert i frå der det ikkje vart gjødsla med nitrogen og opp til 16 kg N per dekar.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Samarbeid om gjødselhandteringa og gjev blaffen i byta

Bønder på øya i Haram med to namn har i år organisert seg i ein gjødselpool for å rasjonalisere spreiinga. Gjødsla vart spreidd på dei næraste areala utan omsyn til kven som eig jord eller kjellar.

> Les mer

Samarbeid om gjødselhandteringa og gjev blaffen i byta

Bønder på øya i Haram med to namn har i år organisert seg i ein gjødselpool for å rasjonalisere spreiinga. Gjødsla vart spreidd på dei næraste areala utan omsyn til kven som eig jord eller kjellar.

> Les mer

Samarbeid om gjødselhandteringa og gjev blaffen i byta

Bønder på øya i Haram med to namn har i år organisert seg i ein gjødselpool for å rasjonalisere spreiinga. Gjødsla vart spreidd på dei næraste areala utan omsyn til kven som eig jord eller kjellar.

> Les mer

Samarbeid om gjødselhandteringa og gjev blaffen i byta

Bønder på øya i Haram med to namn har i år organisert seg i ein gjødselpool for å rasjonalisere spreiinga. Gjødsla vart spreidd på dei næraste areala utan omsyn til kven som eig jord eller kjellar.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Grovforkvalitet

Optimal økonimisk grovforkvalitet tilpassa den enkelte gard.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Biorest fra Lillehammer - billig gjødsel

Biorest (=råtnerest) er den flytende delen av matavfallet etter produksjon av biogass (metan). Ved å sentrifugere dette, får de ut en fast del som brukes som jordforbedringsmiddel og en flytende del med 2-3 % tørrstoff. Denne delen kalles biorest. Bioresten trenger lett ned i jorda og egner seg godt både til eng, beite og til åpenåkervekster som korn osv.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Virkning av Fryaslam

Med økonomisk støtte fra Sør-Fron kommune har vi startet å kartlegge virkninga av Fryaslam på jorda.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Mye fôr, men dårligere kvalitet enn norkalt?

Kvaliteten på årets grovfôr ble tatt opp i Bondebladet den 13. november. Hovedpoenget her var at flere ikke klarer å opprettholde produksjonen av mjølk eller kjøtt. Den varme sommeren har gjort at reduksjonen i kvalitet gikk raskere enn normalt.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side