Økologisk produksjon av grønsaker. Oppal av planter

Her kan du lesa Thomas Holz sin presentasjon om oppal av grønsaksplanter.

> Les mer

Norsk grovfôrbasert melke- og kjøttproduksjon

Mens kraftfôrforbruket i Norge har økt kraftig de siste årene viser stadig flere studier at kvaliteten på både melk og kjøtt er bedre ernæringsmessig med en størst mulig andel gras i fôrrasjonen. Dette ble belyst under fagseminar på Fokhol gård i mars 2016.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Levande matjord

Mikrobiologisk liv i jord er knytta til område rundt planterøtene, og er like viktig for planteveksten som mikroliv i vom og tarm er for vekst og liv hjå menneske og dyr.

> Les mer

Kalking og forsuring

Optimal pH i landbruksjord til produksjon av gras og potet bør liggja i området pH 5,6-6.0. Mange grønsaker, kløver og bygg trivest dårleg ved pH under 6. Til vedlikehaldskalking kan det vera høveleg med tilføring av 300-400 kg kalkvare/daa for ein 4-5-års periode.

> Les mer

Vellykket oppstart av andelslandbruk

Oppstarten av andelslandbruk var som å puste liv i en gammel drøm. Den første sesongen ga masse grønnsaker og fornøyde andelseiere. Nå går de for utvidelse.

> Les mer

Kløverrik eng - avling/fôrkvalitet/økonomi

Ein har undersøkt avling og fôrkvalitet i ung kløverrik eng ved ulik gjødsling, og laga fôrplanar med grovfôr frå dei ulike gjødslingane.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nordisk Landbrukskongress i juni 2015. Aktuelle emne.

NJF – «Nordiske Jordbruksforskarars Foreining» - er opphaveleg eit forum for Landbruksforskarar i dei fem Nordiske landa. For få år sidan, vart også Landbruksforskarar i dei tre Baltiske landa opptekne som medlemar. Kongressar blir arrangert kvart fjerde år, og går på omgang mellom landa. Dagane 16.-18. juni vart den 25. NJF-kongressen arrangert, i Riga. Det er første gong kongressen er arrangert i eitt av dei Baltiske landa. Kongressen gir eit godt oversyn over kva fagemne og prosjekt landbruksforskarar i dei nordiske landa arbeider med. I alt 150 føredrag og plakat-presentasjonar vart framførte. Fortrykket er på heile 512 sider med fagartiklar. Eg har plukka ut eit lite utval, som kan ha praktisk interesse i vårt område.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Linbendel

Vanleg fleste stader i landet. Finst også i fjelldalane og nordover til Alta og Sør-Varanger. Er funnen på 790 moh. i Tynset. Kan ha opphav frå Nord– og Mellom-Europa.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Landøyda

Landøyda (det latinske namnet Senecio jacobaea) har fått namn etter den heilage Jakob fordi Jakobsmessa er 25. juli og då er det blømingstid for landøyda.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Geitrams

Unge skot av geitrams (det latinske namnet Epilobium angustifolium) er tidlegare brukt som mat-tilskot. Dei kan kokast som asparges. Unge blad kan brukast i salat, men vert fort beiske. Blomstrane kan m.a. brukast til å lage saft og gele av. Blada kan brukast som grunnlag for te.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Vellykket seminar om økologisk veksthusproduksjon

Det ble et veldig vellykket seminar for de 22 deltakerne som var med på seminar om økologisk veksthusproduksjon i regi av Foregangsfylket økologiske grønnsaker i Vestfold. Seminaret inneholdt alt fra oppdatert regelverk, bruk av nyttedyr, status på norsk økoproduksjon og selvfølgelig økologisk mat (fra Evas hage). Hovedtaleren Pius M.A Floris fra PHC viste seg å være en svært dyktig og engasjert hovedtaler som inspirerte og kanskje også provoserte deltakerne med ulike temaer som jordbilologi og bruk av mycorrhiza.

> Les mer

Jordprøvetaking, kalking og pH

Når og hvordan skal jordprøver taes ut? Hvorfor er det viktig å måle pH når vi dyrker planter? Hvor mye kalk skal til for å øke pH på ulike jordarter? Hva må vi passe på ved egne målinger av pH i jord? Vi minner nå om disse og andre spørsmål som ble besvart av Tore Krogstad fra UMB på et fyldig foredrag på Gjennestad Gartnerskole i 2010. Foredraget kan lastes ned her.

> Les mer

Mekanisk og termisk ugrasbekjempelse i grønnsaker

Møte med Thomas Holz.Vi starta med møte på låven. Fikk servert en deilig vegatarisk/økologisk gryterett. Avslutta med markvandring. Her kan du lese om litt av det vi lærte den kvelden

> Les mer   > Kommentarer [0]

Stooooort behov for økologisk korn

Det er stort behov for økologisk produsert korn til kraftforindustrien. Tidligere har muligheter for omsetting vært den største flaskehalsen, men dette er nå løst i Vestfold.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Årsmelding 2014 NLR Rogaland

Les NLR Rogaland si årsmelding for 2014 på web. Delen med forsøksmelding er ikkje med her.

> Les mer

Økologi – Følger Norge med i timen?

Økologisk mat og økologisk forbruk får mye spalteplass i media for tiden. På tide at Norge følger med i timen tenker mange… Klarer vi å etterkomme den økende etterspørselen eller må vi belage oss på import?

> Les mer

Mekanisk ugrasbekjemping i frukt

Denne manualen er laga for «grøntsatsingsmidlene» som Norsk Landbruksrådgiving fekk tildelt i 2014 og løyvingar frå Foregangsfylket Økologisk Frukt og Bær. Bildene er tatt hos fruktdyrkarar i Norge, samt på studieturar til Tyskland, Danmark, Sverige og Nederland. Rapporten er meint som ei oversikt over viktige moment ved etablering, praktiske erfaringar og eksempel på korleis mekanisk ugrasbekjemping i frukt bør gjennomførast. Det er med hensikt ikkje tatt med pris og rekna på kostnader ved bruk, men heller sett på kor vellukka ulike behandlingar er ute hos dyrkar. Praktisk utprøving kan være til hjelp når ein lurer på om maskina er god nok til din frukthage. Det ligg små videosnuttar på http://nlrviken.no

> Les mer   > Kommentarer [0]

Avlingsregistrering økologiske eplefelt

Det er ofte vanskeleg å gje konkrete råd kring forventa avlingsnivå i økologiske eplefelt. Statistikken til Debio viser at det er over 1400 daa økologisk og karensareal med eple i 2012. Undersøkingar gjort av Foregangsfylket økologisk frukt og bær i Hordaland og Sogn og Fjordaneviser at berre 27 % av eple som er produsert økologisk vært omsett som klasse 1.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Levande jord 2012-2014

Skilnadene var ikkje tydelege, men analysar av jord synte i 2012 og 2013 høgare biologisk aktivitet der det vart tilført aerob kompostkultur (Akku). I 2014 vart det ikkje registrert skilnader.

> Les mer

Tilbod om økologisk veiledning i 2015

Økologisk Førsteråd og Gruppebasert rådgiving er tilbod opne for alle interesserte. Økoplan og Rådgivingstimar er tilbod for bruk med tilknyting til Debio.

> Les mer
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste side