Vekstplanlegging, Har du planen klar?

Gården er en stor ressurs som en både på kort og lang sikt ønsker å forvalte best mulig. Legger du en plan for vekstsesongen vil du kunne fordele arbeidsbelastningen, redusere risikoen ved utfordrende vær og legge gode strategier for ugrasbekjempelse, sykdomspress og jordbearbeiding.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nordisk Landbrukskongress i juni 2015. Aktuelle emne.

NJF – «Nordiske Jordbruksforskarars Foreining» - er opphaveleg eit forum for Landbruksforskarar i dei fem Nordiske landa. For få år sidan, vart også Landbruksforskarar i dei tre Baltiske landa opptekne som medlemar. Kongressar blir arrangert kvart fjerde år, og går på omgang mellom landa. Dagane 16.-18. juni vart den 25. NJF-kongressen arrangert, i Riga. Det er første gong kongressen er arrangert i eitt av dei Baltiske landa. Kongressen gir eit godt oversyn over kva fagemne og prosjekt landbruksforskarar i dei nordiske landa arbeider med. I alt 150 føredrag og plakat-presentasjonar vart framførte. Fortrykket er på heile 512 sider med fagartiklar. Eg har plukka ut eit lite utval, som kan ha praktisk interesse i vårt område.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Verdien av jord- og fôranalyser

I henhold til forskrift om gjødslingsplanlegging skal det tas representative jordprøver hvert 4.-8. år på all jord som garden disponerer. Dette skal brukes som grunnlag for gjødslingsplanlegging, der gjødslingsbehovet korrigeres etter nivået på jordprøvene.

> Les mer

Fôr ammekua rett i vinter

Beitesesongen går mot slutten, og mange har tatt inn kyrne og avvent kalvene. For de som praktiserer vårkalving, er en viktig utfordring i innefôringssesongen å unngå at kyrne blir feite før neste kalving.

> Les mer

Ensileringsmiddel eller ikkje

Rundballar - Ensileringsmiddel eller ikkje er eit sentralt spørsmål som vi truleg aldri vert ferdige med. Alle forsøk som er gjennomførte i Noreg, og her lokalt på Jæren, har vist at surfôr, tilsett rett mengde ensileringsmiddel, har gitt eit betre grovfôr.

> Les mer

Kobolt og kopar tilført gjennom gjødsling

Resultat frå to prøvefelt på Jæren og eitt prøvefelt på Haugalandet i 2014 har vist eit auka innhald av kobolt i beitegras som er gjødsla med Helgjødsel tilsett kopar og kobolt. Det er ôg ein høgare tendens til høgare innhald av kopar, men denne forskjellen er liten.

> Les mer

Det enkle er ofte det beste

Godt grovfôr er den viktigaste faktoren for å lukkast med god økonomi i mjølk- og kjøtt produksjonen. eng av gode grasartar, hausta på rett tid og med eit vellukka ensileringsresultat vil føra til høgt grovfôropptak og reduserte kraftfôrkostnader.

> Les mer

Generasjonsskifte - vegen vidare

Om nokon vil flytte heim og overta heimegarden er ikkje sjølvsagt. På Helleset valgte Tor-Einar og Anna å gjere dette.

> Les mer

Årsmelding 2014 NLR Rogaland

Les NLR Rogaland si årsmelding for 2014 på web. Delen med forsøksmelding er ikkje med her.

> Les mer

Smått er framleis godt i Austerrike

Under Alpane held dei oppe matproduksjonen ved å betale bønder for å pleie landskapet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Prosejekt "Auka kjøtproduksjon"

Ho skal ikkje berre få andre til å auke kjøtproduksjonen. Også på heime¬bane satsar ho og mannen på å kome i gong att med husdyrproduksjon på ein gard der slik produksjon ikkje har vore driven på mange år. Den vi snakkar om er prosjektleiar Mathilde Solli Eide i Nortura som skal arbeide for auka kjøtproduksjon i Møre og Romsdal

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nytt om mineralgjødsel 2015

Det har vært en betydelig prisoppgang på mineralgjødsla siste halvår av 2014. Nitrogengjødsla og helgjødsel har økt med 200 kr per tonn og NPK/NK gjødsel har økt med 250. Fullgjødsel 12-4-18 har økt med 450 kr per tonn.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Allsidig drift på Melchiorgarden

Det er allsidig drift som pregar Melchiorgarden i Norddal. I tillegg til 240 geiter i nybygd fjøs satsar dei på både foredling av eigne produkt og turisme. Også for dei opna det seg høve til å utvikle gardsdrifta parallelt med saneringsprosessen i geitemjølkproduksjonen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kva treng norsk landbruk no?

Her finn du ei samling artiklar om norsk landbruk og vegen vidare. Dei er skrivne av folk med ulikt ståstad, men som alle er interessert i og har meininger om norsk landbruk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Avlingsregistrering i eng

Kva skjer med avlinga når ein berre nyttar nitrogengjødsel i kombinasjon med husdyrgjødsel? Det har gjennom mange år vore fokusert på betre utnytting av husdyrgjødsel til eng.

> Les mer

Praktisk erfaring med bruk av Helgjødsel

Helgjødsel har etter kvart vorte innarbeidd som ei særs aktuell mineralgjødsel til beitegjødsel på Sør- og Vestlandet. I seinare år har ein hatt auka behov for Helgjødsel tilsett både kobolt og kopar.

> Les mer

Hausteliner og kvalitet på grovfôret, konsekvensar for fôrkvalitet og gjæringskvalitet.

Ragnvald Gramstad har i denne artikkelen belyst emnet. I vårt område har vi gode forhold for å produsera stor grovfôravling, både med omsyn til mengde og kvalitet. God blandingseng av timotei, engsvingel og fleirårig raigras, eller eng av bare fleirårig raigras kan ofte gi ei netto avling på ca 750 fem/daa i sum for året. Moderne hausteliner med slått, fortørking, raking og/eller snitting/rundballepakking har likevel gitt oss fleire utfordringar med omsyn til grovfôrkvaliteten. Årsakane til dette er mange.

> Les mer

Selen beskytter cellene

Selen er ikke et nødvendig næringsstoff for planter, men er livsviktig for mennesker og dyr. Norsk jord er fattig på selen og uten ekstra tilførsel kan husdyra våre være utsatt for selenmangel.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Mogleg løysing for fjos med mjølkerobot

For å betre kunne lære opp nye kyr og kviger til å bruke mjølkeroboten, kan det vere ein fordel at dei har høve til å kunne undersøkje den aktivt og verte komfortabel med den. Denne eksempelløysinga gjev moglegheit til å lage ei mindre gruppe, for dei i besetninga med særskilde behov samstundes som dei sjølve kan gå i mjølkeroboten utan at røktar hentar dei.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Terrenginngrep på jordbruksarealer - flytting av jordmasser som tiltak for å bevare produktivitet

Flytting av jord i forbindelse med veiutbygging og andre større terrenginngrep er en krevende og kostbar prosess. De studiene som har vært gjennomført av jordflytting for å reetablere dyrka areal har vist at det er mulig å få til gode dyrka areal etter jordflytting.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 Neste side