Hva inneholder husdyrgjødsla di?

Uttak av husdyrgjødselprøve kan gi oss en pekepinn på hva den faktisk inneholder. Andel vann, status i jord og ulike dyreslag er blant annet ting som påvirker hva gjødsla inneholder. Det er svært vanskelig å estimere næringsinnholdet uten noen tall å forholde seg til. Prøven kan enten analyseres hos Eurofins, eller vi kan teste nitrogeninnhold.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Reduser risiko for kjøre og pakkeskader

Langtidsvarslet er lovande og det er gode utsikter til å komme i gang med såinga. Det er imidlertid viktig å ta nødvendige omsyn til jord og jordpakking om resultatet skal bli bra.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Drenering

Grøfting av hele arealet på nytt er en kostbar løsning. Mye kan gjøres ved godt og jevnlig vedlikehold. Avgrensa problemer kan løses ved punkttiltak eller avskjæringsgrøfter.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Rådgivere på egen gård

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

> Les mer

Vekstplanlegging, har du planen klar?

Gården er en stor ressurs som en både på kort og lang sikt ønsker å forvalte best mulig. Legger du en plan for vekstsesongen vil du kunne fordele arbeidsbelastningen, redusere risikoen ved utfordrende vær og legge gode strategier for ugrasbekjempelse, sykdomspress og jordbearbeiding.

> Les mer

Nordisk Landbrukskongress i juni 2015. Aktuelle emne.

NJF – «Nordiske Jordbruksforskarars Foreining» - er opphaveleg eit forum for Landbruksforskarar i dei fem Nordiske landa. For få år sidan, vart også Landbruksforskarar i dei tre Baltiske landa opptekne som medlemar. Kongressar blir arrangert kvart fjerde år, og går på omgang mellom landa. Dagane 16.-18. juni vart den 25. NJF-kongressen arrangert, i Riga. Det er første gong kongressen er arrangert i eitt av dei Baltiske landa. Kongressen gir eit godt oversyn over kva fagemne og prosjekt landbruksforskarar i dei nordiske landa arbeider med. I alt 150 føredrag og plakat-presentasjonar vart framførte. Fortrykket er på heile 512 sider med fagartiklar. Eg har plukka ut eit lite utval, som kan ha praktisk interesse i vårt område.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Verdien av jord- og fôranalyser

I henhold til forskrift om gjødslingsplanlegging skal det tas representative jordprøver hvert 4.-8. år på all jord som garden disponerer. Dette skal brukes som grunnlag for gjødslingsplanlegging, der gjødslingsbehovet korrigeres etter nivået på jordprøvene.

> Les mer

Fôr ammekua rett i vinter

Beitesesongen går mot slutten, og mange har tatt inn kyrne og avvent kalvene. For de som praktiserer vårkalving, er en viktig utfordring i innefôringssesongen å unngå at kyrne blir feite før neste kalving.

> Les mer

Ensileringsmiddel eller ikkje

Rundballar - Ensileringsmiddel eller ikkje er eit sentralt spørsmål som vi truleg aldri vert ferdige med. Alle forsøk som er gjennomførte i Noreg, og her lokalt på Jæren, har vist at surfôr, tilsett rett mengde ensileringsmiddel, har gitt eit betre grovfôr.

> Les mer

Kobolt og kopar tilført gjennom gjødsling

Resultat frå to prøvefelt på Jæren og eitt prøvefelt på Haugalandet i 2014 har vist eit auka innhald av kobolt i beitegras som er gjødsla med Helgjødsel tilsett kopar og kobolt. Det er ôg ein høgare tendens til høgare innhald av kopar, men denne forskjellen er liten.

> Les mer

Det enkle er ofte det beste

Godt grovfôr er den viktigaste faktoren for å lukkast med god økonomi i mjølk- og kjøtt produksjonen. eng av gode grasartar, hausta på rett tid og med eit vellukka ensileringsresultat vil føra til høgt grovfôropptak og reduserte kraftfôrkostnader.

> Les mer

Generasjonsskifte - vegen vidare

Om nokon vil flytte heim og overta heimegarden er ikkje sjølvsagt. På Helleset valgte Tor-Einar og Anna å gjere dette.

> Les mer

Årsmelding 2014 NLR Rogaland

Les NLR Rogaland si årsmelding for 2014 på web. Delen med forsøksmelding er ikkje med her.

> Les mer

Smått er framleis godt i Austerrike

Under Alpane held dei oppe matproduksjonen ved å betale bønder for å pleie landskapet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Prosejekt "Auka kjøtproduksjon"

Ho skal ikkje berre få andre til å auke kjøtproduksjonen. Også på heime¬bane satsar ho og mannen på å kome i gong att med husdyrproduksjon på ein gard der slik produksjon ikkje har vore driven på mange år. Den vi snakkar om er prosjektleiar Mathilde Solli Eide i Nortura som skal arbeide for auka kjøtproduksjon i Møre og Romsdal

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nytt om mineralgjødsel 2015

Det har vært en betydelig prisoppgang på mineralgjødsla siste halvår av 2014. Nitrogengjødsla og helgjødsel har økt med 200 kr per tonn og NPK/NK gjødsel har økt med 250. Fullgjødsel 12-4-18 har økt med 450 kr per tonn.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Allsidig drift på Melchiorgarden

Det er allsidig drift som pregar Melchiorgarden i Norddal. I tillegg til 240 geiter i nybygd fjøs satsar dei på både foredling av eigne produkt og turisme. Også for dei opna det seg høve til å utvikle gardsdrifta parallelt med saneringsprosessen i geitemjølkproduksjonen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kva treng norsk landbruk no?

Her finn du ei samling artiklar om norsk landbruk og vegen vidare. Dei er skrivne av folk med ulikt ståstad, men som alle er interessert i og har meininger om norsk landbruk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Avlingsregistrering i eng

Kva skjer med avlinga når ein berre nyttar nitrogengjødsel i kombinasjon med husdyrgjødsel? Det har gjennom mange år vore fokusert på betre utnytting av husdyrgjødsel til eng.

> Les mer

Praktisk erfaring med bruk av Helgjødsel

Helgjødsel har etter kvart vorte innarbeidd som ei særs aktuell mineralgjødsel til beitegjødsel på Sør- og Vestlandet. I seinare år har ein hatt auka behov for Helgjødsel tilsett både kobolt og kopar.

> Les mer
Forrige side 1 2 3 4 Neste side