Kva treng norsk landbruk no?

Her finn du ei samling artiklar om norsk landbruk og vegen vidare. Dei er skrivne av folk med ulikt ståstad, men som alle er interessert i og har meininger om norsk landbruk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Avlingsregistrering i eng

Kva skjer med avlinga når ein berre nyttar nitrogengjødsel i kombinasjon med husdyrgjødsel? Det har gjennom mange år vore fokusert på betre utnytting av husdyrgjødsel til eng.

> Les mer

Praktisk erfaring med bruk av Helgjødsel

Helgjødsel har etter kvart vorte innarbeidd som ei særs aktuell mineralgjødsel til beitegjødsel på Sør- og Vestlandet. I seinare år har ein hatt auka behov for Helgjødsel tilsett både kobolt og kopar.

> Les mer

Hausteliner og kvalitet på grovfôret, konsekvensar for fôrkvalitet og gjæringskvalitet.

Ragnvald Gramstad har i denne artikkelen belyst emnet. I vårt område har vi gode forhold for å produsera stor grovfôravling, både med omsyn til mengde og kvalitet. God blandingseng av timotei, engsvingel og fleirårig raigras, eller eng av bare fleirårig raigras kan ofte gi ei netto avling på ca 750 fem/daa i sum for året. Moderne hausteliner med slått, fortørking, raking og/eller snitting/rundballepakking har likevel gitt oss fleire utfordringar med omsyn til grovfôrkvaliteten. Årsakane til dette er mange.

> Les mer

Selen beskytter cellene

Selen er ikke et nødvendig næringsstoff for planter, men er livsviktig for mennesker og dyr. Norsk jord er fattig på selen og uten ekstra tilførsel kan husdyra våre være utsatt for selenmangel.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Jordprøvetaking høsten 2013

Som medlem i Norsk Landbrukrådgiving Nord-Trøndelag får du påminning når det igjen er tid for jordprøveuttak - hvert 6. år, og det er nå sendt ut brev til alle som står på lista for uttak i år.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Mogleg løysing for fjos med mjølkerobot

For å betre kunne lære opp nye kyr og kviger til å bruke mjølkeroboten, kan det vere ein fordel at dei har høve til å kunne undersøkje den aktivt og verte komfortabel med den. Denne eksempelløysinga gjev moglegheit til å lage ei mindre gruppe, for dei i besetninga med særskilde behov samstundes som dei sjølve kan gå i mjølkeroboten utan at røktar hentar dei.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Terrenginngrep på jordbruksarealer - flytting av jordmasser som tiltak for å bevare produktivitet

Flytting av jord i forbindelse med veiutbygging og andre større terrenginngrep er en krevende og kostbar prosess. De studiene som har vært gjennomført av jordflytting for å reetablere dyrka areal har vist at det er mulig å få til gode dyrka areal etter jordflytting.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Noen gode råd ved etablering og drift av gårdshager og grøntanlegg

I denne artikkelen ønsker en å sammenstille en del aktuell og nyttig kunnskap for dem som er opptatt av å stelle og videreutvikle vakre og velfungerende grøntanlegg/ grøntmiljøer. Vårt håp er at artikkelen med sine henvisninger vil være en kilde til inspirasjon, nytte og glede for de mange som er opptatt av temaet. Artikkelen er i det vesentlige et forsøk på å sammenstille allerede eksisterende kunnskap, som er produsert av andre, samt formidle en del nyttige nettadresser for personer med virke- og skapertrang i grøntmiljøene og med "grønne fingre". Vi håper at dette blir til nytte for gårdbrukere - og andre med interesse for grøntanlegg/ grøntmiljøer!

> Les mer   > Kommentarer [0]

Våndprosjekt, sluttrapport 2009-2012

Den faglege sluttrapporten på våndprosjektet som har vore gjennomført i Gudbrandsdalen i perioden 2009-2012 er no klar. Her er mellom anna forsøksfelta på Dovreskogen grundig presenterte.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Grønt Helgeland - resultater av en spørreundersøkelse

Helgeland Landbruksrådgivning(HLR) gjennomførte i første halvdel av mars 2013 en undersøkelse blant sentrale helgelandspolitikere, dvs undersøkelsen var rettet mot alle politikere som var medlemmer av formannskap i helgelandskommunene. Fokus for undersøkelsen var grøntanlegg/ grøntmiljøer og samarbeid og samhandling innenfor de grønne sektorer i regionen. Undersøkelsen var et ledd i en satsing der visjonen Grønt Helgeland får økt oppmerksomhet. I det følgende presenterer en sammenstilte resultater fra undersøkelsen. Resultatene blir deretter gjenstand for noe drøfting.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Vånd og våndskader - problem og forslag til tiltak

Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdalen og Oppdal Landbruksrådgivning har gitt ut et småskrift etter eit fireårig prosjekt.

> Les mer   > Kommentarer [0]

DRENERING AV DYRKA JORD. Røynsler frå flatt terreng.

Det blir hevda at dreneringstilstanden på den dyrka jorda på Vestlandet er dårlegare i dag enn for 20 år sidan. Omfanget av dreneringsarbeid har vore mindre enn ynskjeleg. Sidan det har vore låg aktivitet gjennom mange år, er det også fare for at kunnskap og røynsle omkring drenering blir svakare.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bedre bunnlinje

Rådgivingstilbudet "NLR BedreBunnlinje" er til deg som ønsker fokus på bedre produksjonsresultat og bedre økonomi. Det kan være utfordringer i produksjon, utvikling av gården, oppstart av ny virksomhet på gården eller rett og slett for å systematisere egen drift . NLR Bedre Bunnlinje er et redskap til å skaffe seg bedre oversikt over produksjon og systematisere nødvendige tiltak framover.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Inngrep på din eiendom

Når veier skal bygges, høyspent skal settes opp eller det skal legges en kloakkledning e.l. over eiendommen din, gjelder det å tenke gjennom det hele på forhånd. Etter at veien er bygd er det for sent å angre seg på at en f.eks. glemte å legge ned ei stikkrenne slik at kan komme gjennom med et vatningsrør, en fiberkabel e.l.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fotråte - et velferdsproblem

Fotråte er en svært smittsom infeksjon i klauvene som rammer sau, geit og storfe. Husdyr i et varmt, fuktig miljø er mest utsatt. Sjukdommen er meldepliktig og medfører offentlige restriksjoner. Fotråte er ikke farlig for mennesker og kjøttet fra smitta dyr er spiselig.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Miljøplan

Alle som mottek produksjonstilskot skal ha ein miljøplan trinn 1 for dokumentasjon, planlegging og registrering av miljøtiltak på garden. Norsk Landbruksrådgiving har informasjon om miljøplan og andre miljøtiltak under fana "miljøtiltak på garden" øverst til venstre på hjemmesida.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Gode vekstvilkår for grønsaker i år

Grønsaker er populær mat. Men det er vanskeleg å få tak i lokalproduserte, for det er få som dyrkar grønsaker i Hordaland. NLR Hordaland har planta/sådd ulike grønsakarter hjå økobonden Knut O. Dugstad på Voss, og her har det vore gode vekstvilkår i år. Dette såg ein også på markdagen 17. august.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Rådgivingstilbud mekaniserings- og økonomiprogrammer

Landbruksrådgiving Agder har utviklet flere beregningsprogrammer innen mekaniseringsøkonomi og produksjonsøkonomi. De er aller best egnet for rådgiving ute på de enkelte gårdsbruk - da får vi konkrete svar på hva som er økonomiske utslag av ulike tiltak og tilpasninger hos deg. Vi bruker de også for å belyse ulike spørsmål, temaer og beregninger i forbindelse med fagmøter, fagartikler og forsøk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Vrijloopstal – dyrevennlig oppstallingssystem

Liggebåssystemet har vært i bruk i nederlandsk mjølkeproduksjon siden 60-tallet, men dette systemet er i følge nederlandsk fagekspertise ikke det mest optimale med hensyn til dyrevelferd. Liggebåser gir fremdeles begrensninger i bevegelse når kyrne skal legge og reise seg.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 Neste side