Nordisk Landbrukskongress i juni 2015. Aktuelle emne.

NJF – «Nordiske Jordbruksforskarars Foreining» - er opphaveleg eit forum for Landbruksforskarar i dei fem Nordiske landa. For få år sidan, vart også Landbruksforskarar i dei tre Baltiske landa opptekne som medlemar. Kongressar blir arrangert kvart fjerde år, og går på omgang mellom landa. Dagane 16.-18. juni vart den 25. NJF-kongressen arrangert, i Riga. Det er første gong kongressen er arrangert i eitt av dei Baltiske landa. Kongressen gir eit godt oversyn over kva fagemne og prosjekt landbruksforskarar i dei nordiske landa arbeider med. I alt 150 føredrag og plakat-presentasjonar vart framførte. Fortrykket er på heile 512 sider med fagartiklar. Eg har plukka ut eit lite utval, som kan ha praktisk interesse i vårt område.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kompostering av organisk avfall på garden

t er mykje som kjem fram når snøen forsvinn, heiter det i songen. Det vert ein del avfall som fôrrestar og anna organisk materiale i løpet av eit år på ein gard. Mykje havnar enno på «røysa», men ein betre måte å handtere dette på er å lage seg ein kompost. I komposten er det mikrobane som jobbar, og i ein god kompost går omdanninga fort, samstundes som det vert «varmgang» i heile materialet

> Les mer   > Kommentarer [0]

Omforming av sol og bioenergi

På Tingvoll er det bygd opp et kompetansesenter der formålet er formidling av kunnskap om sol- og bioenergi og vannkraft. Senteret vil bli en del av den planlagte Tingvoll økopark.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Biorest - lovende gjødsel

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

> Les mer

Biorest - lovende gjødsel

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

> Les mer