Økologisk

08.10.2009 (Oppdatert: 28.04.2015)

 

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har rådgivingstilbud for gårdbrukere både før, under og etter omlegging til økologisk drift. 

> Oversikt over NLRs rådgivere i økologisk landbruk 2015

> Slik blir du sertifisert i Debios kontrollordning for økologisk landbruk 

 

NLR Økologisk Førsteråd

Dette er et tilbud til alle gårdbrukere uavhengig av medlemskap. Landbruksrådgiver kommer på gårdsbesøk og vurderer mulighetene for omlegging til økologisk drift med utgangspunkt i gårdens ressurser og gårdbrukernes mål. Det utarbeides en skriftlig tilbakemelding med dekningsbidragskalkyler.Tilbudet er gratis og uforpliktende.

 

   

NLR Økologisk Økoplan

Alle som melder seg inn i Debio-ordningen må utarbeide en Økoplan. Planen skal vise hvordan gården skal drives økologisk med tanke på produksjoner, omfang og driftsmåte. Norsk Landbruksrådgiving tilbyr rådgiving til alle som skal utarbeide Økoplan. > Skjema for Økoplan  

 

 

 

NLR Økologisk Rådgivingsavtale

Dette er et tilbud om individuell oppfølging på gården. Avtalen kan gjelde omleggingsrådgiving, planlegging av nye økologiske produksjoner, forbedringer av eksisterende produksjon, økonomi, næringsbalanse, nybygg, omsetning, foredling osv. Rådgiver vil sammen med gårdbrukerne sette opp en arbeidsavtale. Flere fagpersoner kan knyttes til arbeidet i rådgivingsavtalen for å finne gode løsninger for hvert enkel gårdsbruk. 

 

 

Fagsamlinger/NLR Økologisk Grupperåd

Gjennom året arrangerer de lokale rådgivingsenhetene ulike fagsamlinger for gårdbrukere som driver økologisk landbruk. Markdager (NLR Økologisk Grupperåd) ute i felten gjennom vekstsesongen gir gode muligheter for erfaringsutveksling og påfyll av ny kunnskap. Det blir også arrangert lengre kurs og fagturer. Få nærmere informasjon om arrangementene hos din rådgivingsenhet

 


 

Medlemskap

Medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving har tilgang på solid fagkunnskap om økologisk landbruk. Våre rådgivere holder seg oppdatert innen plantedyrking, husdyrhold, økonomi og regelverk. Vi kan også bidra med driftsplanlegging, byggteknisk rådgiving, gjødslingsplan, økonomivurdering, HMS m.m. Å være en del av et faglig og sosialt nettverk er av stor verdi for de fleste gårdbrukere! Kontakt fagansvarlig innen økologisk eller din rådgivingsenhet for mer informasjon.

 

 

  

Fagstoff

Fagstoff om økologisk landbruk finner du under fanen Fagartikler. Fagartiklene er sortert på vekstgrupper, og en del av stoffet om økologisk landbruk ligger som egne valg under vekstgruppene. Mye finner du også under hovedgruppe Økologisk.
Tips! Bruk søkefunksjonen dersom du er interessert i et spesielt tema.

 

 

 

Fagbladet Økologisk landbruk

Fagbladet Økologisk landbruk er Norsk Landbruksrådgivings eget fagblad for økologisk landbruk. Det kommer ut fire ganger per år med mye relevant fagstoff for deg som driver økologisk.

 

 

 

 

Lenker

Landbruks- og matdepartementet (LMD) - Regjeringens temaside for økologisk matproduksjon

Statens Landbruksforvaltning (SLF) har direktoratsoppgaver for LMD, og en sentral rolle i utviklingen av økologisk landbruk og omsetning av økologiske landbruksprodukter

Mattilsynet - Tilsynsmyndighet for økologisk produksjon

Debio - Kontroll- og godkjenningsorgan for økologisk produksjon

Matmerk - Stiftelse med ansvar for generisk markedsføring av økologisk mat

okologisk.no - Alt om økologisk mat på ett sted

Bioforsk økologisk - Nasjonalt forskningsinstitutt for økologisk landbruk

Agropub - Nettsted for økologisk landbruk i regi av Bioforsk Økologisk

Oikos - Fellesorganisasjonen for økologiske produsenter og forbrukere

Ren Mat - Magasin for økologi, mat og miljø

Økofunn - Driftsmidler til økologisk landbruk