Hvordan sikre en best mulig overvintring av enga?

Som gårdbruker kan du gjøre driftsmessige tiltak som bidra til å sikre en best mulig overvintring av enga. Disse tiltakene må du gjøre allerede nå i høst.

Les mer ›

Isåing i eng

Ei «glesa» eng om våren gjer at vi alltid må vurdere om vi skal inn med noko tiltak for å sikre oss gode avlingar dette og seinare år.

Les mer ›

Tid for å sjekke gjødslingplanen

En god gjødslingsplan er grunnleggende for å få et godt avlingsresultat. I tillegg er gjødselplan et myndighetskrav.

Les mer ›

UGRASSPRØYTING I ENG OM HAUSTEN. Verknad på overvintringa?

Kan sein ugrassprøyting i eng om hausten påverke overvintringa? Om hausten lagrar grasplantane opplagsnæring, i nedre del av stenglane. Denne opplagsnæringa er viktig for god overvintring.

Les mer ›

Rug - en super beiteplante

Rug som beiteplante gir gode resultater.

Les mer ›

Korleis sikre god overvintring

Korleis ein behandlar graset eitt år kan få konsekvensar for det neste. Tal slåttar, gjødsling og tidspunkt for siste slått er faktorar som spelar inn

Les mer ›

Ensileringsmiddel eller ikkje

Rundballar - Ensileringsmiddel eller ikkje er eit sentralt spørsmål som vi truleg aldri vert ferdige med.

Les mer ›

Det enkle er ofte det beste

Godt grovfôr er den viktigaste faktoren for å lukkast med god økonomi i mjølk- og kjøtt produksjonen.

Les mer ›

Noen slåttetanker og tips til tiltak etter slåtten

Slåtten er over for noen, for svært mange gjenstår den. Vi er på overtid i forhold til de siste åra, i øvre deler er vi kanskje opp mot et par uker seinere enn normalt.

Les mer ›

Rapport prosjekt: Helgjødsel i beite - innhald av kopar og kobolt i beitegras

Kobolt er som kjent eit mikronæringsstoff som har vorte tilført beitegraset vårt i mange år.

Les mer ›

Eitt- og to-årig raigras. Praktisk bruk.

I den vanskelege vekstsesongen 2013 vart det nytta mykje eitt- og to-årig raigras. Stort sett fungerte dette bra, og ein fekk god avling i sum for året.

Les mer ›

Kvalitetsutvikling i haustbeite

Registrering og analysar av kvaliteten på beitegras på fulldyrka jord, har over 2 år vist jamn og god kvalitet frå midten av juli og fram til siste del av september.

Les mer ›

Overvintring av gras

Planter som er godt herda om høsten, beholder det meste av sin opparbeida frosttoleranse gjennom vinteren. God herding får vi med lave temperaturer om høsten, noe som fører til vekststans.

Les mer ›

Vekstavslutning på høsten

Det var ingen ettervirkning av sisteslått året før, på avlinga i første- og andreslåtten. Det var større avling i ruter sådd med Spire surfôr Normal, enn i ruter med raigrasblanding i førsteslåtten.

Les mer ›

Aktuelle tiltak mot overvintringsskader

Mange av medlemmane i indre og høgareliggande strok har til dels store overvintringsskadar på enga i år. Her får du nokre aktuelle tiltak for å redusere skadeverknadene av dette.

Les mer ›

Overvintringsskader på vestlandsenga

Kor god Innvintring graset fekk i fjor haust, og kor lenge isen blir liggande utover våren påverkar kor mykje skade der blir på grassvoren i år.

Les mer ›

Frostsåing

I USA er såing på frossen mark gjennomført med godt resultat. Vi vet at dette også har vært vellykket hos de som har prøvd det lokalt.

Les mer ›

Frå fagmøte om grovforavlingar og isåing 2013 på Jæren

Tidleg såing i glissen eng er med og sikrar eit godt resultat. På fagmøtet om grasavlingar og isåing var det gode tilbakemeldingar på isåing i eng og bruk av eitt- og toårig raigras.

Les mer ›

God overvintring av gras

God overvintring av gras er ikkje berre avhengig av kor kald vinteren vert eller kor mykje snø som kjem, men og av korleis ein behandlar graset før vinteren.

Les mer ›

Stubbhøyde, høstetid og herding for bedre overvintring

Lokale erfaringer har vist at flere faktorer virker inn på herdinga og dermed overvintringa.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side