Biogass i Stortingets spørjetime

I spørjetimen i Stortinget vart landbruks- og matministeren spurd om kva han vil gjere for å få etablert fleire biogassanlegg på norske gardar.

Les mer ›

Strandrøyr som energivekst i Norge ?

I våre naboland Finland og Sverige er det stor interesse for å dyrke strandrøyr på jordbruksjord til råstoff for pellets og brikettar. Er det også aktuelt hjå oss?

Les mer ›

Sluttrapport fra undersøkelser av utmarksbeiter i Aust-Agder

Utmarka har vært viktig for jordbruk og bosetting i århundrer. Utmarksressursene blir i stor grad også utnytta i dag.

Les mer ›

Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet - virker det ?

Bevaring av spesielt verdifulle områder slik som de få intakte artsrike engene som fortsatt finnes er svært viktig, fordi det er vanskelig å få tilbake den totale artssammensetningen dersom driften er forandret eller områdene har begynt å gro igjen.

Les mer ›

Beiting i det multifunksjonelle landbruket

Det er færre beitande husdyr i utmarka no enn tidlegare og det er ei av årsakene til den kraftige attgroinga mange stader.

Les mer ›