Mer plass til møkk og vann

31.01.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

Les mer ›

Næringsinnhold i husdyrgjødsla

09.09.2013 (Oppdatert: 16.08.2019)

Husdyrgjødsel kan stort benyttes i alle type produksjoner og har mange gode egenskaper.

Les mer ›

Gjødselvirkning av organisk avfall fra storsamfunnet

09.07.2013 (Oppdatert: 20.09.2018)

Biorest fra matavfall fungerer godt som gjødsel til korn. Gjødselvirkningen er sammenlignbar med blautgjødsel fra storfe.

Les mer ›

Unngå svovelmangel

25.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

De siste sesongene er det registrert tydelig svovelmangel i korn, ved bruk av gjødseltyper uten eller med for lite svovel.

Les mer ›

Forsøk med slam fra Lillevik renseanlegg i Larvik

19.12.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

God virkning av tilført slam i dette feltet.

Les mer ›

Biorest til korn

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Det produseres årlig ca. 15.000m3 biorest ved anlegget til renovasjonsselskapet GLØR i Lillehammer. Det vi i dagligtale kaller GLØR våtgjødsel har ikke noe med kloakkslam å gjøre.

Les mer ›

N-gjødsling ved slam til korn

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

I forbindelse med at det ble spredd slam hos Olberg og Herbrandsen ble det lagt ut et gjødslingsforsøk. Forsøket viste ingen effekt av gjødsling i tillegg til gjødsling med slam første året.

Les mer ›

Hvordan virker Fryaslammet på jorda ?

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Kloakkslam fra Frya har vist seg å virke som både kalk og gjødsel og det blir frodigere i flere år der en ha kjørt på slammet.

Les mer ›

Husdyrgjødsel i oktober

11.10.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vi er godt uti oktober, men likevel gjenstår mye husdyrgjødselspredning etter en svært vanskelig sesong.

Les mer ›

Risikovurdering av avløpsslam

17.08.2011 (Oppdatert: 04.10.2017)

For første gang ble det i Norge i 2009 foretatt en omfattende risikovurdering av avløpsslam som jordforbedringsmiddel.

Les mer ›

Kalkulator for verdi av husdyrgjødsel

17.11.2009 (Oppdatert: 04.10.2017)

Det svenske prosjektet "Greppa Näringen" har utviklet et program for beregning av verdien på husdyrgjødsel.

Les mer ›

Store husdyrgjødselmengder - nye krav til løsninger

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Store husdyrgjødselmengder stiller nye krav til rasjonelle løsninger for handtering, transport og spredning.

Les mer ›

Pilotordning for miljøvennlig husdyrgjødselspredning er evaluert

21.03.2011 (Oppdatert: 03.02.2017)

I jordbruksoppgjøret 2007 ble det bestemt å etablere en pilotordning med tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.

Les mer ›

Husdyrgjødsel til korn, referat fra møte

20.01.2011 (Oppdatert: 16.08.2019)

Husdyrgjødselmøte på Skjeestua i Stokke tirsdag 1 desember hadde fokus på riktig bruk av husdyrgjødsla til korn. Det ble et vellykket møte med ca 25 fremmøtte. Her er et kort referat og foredragene.

Les mer ›

Husdyrgjødsel og jordarbeiding - verknad på utslepp av klimagassar

27.10.2010 (Oppdatert: 03.02.2017)

Med Lars Nesheim, Bioforsk Midt-Norge, som prosjektleiar, er det laga ei utgreiing for SLF med føremål å lage ei samanstilling av forsøksresultat, erfaringar og klimaeffektar for tiltak innanfor bruk av husdyrgjødsel og jordarbeiding til eng og åker. Det er lagt vekt på tiltak som er lite granska i Norge, og som påverkar klimagassane lystgass og metan. Utgreiinga omtalar tiltak som kan redusere klimagassutsleppa frå landbruket i vesentleg grad.

Les mer ›

Tilsetning til husdyrgjødsel

03.09.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bruk av tilsetningsstoffer til husdyrgjødsel har blitt en gjenganger, ikke minst pga. til dels aggressive selgere av ymse preparater. Vi har her samla noen artikler/rapporter om temaet.

Les mer ›

Husdyrgjødsel til analyse

27.04.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Næringsinnhold i husdyrgjødsel varierer mye, og gjødsla bør analyseres for å utnyttes best mulig. Her beskrives metodikk for uttak av prøver.

Les mer ›

Rett prioritering og god utnytting av bondens gull

17.03.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

God og fornuftig gjødslingsplanlegging er viktig for å utnytte en begrenset ressurs, samtidig som det klarlegges et eventuelt næringsbehov utenfra skriver Morten Berntsen og Steinar Lier fra Hedmark Landbruksrådgiving i denne artikkelen. (Foto: Morten Berntsen)

Les mer ›

Kjøttbeinmjøl – ressurs, gjødsel og jordforbedringsmiddel

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Årlig produseres det i Norge anslagsvis mellom 8000 og 9000 tonn kjøttbeinmjøl som kan brukes til gjødsel. Dette er en ressurs som landbruket i større grad, bør vurdere å utnytte bedre.

Les mer ›

Effekt av avløpsslam på jordbruksarealer

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

I denne rapporten presenteres resultater fra to feltforsøk i korn, anlagt på leirjord våren 2007, med tilførsel av tre typer avløpsslam (FREVAR, VEAS, TAU), husdyrgjødsel og mineralgjødsel.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.