Verdiprøving av høsthvetesorter 2013

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Det er fortsatt behov for prøving av nye sorter av høsthvete. De beste sortene i årets felter var Skagen og Kuban samt noen lovende sorter under utprøving

Les mer ›

FLYTENDE BIOGJØDSEL

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Biorest, eller flytende biogjødsel, er et godt gjødslingsalternativ der det er tilgang på slik gjødsel. Utfordringen ligger i lagerkapasitet og transport for spredning i noen hektiske vårdager.

Les mer ›

Slam - gjødsel og jordforbedring?

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Kalket slam er kjent som en god jordforbedrer, men med liten gjødseleffekt. Etter 1 år er det knapt noen N-virkning igjen, men pH og P-AL holder seg stabilt oppe.

Les mer ›

Forsøk med bladgjødsel til korn

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Det er etter hvert kommet flere bladgjødslingspreparater med ulike sammensetninger på markedet.

Les mer ›

Biorest til korn

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Det som vi omtaler som biorest er den våte delen etter kompostering og uttak av energi fra husholdningsavfall. Det er fremdeles en del som har den oppfatning at biorest inneholder kloakkslam.

Les mer ›

Tilleggsgjødsling i bygg

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Årets nedbørsrike vår og forsommer førte til nitrgentap og kornplanter med dårlig utviklet rotsystem. Den potensielle utvaksingen var så høy at det ble anbefalt å delgjødsle.

Les mer ›

Tallegjødsel til økologisk bygg

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Fastgjødsel som næringsskilde til korn er utfordrende, da nok næring må tilføres til riktig tid.

Les mer ›

Rask tilleggsgjødsling til bygg

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Årets nedbørsrike våronn gjorde at mange bestemte seg for å tilleggsgjødsle åkeren.

Les mer ›

Oppfølging av nitrogennorm i korn

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Optimal gjødsling er både økonomisk og miljøvennlig.

Les mer ›

Jordpakking og N-gjødsling

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Flere nedbørsrike sesonger og stadig tyngre maskinpark har ført til uheldig jordpakking. Resultatet av pakkeforsøk denne sesongen viser en halvering av avlinga på strukturskadet jord.

Les mer ›

Avlingspotensialet i bygg

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Som et ledd i å øke norsk konrproduksjon, er det de tre siste årene undersøkt hvordan tilleggsgjødsling og plantevern påvirker avlingene i byggåkre med høyt avlingspotensiale.

Les mer ›

Arter og sorter av høstkorn

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Høsten 2012 ga noe større mulighet for å så høstonr enn på lenge. Varierende overvintring ga imidlertid lavere høsthveteavlinger enn normalt.

Les mer ›

Høyt proteininnhold krever oppfølging

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Justering av gjødslingsmengde etter faktiske avlingsutsikter og for eventuell utvasking er enda viktigere for å sikre høyt nok proteininnhold og matkvalitet i hvete.

Les mer ›

Pass på proteinet

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Mer enn en av fire kornprøver av mathvete på Østlandet hadde et proteininnhold lavere enn 11,5 % forrige sesong. Dette gir utfordringer for møllene og bakeindustrien.

Les mer ›

Fagtur til England for å lære mer om bladgjødsling

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Korn og potetrådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving dro på fagtur til England hvor vi fikk omvisning på Yaras produksjonsanlegg for bladgjødsel, og fikk en grundig innføring i hvordan Megalab fungerer.

Les mer ›

Forsuring av matjord øker kalkbehov

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Kalkbehov, korn og gras

Les mer ›

Soppsprøyting av høsthvete om høsten - risikovurdering?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Risikovurdering, soppsprøyting om høsten

Les mer ›

Bladprøver avdekker om næringstilgangen begrenser avlinga

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Bladprøver i korn er en god metode for å påvise mangel på næringsstoff - også mikronæringsstoff.

Les mer ›

Tiltak mot mikronæringsstoffmangel i korn 2014

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Bladgjødsling er effektive tiltak mot mikronæringsstoffmangel i korn.

Les mer ›

Mangel på mikronæringsstoff i korn 2014

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Mangel på mikronæringsstoffer som mangan, sink og kobber kan forekomme i kornåkre.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.