Potetindustrien og dagligvarekjedene i andre land har begynt å klimamerke produkter som chips og poser med matpotet. NLR kan nå tilby norsk dokumentasjon og klimamerking basert på klimakalkulatoren.

Landbruket har forpliktet seg til å gjennomføre kutt i utslipp av klimagasser, og har fått aksept fra Stortinget og Regjeringen for landbrukets klimaplan som blant annet innebærer bruk av klimakalkulatoren og utarbeiding av tiltaksplan for den enkelte gård og for alle produksjoner.

Klimagasser

Klimakalkulatoren beregner utslipp av klimagassene karbondioksid, lystgass og metan på gårdsnivå. For potetproduksjon er det hovedsakelig lystgass og karbondioksid som gjelder. Metan er særlig knyttet til husdyrproduksjonen. For å sammenlikne disse klimagassene brukes faktorene for globalt oppvarmingspotensial: CO2=1, CH4 = 25, N2O = 298. Dette er de faktorene som for tiden benyttes av norske myndigheter.

Beregningene gjelder fram til «gårdsgrinda». Vi har altså ikke med utslipp som stammer fra transport og videreforedling. Det som er med i beregningen er utslippene som oppstår på gården og klimaavtrykket fra innsatsfaktorene som brukes i produksjonen. Mineralgjødsel, plantevernmidler og drivstoff er de viktigste.

Les også: Gårdsbesøk med klimakalkulator

Klimakalkulatoren benytter opplysninger om produksjonen og drifta på gården, samt jordsmonn og lokalklima. Disse data hentes digitalt og automatisk inn til Landbrukets Dataflyt etter samtykke fra bonden. Enkelte opplysninger kan også registreres manuelt i kalkulatoren. Dette gjelder blant annet fordelingen av drivstoff på de ulike produksjonene på gården. Videre gjøres utslippsberegningene ved hjelp av beregningsmodeller for både planteproduksjonen og husdyrproduksjonen.

Landbrukets Dataflyt forvalter dataene og har avtaler om datautveksling med regnskapskontorer, Skifteplan, varemottakere, Landbruksdirektoratet, NIBIO m.fl. De administrerer også samtykkeløsningen og hvilke rådgivere som har tilgang til kalkulatoren. Resultatene fra den enkelte gård skal ikke være tilgjengelige for andre enn bonden selv og eventuell rådgiver som bonden gir tilgang.

Selve kalkulatoren vises på skjermen som et brukergrensesnitt. Den viser resultatene som klimagassutslipp for produktene i kg per kg avling og per dekar. Den viser også fordelingen på utslippskilder og type klimagass. Detaljert datagrunnlaget og gårdskartet vises og kalkulatoren inneholder i tillegg brukerveiledning, e-læringskurs og henvisning til aktuelle rådgivere.

Viktige datakilder:

  • Gjødsling og avling hentes på skiftenivå fra Skifteplan eller CropPlan
  • Avling hentes også fra leveransene, avregningen fra for eksempel Gartnerhallen.
  • Energiforbruk hentes fra regnskap, eventuell egen registrering
  • Bruk av settepotet, gjødsel og plantevernmidler hentes fra faktura
  • Jordsmonn hentes fra NIBIO Jordsmonnskart

Vi har foreløpig noen få resultater fra klimakalkulatoren, men er forsiktige med å bruke tallene før nærmere kvalitetssikring. Tabellen under er et eksempel og viser hvordan klimagassutslipp fra potet kan være fordelt på de ulike kildene.

Utslipp CO2-ekvivalenter per kg avling. Eksempel

Totalt

0,3 kg

Lystgass fra jord

35 %

Karbontap fra jord

25 %

Jordarbeiding og arbeidsoperasjoner

7 %

Plantevern

5 %

Settepotet

5 %

Vanning

1 %

Utslipp fra en kg potet kan altså være omkring 0,3 kg C02-ekvivalenter. Dette er lavt sammenliknet med mange andre matvarer. Utslipp per dekar kan være 250-350 kg CO2-ekvivalenter. Stor avling betyr mindre utslipp per kg, forutsatt at summen av innsatsfaktorene ikke er vesentlig større.

I den første versjonen av kalkulatoren skiller vi ikke på potetsorter og hvilket formål det dyrkes for. Dette ønsker vi å få med, men det krever mer nøyaktige og entydige registreringer. Vi ønsker også mer nøyaktige registreringer av arbeidsoperasjoner og drivstofforbruk på skiftenivå. Lagring og sortering på gården trenger vi også data for. Beregningen av karbonbalanse i jorda tar hensyn til jordsmonnet, klimadata og tilførsel og fjerning av organisk materiale gjennom planterester og organisk gjødsel. Det skjer en del forskning om karbonlagring i jord, så vi vil oppdatere kalkulatoren med den kunnskapen som finnes rundt dette.

Inngår i Landbrukets klimaplan

Et viktig mål i Landbrukets klimaplan er at bøndene skal bruke klimakalkulatoren. NLR skal tilby klimarådgiving. Kalkulatoren vil være et nyttig verktøy for dette, men det er fortsatt begrensinger ved at vi foreløpig ikke har gode beregningsmodeller for alle produksjoner, samt at mange gårder har manglende datagrunnlag. Men det går framover både med datagrunnlag og med kalkulator for flere produksjoner. Det er satt noen minimumskriterier for å gjøre beregninger i klimakalkulatoren. Viktige og nødvendige data finnes i husdyrkontrollene og i gårdens skifte- og gjødslingsplan, det vil si Skifteplan og CropPlan. Tilrettelegging av disse dataene kan være en del av forarbeidet til klimarådgivingen.

Vi er nå inne i det første året av Landbrukets klimaplan 2021-2030, og NLR har lansert tilbud om klimarådgiving på gårdsnivå. Klimakalkulatoren gratis er tilgjengelig for alle landbruksforetak. Den krever innlogging med Bank-ID, og for å få en klimaberegning kreves et samtykke fra bonden eller foretaket. Beregningen vil da skje automatisk, eller det kommer opp en beskjed om hvilke data som er for at beregningen skal kunne gjøres. Vi ønsker potetprodusenter velkommen til å ta den i bruk.

Kontakt din NLR-rådgiver!

Hjemmeside hero 01
P1000313
Camilla Jacobsen Eng og Katrine Breifjell er potetrådgivere i NLR Øst.