Faktaark med klimaråd

31.05.2010 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Jan Ferstad | Nyhet

Norsk Landbruksrådgiving har på oppdrag fra Landbrukets Klimautvalg/Norges Bondelag laget en serie faktaark med klimaråd for bønder. Ni faktaark er nå klare og kan lastes ned her.

Ifølge klimaforskere vil været i Norge bli varmere, våtere og villere. Det gir nye utfordringer for rådgivere og bønder.

Agronomien endrer seg

- De som blir bønder nå, kan ikke gjøre som far og bestefar. For det blir et annet vær, sier forskningsleder i Bioforsk, Lillian Øygarden, til Bondebladet.

- Nedbørsmengden, temperaturen og vekstsesongens lengde endrer seg. Det gir nye muligheter. Men vi må endre den agronomiske praksisen, det er det viktig å være klar over. Bøndene vil få andre råd. Alt som har med agronomi å gjøre, blir annerledes. Hele forskningen må få et nytt fokus, påpeker Øygarden.

Nyttig kunnskap 

- Ekstremvær kan gi store skader. Det har vi allerede opplevd. Hvis det blir mer ekstremvær, er det viktig å jobbe med alternativer nå, sier Øygarden.

De tre første faktaarkene handler om tiltak for å tilpasse seg et endret klima: erosjonshindrende tiltak, drenering, samt jordpakking og kjøreskader. Faktaarkene tar utgangspunkt i kjent kunnskap blant annet fra ekstremværsituasjoner, som kan bli mer det normale i framtida. 

Hovedkilder er ulike forskingsrapporter, forskere ved Bioforsk Jord og Miljø og UMB, samt fagansvarlige i Norsk Landbruksrådgiving. 

Parallelt ble det laget artikkelserie i Bondebladet med de samme temaene.

Les innledningen til serien her: En dag tidligere for hvert år

30 prosent kutt i utslipp av klimagasser fra landbruket

Landbruket må som andre sektorer redusere sitt utslipp av klimagasser til atmosfæren. Gjennom fotosyntesen har landbruket en helt unik mulighet til å binde karbon i jord og planter.

De seks siste faktaarkene omhandler tiltak for å binde karbon fra atmosfæren og redusere landbrukets netto utslipp av klimagasser, hvorav de viktigste er karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O).

Ifølge Stortingsmelding nr. 39 Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen, står landbruket for om lag ni prosent av utslippene av klimagasser i Norge. Innen 2020 skal utslippene i Norge reduseres med 15 - 17 millioner tonn CO2-ekvivalenter, hvorav 1,0 - 1,5 millioner tonn i primærnæringene. Det betyr 20 - 30 prosent kutt.

Utfordringen framover blir å øke matproduksjonen i takt med en økende befolkning, samtidig som utslippene av klimagasser reduseres.

 

Last ned (pdf-format):

 

> Faktaark 1: Erosjonshindrende tiltak

 

> Faktaark 2: Bedre drenering

 

> Faktaark 3: Unngå jordpakking og kjøreskader 

 

> Faktaark 4: Karbonbinding i jord

 

> Faktaark 5: Karbonbinding i planter

 

> Faktaark 6: Gjødslingsplanlegging og riktig bruk av mineralgjødsel

 

> Faktaark 7: Mindre tap og bedre utnyttelse av nitrogen i husdyrgjødsel

 

> Faktaark 8: Produksjon av biogass gir mindre utslipp av klimagasser

 

> Faktaark 9: Redusert bruk av fossil energi på gården