NLR ønsker ikke et totalforbud mot nydyrking av myr

28.09.2017 (Oppdatert: 05.10.2017) | Nyhet

NLR har avgitt en høringsuttalelse til Landbruks- og matdepartementet på forslaget til endring i Jordlova og forskrift om nydyrking. NLR mener at det ikke bør være et totalforbud mot nydyrking, men at klimahensyn og tiltak for å redusere utslipp skal vurderes i alle saker som gjelder dyrking av myr.

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) mener at det ikke er behov for en lovendring i Jordlova for å ivareta behovet for å få klimahensyn inn i vurderingen av nydyrking av myr. Gjeldende forskrift om nydyrking inneholder allerede formuleringer som sørger for at hensyn til miljø, kulturlandskap og kulturminner ivaretas. Det vil være tilstrekkelig å legge inn en formulering som sikrer at klimahensyn og avbøtende tiltak blir innarbeidet i søknader og saksbehandling.

Myr, og i særdeleshet djup myr, er bæresvak jord og vil ikke foretrekkes til nydyrking hvis det er anna jord tilgjengelig, og det ellers ligger til rette for dyrking av anna jord (eiendomsrett, arrondering m.m.).

Grunn myr bør derfor ikke omfattes av eventuelle restriksjoner for nydyrking av myr.

NLR mener at det i alle saker som medfører dyrking av myr skal vurderes klimahensyn og avbøtende tiltak for å redusere utslipp av klimagasser.

NIBIO og SSB sier begge at det er knyttet stor usikkerhet til tallfesting av klimagassutslipp fra jordbruksdrift. Det er ofte snakk om biologiske prosesser med stor variasjon, og effekten av jordtemperatur er trolig betydelig. Utslipp av lystgass fra myrjord er mellom anna avhengig av innhold av nitrogenrikt organisk materiale. Myrjord fra omdanna kvitmosetorv har eksempelvis lågt innhold av organisk bundet nitrogen.

 

Dyrkingsmetode

Omgraving av myr kan enkelt forklares som "hermetisering" av myra, hvor mineraljord i undergrunnen legges som et lag oppå myrjorda. Foreløpige resultater fra DRAINIMP tyder på at reduksjonen i utslipp er betydelige. Myr med tjukkelse ned til 1,5 (-2) meter med egna undergrunnsjord under kan omgraves, og bør etter vår mening ikke omfattes av et eventuelt forbud.

Det bør gis tilskudd til omgraving av myr der dette er praktisk gjennomførbart, både på allerede dyrka myrareal og ved nydyrking. Dette vil i tillegg til å redusere utslippet av klimagasser også gjøre oss mer robuste i et våtere klima.

 

Regionale og lokale konsekvenser

Utredning fra NIBIO (Rapport nr. 43 – Kunnskapsgrunnlag om nydyrking av myr) hevder at restriksjoner for nydyrking av myr bare i liten grad vil begrense mulighetene for matproduksjon. Det hevdes videre at det er et fåtall av kommuner som vil bli berørt av eventuelle restriksjoner.

For de kommunene der NIBIO-rapporten påpeker at et forbud vil begrense muligheten vil et forbud være dramatisk og hindre utvikling. Ansvar for å redusere utslippet av klimagasser er et nasjonalt ansvar. Et forbud mot nydyrking av myr vil overføre dette ansvaret til de få som trenger å øke driftsarealet sitt.

 

Dispensasjonsmuligheter

NLR sitt primærstandpunkt er at det ikke bør innføres et forbud mot nydyrking av myr. Subsidiært mener vi at et forbud må følges av klare formuleringer som sikrer utviklingsmulighetene for gårdsbruk over hele landet.

Det må åpnes for mulighet for nydyrking av myr, så lenge dette ikke går ut over andre hensyn i forskriften:

  • Der det ikke er tilgjengelige alternative arealer innen rimelig avstand
  • På myrarealer som kan dyrkes ved omgraving
  • På arealer som allerede er påvirket av inngrep, eller som ligger inne i allerede dyrkede områder
  • I tilfeller der hensyn til vannmiljø eller klima kan ivaretas på en bedre måte gjennom dyrking av myr som erstatningsareal. Slike saker skal dokumenteres gjennom helhetlig planlegging.

NLR mener at dispensasjonsadgangen bør delegeres til lokale landbruksmyndigheter.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.