Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge tilbyr helhetlig rådgiving til alle i Nord-Norge i 2018

28.11.2017 (Oppdatert: 28.11.2017) | Nyhet

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har nasjonalt ansvar for et helhetlig og likeverdig rådgivingstilbud over hele landet. Dette omfatter rådgiving innenfor jord- og plantekultur, økonomi, HMS, teknikk, landbruksbygg, økologisk landbruk, klima og miljø. Nå kommer dette på plass også i Troms og Finnmark.

(Foto: Therese Talmo-Rønn)

Årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) vedtok i 2015 en regional organisering av virksomheten. Målet er å skape sterkere rådgivingsenheter med bredere kompetanse og flere fagfolk innen de ulike fagområdene. Ni regioner har kommet på plass i 2016 og 2017. Fra 2018 blir det også én region i Nord-Norge.

 

NLR Nordland tar ansvar for hele landsdelen

NLR-styret har diskutert rådgivingssituasjonen i Nord-Norge i flere styremøter. I styremøte 20. november fattet NLR-styret enstemmig vedtak om å be NLR Nordland om å etablere NLR Nord-Norge, og ta ansvar for all NLR-relatert aktivitet i Nordland, Troms og Finnmark. Det skulle også klargjøres for signering av ny Hovedavtale NLR.

Finnmark Landbruksrådgiving sendte 24. november e-post til styremedlemmene i NLR med søknad om medlemskap i NLR. NLR-styret behandlet dette i styremøte, 27. november, og fattet følgende vedtak:

I tråd med tidligere vedtak, stadfester styret at NLR Nord-Norge blir etablert som en region med et helhetlig rådgivingstilbud til bønder i Nordland, Troms og Finnmark. Styret ber styret og medlemmer i Finnmark Landbruksrådgiving om å tilslutte seg ny organisasjonsstruktur.

− Målet er å skape en slagkraftig rådgivingsorganisasjon med et helhetlig rådgivingstilbud tilpasset landbrukets behov i hele landsdelen, sier styreleder i NLR, Steinar Klev. Han påpeker at i regionaliseringsprosessen har det ikke vært et mål å nedlegge kontorer. Tvert imot er det viktig å opprettholde de fleste av de omkring 100 kontorstedene over hele landet.

− Vi fokuserer på landbrukets behov for rådgiving. Det er viktig at rådgiverne er tilstede i fagmiljøene. De ansatte og deres kompetanse er veldig viktig for å lykkes med vårt oppdrag, sier Klev.   

 

Medarbeidere på plass

Bygningsrådgiverne Svein Johnsen, Roger Østvik, Hallgeir Gravelsæter og Ketil Edvartsen overføres fra Landbruk Nord til NLR Nord-Norge. Det samme gjelder jord- og plantekulturrådgiverne Ellen Reiersen, Arnulf Hole, Ingvill Rognmo og Jan Svendsen. HMS-rådgiver Vidar Aastrøm, som hittil har vært sentralt ansatt, blir også overført til NLR Nord-Norge. Alle rådgivere vil være lokalisert i sitt nærområde som i dag.

− Vi er i ferd med å ansette flere dyktige rådgivere i Troms og Finnmark. Dette avhenger av hvor stor oppslutning NLR Nord-Norge vil få fra dere som bønder. Avtalepartene har i sitt tilsagnsbrev påpekt at alle bønder i hele landet skal ha et likeverdig tilbud. Dette tilbudet er vi nå i stand til å gi gjennom etablering av NLR Nord-Norge, sier styreleder i NLR Nordland, Kåre Holand.

 

Helhetlig rådgivingstilbud

NLR Nord-Norge vil i 2018 tilby rådgiving innenfor jord- og plantekultur, landbruksbygg, økonomi, HMS m.m. til alle i Nordland, Troms og Finnmark. Jordprøver og gjødslingsplanlegging inngår også i tilbudet. 

− Vi ser fram til å videreføre et faglig godt tilbud til alle bønder i Nord-Norge, der faglig dyktighet og nærhet til deg som bonde er en forutsetning for å lykkes. Et konstruktivt samarbeid med alle aktører i landbruket i nord er også viktig å ivareta. Det vil vi bidra med og legge forholdene til rette for, sier Holand.

 

Medlemskap sikrer tilbud

NLR Nordland har allerede fått henvendelser fra bønder i Troms som ønsker å melde seg inn i NLR Nordland.

− Vi oppfordrer alle til å melde seg inn så snart som mulig for å være sikra gjødselplan til våren. God oppslutning om våre tilbud sikrer tilsetting av flere rådgivere og et styrket faglig tilbud, sier Holand.

> Gå til innmeldingskjema

 

  

Kontakter

Steinar Klev, styreleder i Norsk Landbruksrådgiving, telefon 913 94 551.

Kåre Holand, styreleder i Norsk Landbruksrådgiving Nordland, telefon 911 68 438.

Kristen Bartnes, direktør i Norsk Landbruksrådgiving, telefon 907 68 560.