Avlingsskader under tørken – brev fra departementet

06.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Landbruks- og og matdepartementet vurderer situasjonen med fôrmangel som så spesiell at det er behov for å forklare hvordan regelverket skal praktiseres. De har derfor bedt Landbruksdirektoratet skrive et offentlig brev om temaet. Les brevet her.

Brevet: Presiseringer knyttet til avlingsskadesituasjonen

Den langvarige tørkeperioden og varmt vær har ført til at mange bønder opplever en usikker økonomisk situasjon. Det store omfanget av avlingsskader i grovfôrproduksjonen fører også til et underskudd av grovfôr. Mange er usikre på hva de skal gjøre, og på hva det offentlige kan bidra med av støtte. Det er da svært viktig med god informasjon til bønder og forvaltning.

Departementet vurderer den situasjonen med fôrmangel som vi nå er oppe i som så spesiell at det er behov for å presisere hvordan regelverket skal praktiseres, og besluttet enkelte endringer.

 

Erstatning for klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon:

Departementet vil understreke at alle som kan dokumentere klimabetinget svikt i avlingene, ut over 30 % av gjennomsnittet, vil ha krav på erstatning. I de områdene som er rammet av tørke regnes dette som god nok dokumentasjon i seg selv. Departementet understreker videre at det er ikke et krav at kommunene skal kontrollere arealene for at foretakene skal være berettiget erstatning for klimabetinget avlingsskade.

I år vil det komme svært mange søknader om erstatning for avlingsskader. Det vil gi en betydelig saksbehandling hos mange kommuner og flere fylkesmenn. Departementet ber om at Landbruksdirektoratet så sterkt som mulig anmoder om at fylkesmennene og kommunene prioriterer dette arbeidet, og setter inn ekstra ressurser slik at erstatningene kan bli betalt ut raskt, fortrinnsvis i 2018. Av hensyn til de som kan få en vanskelig likviditet, må det også informeres særskilt om at det etter søknad kan gis et forskudd på inntil 50 prosent av antatt erstatning.

Foretak som velger å ensilere kornavlingen får erstatning som grovforproduksjon for aktuelt areal. Foretak som har total svikt i kornproduksjon (pløyer eller harver opp og evt. sår i ny vekst) får erstatning som kornproduksjon. I begge tilfeller vil ikke en eventuelle etterfølgende avlingen med raigras komme til fradrag ved beregning av avlingsskadeerstatning.

 

Ensilering av korn og areal- og kulturlandskapstilskuddet

For å avhjelpe underskuddet av grovfôr, og forebygge unødig utslakting av dyr som følge av mangel på fôr, vil det være en aktuell tilpassing for noen produsenter å ensilere deler av kornavlinga nå, fremfor å treske gulmodent korn. Dette kan også være en aktuelt for produsenter som kan oppnå en rimelig kornavling. Departementet vurderer at det er viktig at ikke statlige regler unødvendig forhindrer en slik tilpasning. Med gjeldende regelverk er arealtilskuddet per dekar høyere i kornproduksjonen enn for grovfôr i sone 1-4. Det er derfor besluttet at de produsenter som velger å ensilere kornavlingen kan søke, og få innvilget arealtilskudd til korn. For AK-sone 1 utgjør dette en differanse på 198 kroner per dekar.

 

Tollnedsettelser

Som følge av underskuddssituasjonen vil mange bønder framover måtte kjøpe fôr, blant annet gjennom import.  Departementet har besluttet å innvilge en generell tollnedsettelse til nulltoll for høy under varenummer 12.14.9091 og for hel halm under varenummer 12.13.0001. Slik tollnedsettelse skal gis med virkning fra 13. juli 2018 og frem til og med 30. september 2018. Forlengelse vil kunne bli vurdert. Direktoratet vil få et særskilt brev om saken.

 

Avdragsfrihet på landbrukslån

Departementet viser til Innovasjon Norge sin hjemmeside der det informeres om at bønder som er rammet av tørken kan få utsetting av avdrag på lån.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.