Fagsamling om drenering, Fræna, 12. - 13. september

02.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving samler våre beste fagfolk innenfor fagområdet og ønsker velkommen til fagsamling om drenering på Frænabu, Møre- og Romsdal, 12. - 13. september 2018.

KOMPETANSEBYGGING: Oversiktsbilete tatt med drone som viser grøftefelt i Askvoll der det vert prøvd ulik grøfteavstand (6 og 12 meter). (Foto: Jørgen Vik)

Behov for økt kompetanse om drenering

Mangel på drenering hindrer en ønsket produktivitetsøkning i planteproduksjonen. Lengre vekstsesonger med mer nedbør, spesielt i høstmånedene, kan gjøre innhøstingsforholda enda mer krevende enn tidligere. Ei godt drenert jord vil lette høstearbeidet. Ei godt drenert jord er også gunstig for plantene både i vekstsesongen for å gi luft til røttene, og om høsten når plantene skal herdes før vinteren. God dreneringstilstand gir også mindre utslipp av klimagassene lystgass og metan. 

Fagsamling om drenering

Kvar:

Fræna, Møre og Romsdal

Når:

12. - 13. september 2018

Overnatting:

Frænabu

Arrangørar:    

NIBIO Fureneset og Norsk Landbruksrådgiving, NLR

Målgrupper: 

Rådgiving og forvaltning

   

Program

 

Dag 1

 

11:00-11:10

Orientering om samlinga og velkomst

Ragnhild Borchsenius

 

Grunnleggjande om jord og drenering

11:10-11:40

Overordna grunnar til at det må leggjast meir vekt på drenering

Arne Bardalen

11:40-12:20

Kort om ulike jordartar og om eigenskapar ved desse. Trong for drenering knytt til jordart og klima

Samson Øpstad

12:20-12:50

Grunnleggjande forhold vedrørande undersøkjing/ bonitering av areal og planlegging av drenering

Are Johansen

12:50-13:40

Lunsj

 

Dreneringsmåtar og verknad av drenering

13:40-14:10

Ulike dreneringsmåtar på fastmark og myr

Sverre Heggset

14:10-14:40

Verknad på ulik drenering på avling og plantesetnad

Synnøve Rivedal

14:40-15:20

Verknad av ulik drenering og driftsmåte på jordfysiske tilhøve. Er det effekt av djuparbeiding for å oppheva verknad av jordpakking i djupare lag?

 

Trond Børresen

15:20-15:40

Kaffi/te med noko attåt

15:40-18:00

Synfaring og orientering i felt: Grunnleggjande om planlegging; avlaup, dimensjonering, utføring

Sverre Heggset, Niels Langset og Anders Hovde

 

Dag 2

08:30-09:10

Grunnar til at det må drenerast på nytt, og med auka krav til dimensjonering og tirettelegging for overflateavrenning. Grøftespyling som tiltak, og krav- og eigenskapar til filtermateriale

Atle Hauge

09:10-09:40

Verknad av drenering på avrenning, grunnvasstand, tap av N

Johannes Deelstra

09:40-10:10

Økonomi ved drenering

Torbjørn Haukås

10:10-10:40

Tilskotsordningar ved drenering og hydrotekniske tiltak

NN

10.40-11.00

Pause med kaffi/te og frukt

 

Frigjeving av klimagassar, binding av karbon i jord

11:00-11:30

Grunnleggjande forhold om frigjeving av klimagassar

Sissel Hansen og Peter Dörsch

11:30-12:00

Klimagasstap ved ulike dreneringsgrad og dreneringsmåtar

Sissel Hansen, Peter Dörsch og Synnøve Rivedal

12:00-12:30

Karbonbinding i jord, mogeleg verknad av jord, klima og driftsmåte

Ievina Sturite

12:30-13:20

Lunsj

 

Overvintring og tilpassing av driftsmåtar

13:20-14:10

Planteval og driftsmåtar ved engdyrking i nedbørrike område ved lengre driftssesong

Liv Østrem

14:10-14:30

Avsluttande drøfting og oppsummering

 

14:30             

Eventuelt synfaring på eit grøfte-/nydyrkingsfelt for interesserte

Det kan verta mindre justeringar i programmet.

Priser

Kurspris (inkludert lunsj, pausemat og middag) kr 1300,- per pers

Overnatting i enkeltrom kr 800,- per døgn

Overnatting i dobbeltrom kr 500,- per pers per døgn

> Påmeldingsskjema 

Påmelding innen 1. september 

Spørsmål om arrangementet kan rettes til Samson Øpstad, tlf. 406 21 871, eller Ragnhild Borchsenius, tlf. 900 90787.

 

 

 

Grøftespyling er eit viktig tiltak. (Foto: Are Johansen)

 

Åpen kanal med god sidehelling og god overflateform på terrenget. (Foto: Are Johansen)

 

 

Avskjæringsgrøfta er svært viktig. (Foto: Are Johansen)

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.