Felles innsats rundt fôrsituasjonen

06.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018) Christian Lund

I hele Sør-Norge fører det varme og tørre været til reduserte fôravlinger. Det er for mange en svært alvorlig situasjon. Hele næringa oppfordres til å samarbeide for å skaffe til veie mest mulig fôr og stille opp for hverandre.

Bygg ble slått til grovfôr på Ås fredag 6. juni (Foto: Christian Lund)

Det blir nå gjort en stor felles innsats for å prøve å løse utfordringene med fôrmangel best mulig. Norsk Landbruksrådgiving samarbeider med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Felleskjøpet, Nortura, Tine og flere for å finne løsninger og koordinere innsatsen. Vi oppfordrer til å kontakte rådgivere for å justere fôrplaner, få dyrkingsråd og økonomiske råd. Kontakt også HMS-rådgiver dersom du som produsent har behov for det. Ikke minst er det viktig å huske at mange er i samme situasjon. Ta derfor kontakt med yrkeskolleger – det er i fellesskap både nasjonalt og lokalt vi kan løse utfordringene.

Målet med samarbeidet er å ta ansvar for å berge det som er tilgjengelig av fôrressurser. Felleskjøpet Agri oppretter nettside for formidling av halm på tvers av regioner. Norsk Landbruksrådgiving har opprettet grovfôrformidling i de fleste regioner. I den situasjonen vi nå befinner oss er det særlig viktig å unngå spredning av farlig ugras (se egen sak under).

Samtidig må beiteressurser utnyttes så godt som overhode mulig. Mulighetene for å høste fôr fra arealer med frøproduksjon må også huskes på. Selv om arealene ikke er så store kan de gi viktige bidrag. I tillegg til frøhalmen kan det etter høsting av timotei, engsvingel og raigras gjødsles og gjennomføres en slått til fôr uten at det går ut over frøavlinga neste år. I de fleste andre grasartene kan det være aktuelt med en avpussing seinere som også kan brukes til fôr.

Tilgangen på grovfôr kommende vinter er usikker, men vekstsesongen er ikke over. Det er tilgang på såvarer (bygg, raigras, havre) som kan sås dersom det kommer nedbør. Det kan øke tilgangen på fôr. Dette er aktuelt på arealer med tidlige vekster eller som må eller kan sås om.

Husdyrprodusenter må planlegge for lite tilgang på grovfôr for kommende vinter og gjøre nødvendige tilpasninger med kraftfôr. Det er ikke signaler om mangel på råvarer på verdensmarkedet. Det vil bli økt import av fiberrike råvarer for å i større grad kompensere for manglende grovfôr. Når det gjelder lokale avtaler mellom korn- og husdyrprodusenter er det viktig å inngå forpliktende avtaler, slik at ikke kornprodusenter risikerer å sitte igjen med halmen.

Vi oppfordrer til å ikke gjøre forhastede beslutninger med å redusere antall dyr. Det anbefales å justere fôrplanene etter tilgang på grovfôr. Det vil være fornuftig å endre fôrplaner med lite tildeling av grovfôr tidlig. 

 

> Kontakt din NLR-rådgiver 

 

 

 

Se opp for ugraset

Produsenter bør være spesielt oppmerksomme på faren av å spre farlig ugras som kan påføre store årlige kostnader i årevis framover. Det gjelder floghavre, men enda viktigere hønsehirse som er ansett som verdens 3. farligste ugras og som også har vært gjenstand for behandling i VKM her hjemme. For å unngå frøspredning er det avgjørende at presser og annet utstyr som flyttes fra en eiendom til en annen tømmes og rengjøres grundig. Et punkt om dette bør være med i avtalene som utformes. Det er også viktig at halm som kan inneholde frø av hønsehirse ammoniakkbehandles.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.