NLR i jordbruksavtalen

25.05.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

NLR får i 2019 93,5 millioner kroner over jordbruksavtalen. Dette er i henhold til tilbudet fra Statens forhandlingsutvalg. avtalepartene ser viktigheten i å opprettholde aktiviteten i NLR

Illustrasjonsfoto: Gerd Guren

Av disse midlene skal minst 14.0 millioner kroner brukes på HMS-rådgiving og HMS-relaterte tiltak, og minst 5,5 millioner kroner skal gå til byggteknisk rådgiving. Det forutsettes at rådgivingsaktiviteten videreføres innenfor alle rådgivingsområdene NLR har ansvaret for.

Bevilgning til presisjonsjordbruk
En forutsetning for den økte bevilgningen er at NLR det neste året skal bygge opp rådgivingskompetansen innen presisjonsjordbruk. Presisjonsjordbruk vil kunne bidra til bedre agronomisk drift på gården, og flere skal kunne få rådene de trenger på området av NLRs rådgiverstab.

Mer grønt. økologi og jord
NLR skal styrke rådgivingen på frukt og grønt med utgangspunkt i de markedsmulighetene som finnes her.

I tillegg skal NLR utvikle og koordinere faglige nettverk innen økologisk rådgiving, og ha et enda større fokus på jord og jordkultur framover. I Statens tilbud står det:

NLR gjør et viktig arbeid for produsenter som ønsker å legge om til økologisk produksjon. Forutsatt Stortingets tilslutning til strategien om økologisk jordbruk, foreslås det at NLR får en utvidet rolle innen økologisk produksjon med å utvikle og koordinere faglige nettverk. Det legges opp til å opprette et Jordprogram og det legges opp til at Norsk Landbruksrådgiving på sikt får i oppgave å utvikle og koordinere fagområdet for jord og jordkultur.

Klimasmart støtte
Norsk Landbruksrådgiving er en av eierne som driver prosjektet Klimasmart Landbruk. Prosjektet har som formål å redusere klimaavtrykket fra norsk landbruk ved å sikre bedre informasjon om og gode verktøy for klimasmart drift på norske gårdsbruk. I avtalen avsettes 20 mill. kroner til Klimasmart Landbruk for 2019. Midlene skal brukes til å utvikle klimakalkulatorer og rådgivningstjeneste for alle typer produksjoner

Prioritering av nye bønder i mentorordningen
De to siste årene har NLR prøvd ut et lavterskeltilbud for mentorordning i landbruket. Mentorordningen innebærer at en erfaren gårdbruker gjør en formell avtale med en ung kollega om å bistå som diskusjonspartner i driften. NLRs egen evaluering av ordningen viser at erfaringene er gode. Statens forhandlingsutvalg foreslår at ordningen videreføres i sin nåværende form i 2019, og det settes av to millioner kroner til dette.
I dag er ordningen avgrenset til å prioritere unge bønder under 35 år. Dette endres til prioritering av nye bønder. Forsøket skal evalueres til jordbruksoppgjøret 2019. 

Hovedtrekkene i statens forslag til NLR:

 

  • Styrket rådgiving på Frukt og grønt
  • Bygge opp rådgivingskompetansen innen presisjonsjordbruk
  • Utvidet rolle innen økologisk produksjon med å å utvikle og koordinere faglige nettverk
  • Dersom ny strategi for økologisk landbruk vedtas, utvikle og koordinere fagområdet jord og jordkultur.
  • Videreføring av mentorordningen
  • Videreføring av bevilgninger til Klimasmart landbruk:
  • Videreføring av arbeidet med å søke godkjenning av plantevernmidler til bruk i kulturer som dyrkes i begrenset volum i Norge ("minor use").


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.