Landbruket må selv snu nedbyggingen av dyrket mark

06.12.2018 (Oppdatert: 20.12.2018) Christian Lund

Norsk Landbruksrådgiving tar sammen med Norges Bondelag, TINE og Nortura initiativ til skjerpet fokus på tiltak mot nedbygging av matjord. Stadig større arealer dyrket mark utnyttes til driftsbygninger i landbruket. Nå ønsker partene å ta grep og mener det både kan være økonomisk lønnsomt og bedre for klimaet å tenke alternativt til å sette opp nybygg på dyrket jord. Norsk Landbruksrådgiving mener landbrukets del av nedbyggingen av dyrkbar mark kan reduseres vesentlig.

Per Olav Skjølberg (t.h.) vil gi råd om god bruk av tomt til utbygging. Her på besøk hos bonde Ingebrigt Landsem i Rindal, i familiens topp moderne fjøs for mjølkeproduksjon. Foto: NLR.

Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) gjennomførte i 2017 en undersøkelse som viste at landbruket selv sto for rundt 22% av omdisponering og nedbygging av dyrka og dyrkbar mark.

− Det er viktig at landbruket selv tar grep og øker fokuset på vern av dyrket og dyrkbar jord gjennom å forsterke de riktige holdningene både hos bonden selv og hos det rådgiverapparatet bonden omgir seg med, enten rådgiveren kommer fra TINE, Nortura eller Norsk Landbruksrådgiving, sier Per Olav Skjølberg, som er fagkoordinator for byggrådgiverne i NLR. 

Næringen ønsker å løfte saken gjennom et eget prosjekt: "Vern av matjord og økt positiv klimaeffekt – gjennom smartere bruksutbygging i landbruket", som er initiert av Norges Bondelag, TINE, Nortura og Norsk Landbruksrådgiving. Prosjektet vil arbeide for å innføre jordvern som en obligatorisk del av analysene i planleggingen av bruksutbygginger i landbruket. Det skal utvikles et rapporteringsverktøy som dokumenterer de positive effektene på jordvern som i forprosjektperioden testes ut blant bygningsplanleggere i Norsk Landbruksrådgiving, TINE og Nortura, i utvalgte regioner i landet. Prosjektet vil videre teste ut hvilke informasjonskanaler som mest effektivt kan brukes, og drive informasjonsarbeid med hensikt å skape gode holdninger og spre relevant kunnskap.

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har fra 2010 hatt nasjonalt ansvar for bygningsrådgiving i landbruket og har 22 bygningstekniske rådgivere spredt over hele landet.

− Vi mener at landbrukets del av nedbyggingen av dyrkbar mark kan reduseres vesentlig gjennom prosjektet og økt innsats fra vår bygningsrådgivning, blant annet gjennom bedre tunplanlegging, oppgradering av eksisterende bygg, etappeløsninger og sanering av eldre bygg for å frigjøre arealer. Å spare matjord ved å planlegge bedre kan gi både økonomisk gevinst mer dyrket mark og en positiv klimaeffekt, sier Skjølberg.

Matjord kan typisk binde 6 tonn karbon pr. dekar, og samtidig produsere matvarer til en voksende befolkning. Fotosyntesen på våre jordbruksarealer tar opp rundt 350 kg karbon pr. dekar fra atmosfæren. Nedbygging av arealene vil begrense landbrukets muligheter til å sette inn tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.

Det bygges stadig mer i norsk landbruk. I 2010 ble 141.000 kvadratmeter bygget nytt eller modernisert. Tallet har økt jevnt de senere årene og var i 2016 på 296.000 kvadratmeter (kilde: KOSTRA). Utviklingen har vært preget av nye og større husdyrbygninger. På grunn av krav til tilsyn og oppfølging av husdyr, blir det bygd nær tun og bolig. Videre blir maskinparken større og krever mer plass, og tunet på gården utvides ofte pga. sikkerhetsmessige grunner hvor det skilles på indre og ytre tun.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.