Korngrønnfôr kan bli dyre fôrenheter

11.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018) Morten Berntsen

Med en pris på kr. 4,83 per fôrenhet, kan korngrønnfôret bli et dyrt fôr som kun bør benyttes for å oppfylle minstemengden grovfôr i en rasjon til drøvtyggere.

Mange vurderer nå å høste kornåkeren til grønnfôr. FOTO: Stein Jørgensen

I en situasjon hvor mange kornbønder vurderer å selge kornavlinga på rot til grovfôrtrengende husdyrprodusenter, er det stor diskusjon rundt prisnivået og avlingsverdien av korngrønnfôr. Aslak Botten, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Østafjells, har regnet på økonomien i høsting av korngrønnfôr.

– I oppsettet kommer kornbonden ut med lik økonomi uavhengig av om det blir solgt som korn eller som korngrønnfôr, sier Botten.

Veien fram for å finne riktig pris på korngrønnfôret krever mange forutsetninger.

 

Faste satser og forutsetninger

I utregningene betyr ikke tilskudd noe, siden det uansett blir utbetalt som korntilskudd dersom kornbonden velger det.

– Innenfor intervallet der avlingsskadeerstatning er aktuelt, vil kornbonden få erstatta avlinga som erstatning fra Staten minus solgt avling uavhengig om det er treska som korn eller høsta og solgt som korngrønnfôr, forklarer Botten.

– Staten bruker faste satser på innholdet i rundball. Standardsatsen er 144 fôrenheter per rundball med korngrønnfôr og 160 fôrenheter per ball med gras, forklarer han videre.

 

LES MER: Nytt grønnfôr på ettersommeren

 

Kostbare fôrenheter

– Ved beregning av avlingsnivå tar man utgangspunkt i de siste seks årene og regner snittavling av de fem beste. Fra dette må kornbonden uansett dekke egenandelen på 30 prosent, sier Botten. 

Aslak Botten har satt opp regnestykker som viser ulike scenarioer, hvor det høstes et sted mellom en halv og en hel rundball med korngrønnfôr per dekar. Ved å ta utgangspunkt i ei snittavling på 500 kg bygg per dekar, vil kostnaden per rundball være 396 kroner. 

– Dette er råvareprisen på jordet, altså uten høstekostnader, sier rådgiveren. 

 

Tabell 1: Beregning avlingsskadeerstatning ved snittavling 500 kg korn per dekar

Snittavling korn beste fem av siste 6 år (kg/daa) 500 500 500
30 % egenandel (kg/daa) 150 150 150
Høsting som grovfôr (antall baller per dekar) 0,5 0,7 1
Avlingsskadeerstatning (kg korn) 278 249 206
Erstatningspris bygg (kr per kg) 2,40 2,40 2,40
Sum inntekter etter egenandel som skal erstattes (kr/daa) 840 840 840
Salg av korngrønnfôr (kr/daa), Statens satser for avlingsskade 173 242 346
Grunnlag for avlingsskadeerstatning (kr/daa) 667 598 494
Tapt halmsalg, nettoverdi 50 kr per ball (kr/daa) 25 35 50
Salgspris uten høstekostnad (kr per rundball) 396 396 396
Salgspris uten høstekostnad (kr per FEm) 2,75 2,75 2,75
Høstekostnad grovfôr, 300 kr per ball (kr per daa) 150 210 300
Minstepris salgspris av rundball (kr per ball) 696 696 696
Minstepris per fôrenhet 4,83 4,83 4,83

 

Tabell 2: Bergening avlingsskadeerstatning ved snittavling 300 kg korn per dekar

Snittavling korn beste fem av siste 6 år (kg/daa) 300 300 300
30 % egenandel (kg/daa) 90 90 90
Høsting som grovfôr (antall baller per dekar) 0,5 0,7 1
Avlingsskadeerstatning (kg korn) 138 109 66
Erstatningspris bygg (kr per kg) 2,40 2,40 2,40
Sum inntekter etter egenandel som skal erstattes (kr/daa) 504 504 504
Salg av korngrønnfôr (kr/daa), Statens satser for avlingsskade 173 242 346
Grunnlag for avlingsskadeerstatning (kr/daa) 331 262 158
Tapt halmsalg, nettoverdi 50 kr per ball (kr per daa) 25 35 50
Salgspris uten høstekostnad (kr per rundball) 396 396 396
Salgspris uten høstekostnad (kr per FEm) 2,75 2,75 2,75
Høstekostnad grovfôr, 300 kr per ball (kr per daa) 150 210 300
Minstepris salgspris av rundball (kr per ball) 696 696 696
Minstepris per fôrenhet 4,83 4,83 4,83

 

Høstekostnader

– Den som står for slåtten og pressinga må greie dette for kr 1,25 per fôrenhet, uansett faktisk avlingsnivå og sammenlignet med en kraftfôrpris ved 4,00 kroner per kilo, sier Botten.

Dersom høstekostnaden blir høgere, vil prisen på korngrønnfôret bli høyere enn å kjøpe kraftfôr.

– For å klare dette må den som høster ha ei rimelig og effektiv høstelinje. Det bør absolutt være mye grønnmasse før åkeren blir tatt som korngrønnfôr. Derfor bør slåing av kornåker bare være et aktuelt tiltak i de tilfeller der man er avhengig av å dekke et minimum av grovfôrrasjonen med korngrønnfôr, sier rådgiveren.  

 

LES MER: Rett pris på halm

 

Salg ved relativt gode avlinger

Harald Solberg, fagsjef korn i NLR Innlandet, har regnet på salg av korn til grønnfôr på arealer som tross alt har utsikter til et greit avlingspotensial. 

– Hos kornprodusenter som har brukt vanningsanlegget flittig, er avlingsutsiktene langt bedre. Det samme er tilfelle for produsenter i Østerdalen som har en betydelig andel tørkesterk siltjord. Skal det selges korngrønnfôr fra disse gårdene, må en regne en verdi på fôret som gir kompensasjon for kornbonden, sier Solberg. 

Rådgiveren har satt opp et regneark som gjør det mulig for kornbonden å legge inn egne forutsetninger for salg av korngrønnfôr. Regnearket viser også utviklinga i avling av korn og halm fra skyting og framover. 

– Med like mengder korn og halm, mål i kilo per dekar, som utgangspunkt vil en kornbonde måtte ha cirka 3 kroner per fôrenhet grønnfôr for å komme likt med målpris bygg pluss en halmpris på 20 øre kilo, sier Solberg. 

Regneark for pris korngrønnfôr

 

Slik fungerer regnearket:

- gule celler kan justeres
- du må vite avlinga du tar bort i fôrenheter per dekar (du finner mer om dette i denne artikkelen: Få oversikt over grovfôrmengdene du har til disposisjon
- du må vite hvor lenge etter skyting kornet stod før åkeren ble høstet
- fyll inn med like verdier av korn og halm som et utgangspunkt og se hva som kommer nærmest for linjen som sier hvor lenge etter skyting det var
- sett inn byggepris du mener du vil oppnå (vil variere med når du vil levere kornet og hva du vil avhende halmen for)

 

– Prisen er ment som et utgangspunkt for lik håndtering av korn- og husdyrprodusent. Alternativet for kornbonden er salg av korn til kraftfôr, samt halm til ammoniakkbehandling, sier Harald Solberg. 

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med rådgiver i din rådgivingsenhet. 

> Her finner du ossFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.