NLR overtar oppgaver etter økologiske foregangsfylker

28.03.2019 (Oppdatert: 28.03.2019) Jan Ferstad

I Jordbruksavtalen 2018 ble det vedtatt at Norsk Landbruksrådgiving (NLR) fra 2019 overtar oppgaver etter økologiske foregangsfylker. NLR styrker nå fagområdet med nye fagressurser, samt utvikling og koordinering av faglige nettverk, inkludert jord og jordkultur.

− Det er lagt et godt grunnlag for videre arbeid etter foregangsfylkene, blant annet fordi det hele tida har vært et godt samarbeid mellom de ulike aktørene som arbeider med økologisk produksjon. Dette vil vi også vektlegge i fortsettelsen, sier Kjersti Berge som er fagkoordinator økologisk i NLR.

Økologiske foregangsfylker er utvalgte fylker som har hatt prosjektmidler fra 2010 til 2018/19. De startet med ansvar i eget fylke og fikk nasjonalt ansvar fra 2014. 

− Kompetanse som er bygget opp i foregangsfylkene skal videreformidles og bygges videre på. Det er fortsatt behov for å øke produktiviteten og sikre effektive verdikjeder i ulike økologiske produksjoner og fjerne flaskehalser i ulike verdikjeder. Rådgiving av enkeltvirksomheter, kunnskaps- og kompetansespredning, mobilisering og FoU-tiltak er også viktig, sier Kjersti Berge som er fagkoordinator økologisk i NLR.

Hun påpeker at NLR gjennom rådgivere og fagkoordinatorer har hatt et nært samarbeid med foregangsfylkene. 

− Det er lagt et godt grunnlag for videre arbeid etter foregangsfylkene, blant annet fordi det hele tida har vært et godt samarbeid mellom de ulike aktørene som arbeider med økologisk produksjon. Dette vil vi også vektlegge i fortsettelsen, sier Berge. 

20 år med økorådgiving

NLR tilbyr rådgiving før, under og etter omlegging til økologisk drift. NLR Økologisk Førsteråd er et gratis og uforpliktende tilbud til alle som vurderer å legge om. NLR har tilbudt dette i hele landet siden 1998. Hittil er det gjennomført over 6000 NLR Økologisk Førsteråd. Noen av disse er gjennomført i samarbeid med Tine som Økologisk Førsteråd Melk.

Hvert år gjennomføres rundt 200 NLR Økologisk Grupperåd og 100 NLR Økologisk Rådgivingsavtale. Her møtes rådgivere og produsenter ansikt til ansikt, år etter år.

Økologisk landbruk har vært, er, og skal være er viktig del av NLR sitt helhetlige rådgivingstilbud i hele landet.

Rådgiving om jord 

NLR styrker nå sitt arbeid innenfor økologisk landbruk med utvikling og koordinering av faglige nettverk, inkludert jord og jordkultur.

− I 2019 starter en gruppe rådgivere og fagpersoner utvikling av et nytt rådgivingstilbud på jord. Her skal det gjøres en mer helhetlig vurdering av tilstand og aktuelle tiltak, forteller Berge.

I første omgang blir dette en pilot som skal testes hos en mindre gruppe produsenter i 2019, og videreutvikles og oppskaleres i 2020.

− Dette blir et rådgivingstilbud for både økologiske og konvensjonelle produsenter. Rådgivingen skal ha verdi også med tanke på klima og miljø, sier Berge.

Videreutvikling av faglige nettverk

− NLR legger vekt på å videreutvikle nettverk for produsenter, og være bindeledd mellom produsentmiljøer og fagmiljøer. Dette er avgjørende for å sikre relevans og nytteverdi i både rådgiving og forskning. Målet er at økobonden skal lykkes, understreker Berge.

Hun viser til at mange økobønder har et faglig sterkt engasjement og glede av å delta i utvikling av smarte og bærekraftige løsninger.

− Nytenking, idealisme og kreativitet hos produsentene gir viktige erfaringer og motivasjon for rådgivere og forskere. Den faglige utviklingen er av stor verdi, ikke bare for økologisk produksjon, men for hele landbruket. Det er gledelig å se at det med årene er etablert en god dialog og stor grad av kompetanseoverføring mellom økologisk og konvensjonell produksjon, sier Berge.

Nye økologiske fagressurser i NLR

NLR organiserer i 2019 økologiske fagressurser som skal bidra til utvikling av økologisk landbruk i hele landet. Dette er rådgivere med spisskompetanse som blir organisert i nasjonale team innenfor økologisk korn, grovfôr, frukt og bær, grønnsaker, poteter og veksthus.

De økologiske fagressursene vil samarbeide med de nasjonale fagkoordinatorene innenfor de ulike fagområdene i NLR og med andre økologiske rådgivere. Innenfor de ulike fagområdene vil oppgavene løses litt ulikt, men økologiske fagressurser vil bl.a.:

 • Bidra i rådgiving og grupperåd sammen med lokale rådgivere i regioner som har behov for ekstra kompetanse
 • Samarbeide med NORSØK og andre forskningsmiljøer om fagstoff og kursmateriell
 • Identifisere og formidle behov for FoU gjennom nettverk med rådgivere, fagkoordinatorer, produsenter og forskere
 • Delta i planlegging, samordning og gjennomføring av forsøk og utprøvinger i felt hos medlemmer i samarbeid med regionale rådgivere og i kontakt med forskere
 • Bidra til kompetansebygging for rådgivere i NLR

 

 

Kontaktpersoner i alle NLR-regioner 

 

Alle de ti regionene i NLR har en kontaktperson for økologisk landbruk. Disse deltar blant annet i Fagforum økologisk i NLR som ledes av fagkoordinator økologisk Kjersti Berge.

 

Kontaktpersonene er:  

 • Ingvild Lauvland Høie, NLR Nord Norge
 • Elin Sikkeland, NLR Trøndelag
 • Maud Grøtta, Landbruk Nordvest
 • Torleif Bakke Haavik, NLR Vest
 • Ane Harestad, NLR Rogaland
 • Georg Smedsland, NLR Agder
 • Hege Sundet, NLR Østafjells
 • Silja Valand, NLR Viken
 • Hans Gaffke, NLR Øst
 • Kari Bysveen, NLR Innlandet


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.