Staten foreslår mer til NLR

07.05.2019 (Oppdatert: 07.05.2019)

Statens forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til Norsk Landbruksrådgiving (NLR) økes med 4,5 millioner kroner, slik at total avsetning blir 98 millioner kroner i 2020. Dette framgår av Statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger, som ble lagt fram i dag.

Statens forhandlingsutvalg foreslår en særlig satsing rettet mot grøntsektoren. Rådgiving innenfor frukt- og grøntproduksjon er et av kjerneområdene for NLR, og NLRs rådgivingstilbud til disse produsentene er en viktig del av satsingen. (Foto: Toril Skogaker Holm)

Rammen for tilbudet er en milliard kroner, som finansieres med økte bevilgninger over statsbudsjettet på 641 millioner kroner og prisøkninger på samme nivå som i jordbrukets krav med 249 millioner kroner. Dette skal gi grunnlag for en gjennomsnittlig inntektsvekst i jordbruket på fem prosent.

> Se statens tilbud

Statens forhandlingsutvalg foreslår en særlig satsing rettet mot grøntsektoren. Rådgiving innenfor frukt- og grøntproduksjon er et av kjerneområdene for NLR, og NLRs rådgivingstilbud til disse produsentene er en viktig del av satsingen.

 

Presisjonslandbruk og klima

Det femårige prosjektet PRESIS (presisjonsjordbruk i praksis) skal utvikle et helhetlig system som skal sørge for at norske gårdbrukere kan å få tilgang på brukervennlige, teknologiske tjenester innenfor presisjonsjordbruk, testet og tilpasset norske forhold. Prosjekteier er NIBIOs Senter for presisjonsjordbruk, i samarbeid med NLR og Bondelaget. En viktig del av prosjektet vil være å skreddersy brukerstøtte og rådgiving for hver av de nye tjenestene som tilbys. Dette vil skje gjennom et tett samarbeid mellom NIBIO, NLR og pilotbønder.

Statens forhandlingsutvalg foreslår at det avsettes fire millioner kroner per år i fem år til NIBIO. Det legges til grunn at det etableres en styringsgruppe for prosjektet bestående av representanter for NIBIO, NLR, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruksdirektoratet. Prosjektet må sikre god dialog med andre aktører med tilgrensende digitaliseringsprosjekt, for eksempel Klimasmart Landbruk.

Staten påpeker at NLR er en sentral aktør i Landbrukets klimaselskap, og forutsetter at arbeidet med klimasmart landbruk prioriteres.

 

Økologisk og jord

Statens forhandlingsutvalg påpeker at NLR gjør et viktig arbeid for produsenter som driver, eller ønsker å legge om til, økologisk produksjon. Fra 2019 har NLR fått en utvidet rolle med å utvikle og koordinere faglige nettverk innen økologisk produksjon for frukt og bær, grønnsaker, veksthus og potet, melk og kjøtt og korn. Fra 2020 får NLR i tillegg i oppgave å utvikle og koordinere fagområdet for jord og jordkultur.

NLR skal, innenfor rammen, videreføre sitt arbeid med å søke godkjenning av plantevernmidler til bruk i kulturer som dyrkes i begrenset volum i Norge ("minor use").

Som en oppfølging av Nasjonal pollinatorstrategi skal NLR formidle kunnskap om gode tiltak for pollinerende insekter i hele landet.

 

HMS og bygningsrådgiving

Statens forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til NLR økes med 4,5 millioner kroner, slik at total avsetning blir 98 millioner kroner i 2020. Av den totale bevilgningen skal minst 14 millioner kroner brukes til HMS-rådgivning og HMS-relaterte tiltak, og minst 5,5 millioner kroner skal gå til byggeteknisk rådgiving. Begge poster er uforandret.

Statens forhandlingsutvalg forutsetter videre at det skal være rådgivingsaktivitet innenfor alle rådgivningsområdene NLR har ansvaret for. Utover dette må NLR må gjøre nødvendige prioriteringer innenfor rammen.

 

Nasjonal mentorordning

Statens forhandlingsutvalg forslår at mentorordningen for nye bønder utvides til en nasjonal ordning forvaltet av NLR. Det foreslås en avsetning på fire millioner kroner til satsingen over Landbrukets utviklingsfond i 2020.

 

− Tydelig satsing

− Statens tilbud er ikke like offensivt på våre vegne som Jordbrukets krav, men det er samtidig en tydelig satsing på NLR, sier NLR-direktør Jakob Simonhjell.

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår i sitt krav at bevilgningen til NLR øker med 12,5 millioner kroner, til 106 millioner kroner, for 2020.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag vurderer nå Statens tilbud for å avgjøre om de vil forhandle. Etter planen skal jordbruksforhandlingene være ferdige før 17. mai. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.