Kunnskap og rådgiving er viktig for å nå klimamålene

23.06.2020 (Oppdatert: 20.08.2020) Svein Skøien

Landbruket har inngått en avtale med myndighetene og har påtatt seg å redusere utslippene av klimagasser med fem millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. Denne avtalen er konkretisert i Landbrukets klimaplan.

NLR tilbyr gårdsbesøk med individuell rådgiving for å hjelpe den enkelte gård med å avdekke lønnsomme klimatiltak og sette opp en tiltaksplan. Stripespreding av husdyrgjødsel og biorest kan være et aktuelt tiltak. (Foto: Svein Skøien)

Planen er utarbeidet etter råd fra forskningen, og den har tallfestede mål for hvor mye de enkelte tiltakene kan bety. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har deltatt i planleggingen sammen mange andre organisasjoner i landbruket.

Kunnskap er nøkkelen

Vi vet at utslippene av klimagasser fra jordbruk er diffuse, vanskelige å måle, med stor variasjon. Metan og lystgass er de største utslippene fra jordbruket. Gassene oppstår i jord, i husdyras fordøyelse, i gjødsellageret, ved gjødselspredning. Det er mange forhold som påvirker disse biologiske prosessene. Tiltak for å begrense utslipp må baseres på kunnskap.

Landbrukets klimaplan har åtte satsingsområder. På mange av disse områdene driver vi allerede rådgiving i NLR. På andre områder blir det aktuelt å øke vår egen kompetanse og tilby mer rådgiving, i samarbeid med andre fagmiljøer.

Klimaplanens åtte satsingsområder:

Utrulling av klimakalkulator

NLR har ansvar for praktisk utprøving av klimakalkulatoren og utdanning av klimarådgivere.

Mer klimavennlig og bærekraftig foring, avl og friskere dyr

NLR har omfattende rådgiving på grovfôr og fôrkvalitet.  

Fossilfri maskinpark

NLR-rådgivere i maskinteknikk kan bidra med kunnskap om elektrifisering, biodiesel og energiøkonomisering.

Fossilfri oppvarming

Teknologien for fossilfri oppvarming er godt kjent: bioenergi, biogass, solenergi og jordvarme. NLR vil bygge ut sitt rådgivingstilbud på dette området og samarbeider med andre aktuelle aktører.

Bedre bruk av gjødsla og god agronomi

Agronomi, gjødsling og gjødselplanlegging er et av kjerneområdene for NLR. Virkningen på klimagasser har kommet inn som et viktig moment.

Bruk av husdyrgjødsel som råstoff i industrielle biogassanlegg

Organisering og råd om bruk av bioresten til gjødsel.

Jord som karbonlager

Tiltak for økt karbonbinding i jord har et stort potensial, og bøndene er nysgjerrige på utprøving. NLR driver rådgiving, forsøksarbeid og prosjekter med fangvekster, biokull og jordhelse.

Ny klimateknologi

Det er mange teknikker og teknologier som kan gi miljøgevinst for landbruket. NLR har en satsing på presisjonslandbruk.

 

Jord i god hevd er viktig for å produsere gode avlinger med minst mulig klimagassutslipp. Drenering kan være et aktuelt tiltak. (Foto: Svein Skøien) 

 

Artikkelen er hentet fra NLR-magasinet 2020. 

 

Samarbeidsprosjektet Klimasmart Landbruk har utviklet et nettbasert dataverktøy som beregner utslipp av klimagasser på den enkelte gård, Klimakalkulatoren. Gårder over hele landet er nå i gang med omfattende pilotutprøving.

 

Klimakalkulatoren er første punkt av åtte prioriterte områder i Landbrukets klimaplan.

 

Ønsker du å lære mer om klimagasser og Klimakalkualtoren? Ta e-læringskursene til Klimasmart Landbruk! Logg på med BankID.

 

Les mer:

Vi introduserer Klimakalkulatoren

 

Unngå at Skifteplan blir en brems for bruk av Klimakalkulatoren

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.