Prosjekter

28.07.2009 (Oppdatert: 27.11.2017)

Norsk Landbruksrådgiving gjennomfører en rekke større og mindre prosjekter både med offentlig og privat finansiering, i tillegg til egeninnsats. Enkelte større prosjekter er sentralt koordinert fra Norsk Landbruksrådgiving, og har egne ansatte prosjektledere. For beskrivelse av regionale prosjekter vises det til den enkelte NLR-region.

  

Plantevern

Norsk Landbruksrådgiving samarbeider med NIBIO om prosjektet VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere).  

En rekke prosjekter gjennomføres med støtte fra Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (Jordbruksavtalen).

 

Næringsutvikling på gården

Norsk Landbruksrådgiving har siden høsten 2006  gjennomført regionale kursserier for rådgivere som ønsker å drive veiledning i bedriftsrådgiving tilknyttet landbruket. NLR har nå vel 50 ansatte som kan bistå medlemmene med utarbeidelse av forretningsplan for oppstart av ny aktivitet på gården, enten i form av utvidelse av eksisterende drift, gårdsturisme, hyttebygging,etc.

NLR har i samarbeid med Norges Vel utarbeidet et kursopplegg for næringsutvikling i landbruket kalt Næringsutvikling på gården - NUG.