NIBIO

NIBIO (tidligere Bioforsk) er den viktigste samarbeidspartneren til Norsk Landbruksrådgiving. De to organisasjonene møtes jevnlig for faglige drøftinger, og har to felles fagkoordinatorer innen korn og grovfôr. En viktig oppgave for alle fagkoordinatorene er å sørge for et godt samarbeid med NIBIO.

> Samarbeidsavtale mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving samarbeider nært med NIBIO om arbeidet med faglig utvikling gjennom feltforsøk. Det foreligger en avtale som sist ble revidert i 2010 som regulerer dette samarbeidet. I avtalen er også kostnadene med feltforsøk beskrevet.

> Retningslinjer for samarbeid om feltforsøk mellom Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving (pdf)

Fylkesmannens landbruksavdelinger (FMLA)

Det er omfattende samarbeid mellom rådgivingsenheter og Fylkesmannen i det enkelte fylke, særlig knyttet til utvikling av prosjektideer og søknad om finansiering av disse. Mye samarbeid er også knyttet til rådgivnings- og informasjonstiltak. I forbindelse med den overføringen av tekniske planleggere fra Fylkesmannen til Norsk Landbruksrådgiving, var det også mye kontakt gjennom regionale møter.

TINE

Norsk Landbruksrådgiving og TINE har en samarbeidsavtale med fokus på blant annet rådgivning og kompetansebygging. Organisasjonene har et til to sentrale fellesmøter i året, der vi diskuterer samarbeid og aktuelle rådgivingstiltak. I tillegg legges det opp til regionale møter.

> Samarbeidsavtale TINE - Norsk Landbruksrådgiving

Nortura

Norsk Landbruksrådgiving og Nortura har en samarbeidsavtale med fokus på blant annet rådgivning og kompetansebygging. Organisasjonene har et sentralt fellesmøte i året der vi diskuterer samarbeid og aktuelle rådgivingstiltak.

> Samarbeidsavtale Nortura - Norsk Landbruksrådgiving

Felleskjøpet Agri, Norgesfôr og YARA

Norsk Landbruksrådgiving har inngått samarbeidsavtaler med disse tre driftsmiddelleverandørene. Disse avtalene erstatter tidligere avtaler om støttemedlemsskap, og tilfører de lokale enhetene midler. Som motytelse for dette får utvalgt personell i de tre firmaene tilgang til fagstoff fra Norsk Landbruksrådgiving, og kan annonsere i medlemsskriv, årsmeldinger og ha logo på rådgivingsenhetenes nettsider. Avtalene forplikter i tillegg til et best mulig faglig samarbeid til beste for kunder og medlemmer og tydeliggjør roller og samarbeidsflater.

Norske Felleskjøp

Norsk Landbruksrådgiving har inngått avtale med Norske Felleskjøp om avlingsprognoser for kornproduksjon i Norge. Arbeidet utføres av rådgivingsenheter på Østlandet og i Trøndelag.

Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS)

Hvert år utarbeides ”Avlings- og kvalitetsprognoser for potet”. Ni rådgivingsenheter deltar i arbeidet med prøvegraving. Tilbakemeldinger har vært at prognosen er et viktig bidrag til prisfastsettelsen helt fra høsten av. Det har også vært en evaluering av prognosen som sier at vi utfører en meget god og presis jobb.

Mattilsynet

Mattilsynet har ansvar for verdiprøving av jordbruksvekster og prøving av nye plantevernmidler. Rådgivingsenhetene er sentrale i dette arbeidet gjennom Nibio som på oppdrag fra Mattilsynet utfører arbeidet.

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet (tidligere SLF) forvalter jordbruksavtalemidlene. Landbruksdirektoratet skriver tildelingsbrevet til NLR og mottar vår rapport om hvordan midlene brukes. Vi har også et aktivt samarbeid med Landbruksdirektoratet om finansiering og gjennomføring av ulike landsdekkende prosjekter, som for eksempel Klimarådgiving på gårdsnivå.

Norsk Landbrukstakst

Norsk Landbrukstakst utfører oppdrag innenfor landbrukstaksering, erstatningsberegninger og skjønn. Samarbeidet har som hovedmål å styrke den faglige kompetansen i begge organisasjoner. Begge organisasjoner trenger gode data omkring jordvei, bygninger og maskiner i sitt arbeid, enten det er for å få et bedre takseringsgrunnlag, eller for å yte god økonomisk rådgiving.

Samarbeidsavtale NLR-Norsk Landbrukstakst

Fellesutvalget for forsøksteknisk utstyr (FFU)

FFU er et samarbeidsorgan mellom NIBIO, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og Norsk Landbruksrådgiving. I fellesskap sørger disse for finansiering av en tjeneste innen forsøksteknisk utstyr, gjennom samarbeidsavtale med Olav Langmyr, Kristiansand. FFU er styringsgruppe for dette arbeidet.

Studieforbundet næring og samfunn

Norsk Landbruksrådgiving er medlem av Studieforbundet næring og samfunn. Dette gir muligheter for tilskudd etter Lov om voksenopplæring. Samlet sett gir dette et betydelig bidrag til kursvirksomheten.

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Landbruksrådgiving er medlem i Norsk Landbrukssamvirke fra 1. januar 2009.

Nationen

Dagsavisa Nationen har i vekstsesongen ukentlige Veksttorget-sider, med rapporter om vær og vekst fra hele landet. Dette er populære sider blant leserne. Det skyldes ikke minst den innsats til alle skribentene blant de ansatte i rådgivingsenhetene. Nationens lesere får gjennom hele vekstsesongen interessante rapporter fra hele landet. For Norsk Landbruksrådgiving og de lokale enhetene har denne dugnaden bidratt til å sette organisasjonen på kartet.