Gartnerivandring på Fogn 2. juni 2016

Dei fleste tomatdyrkarane ønskjer å dyrke spesialtomatar.

Les mer ›

Rett grovfôrstrategi på min gard

Analysar av jord og fôr er hjelpemiddel for å planlegga ønska avlingsnivå og grovfôrkvalitet på garden.

Les mer ›

Kvalitetsutvikling i grasgjenvekst fram mot andreslått

I de tidligste strøk i vårt område ble førsteslåtten i 2016 startet 3.-5. Juni. Med gjennomgående lavere avlinger enn normalt og forholdsvis tidlig høsting gjør at det er aktuelt å tenke på tre slåtter i noen områder i år.

Les mer ›

Tørråte og insekt i potet

I settepotetproduksjonen må en ha en litt annen tilnærming til insekt- og tørråtebekjempelse.

Les mer ›

Frå jord på Byre til bord i Stavanger

– Eg må ha ti minutt til å snakka om kålmøll, sa Kari Aarekol bestemt.

Les mer ›

Prognosehøsting 2016

Førsteslåtten går mot slutten i fylka våre,- i alle høve for høgenergifôr, også for dei dei seine/ høgtliggjande skifta på fjellet. Denne veka er det berre tatt ut to prøver,- frå Botten på Golsfjellet, 950 m.o.h. Nedgangen i FE-konsentrasjon har vore tilnærma 0,01 pr. dag som er naturleg sett ut frå dei vertilhøva vi har hatt siste veka. Styr slåttetidspunkt etter kva for art som dominerar i enga og kva for protein- og energikrav dyra fôret er meint til,- har.

Les mer ›

Ta ut prøve av husdyrgjødsla!

Har du husdyrgjødselprøve fra gården din, kan du optimalisere næringsforsyninga.

Les mer ›

Angrep av kålmøll

Det er registrert store mengder kålmøll i korsblomstra vekstar i Trøndelag.

Les mer ›

Rapport frå to dyrkingsprosjekt

Som rådgjevar og planleggar er det lite som slår det å få besøke ferdige areal ein har vore med på å planlegge. Å få sjå prosjekt bli fullført, noko lunde i tråd med planane gjer denne jobben så utruleg interessant! Som alltid er det ting under vegs og i etterkant vi legg merke til. Utfordringar vi har forutsett, men også slike vi ikkje har tenkt på.

Les mer ›

Godt pakka rundballer er mange penger spart

Innholdet i rundballer kan svinge fra 150 Fem til 250 Fem og i enkelte tilfeller har vi målt ned til 80 Fem i ballen. Løse baller med lite innhold koster deg kanskje 50.000 kr eller mer i året.

Les mer ›

Plantevernjournal

Som tidligere omtalt så er det laget et nytt skjema for notering og dokumentasjon av bruk av plantevernmidler. Har her prøvd å lage en litt mer utskrifts-vennlig variant for å notere for hånd på.

Les mer ›

Ugraskamp i grasmark i juli og august

Juli og august kan vere ei god tid for ugraskamp i attlegg, eng og beite. Tiltak ein ikkje rakk å gjennomføre i mai, kan gjerast i gjenveksten etter første slått. Verknaden av kjemiske ugrasmiddel kan vere nesten like god i juli som i mai, og oftast betre enn sprøyting i september. Hugs å sprøyte attlegget tidleg nok. Det er viktig at fleirårige ugrasplantar har utvikla store bladkransar før sprøyting. Då er sjansen for varig verknad på røtene størst.

Les mer ›

Forsøksfelt 2016- gjenlegg

Et felt med gjenlegg av eng, med og uten dekkvekst, ble lagt ut i år. Her kan en se litt hvordan det utvikler seg.

Les mer ›

Beite til sau og storfe 2012-2015

Dette har vore eit samarbeidsprosjekt mellom NLR Dalane og NLR Rogaland. Målet med prosjektet var å auka kunnskap om ulike grasartar/blandingar for slått og beiting, og få kunnskap om rett gjødsling til beite på ettersommaren og hausten.

Les mer ›

Graskvalitet i fjellstrøk 20.juni

Graset var slåtteklart 20.juni.

Les mer ›

Vanning til potet

Poteten bør ha jamn vanntilgang helt fra begynnende knollansetting fram til vekstavslutning. Nok vann bedrer knollansetting og beskytter mot flatskurv.

Les mer ›

Sikring av last

Du må sikre all last du frakter med solid og egnet sikringsmateriell slik at den ikke forskyver seg eller faller av. Det er viktig både for din egen og andre trafikanters sikkerhet. Gods som kan støve, ryke eller virvle av hengeren må sikres med nett eller presenning. For andre gjenstander må spennbånd eller lastestropper benyttes.

Les mer ›

Kvalitetsutvikling i gras før 1. slått 2016

Utvikling av Fem før første slått i 2016 synte same tendens som tidlegare år, der vi har sett at timoteidominert eng hausta ved 500 døgngrader har hatt om lag 0,95 Fem/kg Ts. Ved same tidspunkt hadde fleirårig raigras ein høgare kvalitet, og fleirårig raigras heldt fôrkvaliteten betre enn timoteidominert eng.

Les mer ›

Hva med et attlegg mellom slåttene i år?

Med tidlig 1. slått ligger forholdene til rette for fornying av eng mellom slåttene. Vent til gjenveksten er godt i gang før du brakker; kveka bør ha 4 blader. Kveke og anna grasugras i enga tyder på at jorda er pakka og det er bare plogen som kan løsne pakka jord og tilføre nytt porevolum. I attlegg sådd om sommeren pleier det å være mindre problemer med ugras som spirer fra frø, men følg med, og sprøyt attlegget hvis det er nødvendig.

Les mer ›

Tankar omkring 1. slåtten i Sogn og Fjordane

«Eg har dreve med dittehere i 40 år, eg trukje eg har opplevd makjen». Han sa så den profilerte nordfjordbonden til NRK Sogn og Fjordane i beste sendetid ved starten på slåtten. «Dette er forhold vi siklar etter når vi ser korleis dei oftast har det på Austlandet.» Dette er sitat frå ein annan bonde til ei lokalavis i Nordfjord.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side

Mest leste fagartikler