STOR INTERRESSE FOR STEINSPREKKING PÅ SUNNMØRE

Det var 35 deltakarar på dei to kursa i Ålesund og Ørsta, tidleg i oktober. Harald Jensen frå Powertools, var ein kunnskapsrik instruktør. «Simplex-systemet» byggjer på bruk av krutpatroner, med e...

Les mer ›

Nedbryting av smitte ved kompostering

Kompostering av organisk materiale er ofte en viktig forutsetning for å få en god tilbakeføring av materialet til jorda og inn i produksjonen igjen. Det er visse gode retningslinjer, men ikke mange, s...

Les mer ›

UGRASSPRØYTING I ENG OM HAUSTEN. Verknad på overvintringa?

Kan sein ugrassprøyting i eng om hausten påverke overvintringa? Om hausten lagrar grasplantane opplagsnæring, i nedre del av stenglane. Denne opplagsnæringa er viktig for god overvintring. Kan ugrasm...

Les mer ›

Næringsinnhald i gjødsel frå mink

Nye registreringar av næringsinnhald i gjødsel frå mink viser at det er meir nitrogen i gjødsla no enn for 20 år sidan, og at ho er tørrare.

Les mer ›

Fôrkvalitet og gjødsling

Kjemiske analyser av fôret kan gi oss verdfull informasjon om næringsverdien i fôret, men det kan også brukes til å evaluere hvordan plantenes næringstilgang har vært. Melkeprodusent Jørn Viste bruker...

Les mer ›

Produksjon av miniknoller dobles

Alle settepoteter i norsk potetproduksjon starter sitt liv på Overhalla Klonavlssenter. Året 2016 går over i historien som et merkeår for norsk settepotetavl. I år er det bygd nytt hydroponicanlegg fo...

Les mer ›

Fem om Potetskolen

NLR Potetskolen – Kvalitetsproduksjon av matpotet, er et studieopplegg hvor målsettingen er å bidra til bedre produksjonsøkonomi hos produsentene. Nedenfor kan du lese hva noen av deltakerne synes om ...

Les mer ›

Klimavennlig husdyrgjødselspredning

Det bør satses på tiltak i husdyrgjødselhåndteringen som både er økonomisk lønnsomme for bonden og gir en klima- og miljøgevinst!

Les mer ›

Klargjør sprøyta for vinteren

For deg som ennå ikke har klargjort sprøyta for vinteren, her kommer noen tips.

Les mer ›

Gjødslingsplan

Vi har fokus på at gjødslingsplanen skal være et viktig arbeidsredskap for den enkelte bonde, og at planen skal tilfredsstille myndighetens krav.

Les mer ›

Investeringer på gården krever god planlegging

Investeringer i driftsbygning har konsekvenser for mange år framover. NLR Agder kan være samarbeidspartner i planleggingsfasen.

Les mer ›

Grøfting på leid jord

Drenering på dyrka mark er en investering i jorda og ut fra det perspektivet er det mest naturlig at jordeieren bekoster nygrøfting. Jordeieren kan også søke om tilskudd til drenering på linje med akt...

Les mer ›

Grovfôrkvalitet til kjøtproduksjon

Ved kjøtproduksjon med basis i ammeku og full framfôring er det fornuftig å ha grovfôr med ulik energikvalitet. Til ammeku og oppdrett av kviger trengst det lite av konsentrert fôr, men framfôring til...

Les mer ›

Fra tanker til ny driftsbygning

På Høyland i Grindheim er det nå fornøyde bønder med ny driftsbygning klar til innflytting 15. november.

Les mer ›

Pesticidresistens i gråskimmel fra jordbær er vidt utbredt rundt Oslofjorden

pesticidresistens mot de gængse soppmidler er vidt utbredt i jordbærfeltene rundt Oslofjorden. I noen felt er kan det ikke forventes noen effekt i det hele tatt av å sprøyte om svarende fra testlabora...

Les mer ›

Drenering

Mye kan gjøres ved godt og jevnlig vedlikehold. Avgrensa problemer kan løses ved punkttiltak eller avskjæringsgrøfter. Men av og til er det behov for å grøfte hele arealet på nytt.

Les mer ›

En brunsnegle er en for mye

Vi har hatt en usedvanlig mild og fuktig høst, og det er nå i disse milde høstmånedene vi har registrert de første funn av brunsneglen i kommuner hvor den ikke har blitt registrert tidligere. Det er v...

Les mer ›

Ammekuproduksjon på Tyroler gråfè

På Nordland i Sandnes har dei gode røynsle med økologisk ammekuproduksjon med Tyroler Gråfe i ombygd båsfjøs.

Les mer ›

Lovleg bekjemping av uønskt kratt i 2017

Dei som treng kjemisk hjelp mot uønskt vegetasjon og vil gjera det lovleg i 2017, har tida fram til årsskiftet for å sikre lovleg stoff

Les mer ›

Planlegg høymolekampen

For mange er det no gått lang nok tid frå 2. slått, til å få god verknad av Ally på høymole i enga. Best effekt på høymola får ein ved sprøyting på rosettar 2- 3 veker etter slått.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side