Avdekket stort potensial for grassurfôr i Finland

Et prosjekt i Finland konkluderer med at alle bønder bør legge en plan for økte grasavlinger.

Les mer ›

Tid for å sjekke gjødslingplanen

En god gjødslingsplan er grunnleggende for å få et godt avlingsresultat. I tillegg er gjødselplan et myndighetskrav.

Les mer ›

Bioenergi er lønnsomt

Det har vært skrevet metervis av artikler og fagskrifter om det grønne skifte. Alt er grønt, og et av de viktigste tiltakene for Norge skal komme fra den grønne skogen.

Les mer ›

AAT - Hva er det?

Hvordan kan vi øke den egenproduserte proteinandelen i graset?

Les mer ›

Kalking for pH-øking eller snøsmelting

Har du behov for å øke pH’en er det mulig å kalke på telen, og på den måten unngå kjøreskader. Faren for tap av kalk er liten, særlig på flate areal. En bør ikke over 300kg kalk pr dekar på gras.

Les mer ›

Presentasjonene fra Korn 2017

Presentasjonene fra foredragene på Korn 2017 finner du i lenker fra programmet nedenfor etterhvert som de er klare.

Les mer ›

Veit du eigentleg kva eit epletre er?

Det importerast stadig platemateriale til Noreg for blant anna epleproduksjon. Slik import er tidkrevjande og får du ikkje gode nok tre kan kjøpet både verte dyrt og bortkasta.

Les mer ›

SHA-plan. Også ved bygging i landbruket

Plan for «Sikkerhet-Helse og Arbeidsmiljø», SHA, skal vere på plass ved prosjektering og utføring av byggearbeid i landbruket. Det er kanskje den viktigaste planen i heile byggeprosjektet!

Les mer ›

NLR Surfôrtolken

NLR Hordaland lagde for 6 år siden et rådgivingsverktøy som ble kalt NLR Surfôrtolken.

Les mer ›

Vurder sjansene for vinterskade i år

Så langt har vi hatt en vinter med lite snø og ustabile temperaturer som har ført til mye is,-selv i hellende terreng. Vi har fått spørsmål om hvordan dette påvirker overvintringa av enga.

Les mer ›

Mange fordeler med mais

Dyrking av fôrmais til mjølkeku får økende oppmerksomhet, men det krever spesialmaskiner som gir større maskinkostnader.

Les mer ›

Bruk husdyrgjødsla miljøvennlig

Oddbjørn Kval-Engstad fra NLR Innlandet og fagsjef i prosjektet Grovfor 2020, holdt et godt innlegg om bondens Gull, nemlig husdyrgjødsla.

Les mer ›

Raigrasdyrking på Felde

I Sogn og Fjordane driv NLR Vest eit prosjekt kalla «Fornying av eng, større avlingar og betre kvalitet». Som ein del av dette har vi drive avlings- og kvalitetsregistrering i raigras på 4 stader.

Les mer ›

Anbefaler økt bruk av fangvekster

Norsk Landbruksrådgiving Viken anbefaler økt bruk av fangvekster etter tidlige høstede poteter og grønnsaker.

Les mer ›

Fem trinn til fruktbar jord

La fotosyntesen gi næring til både store avlinger og god jordstruktur med økt jordfruktbarhet.

Les mer ›

Stell av beiter vinterstid

God agronomi handler blant annet om å gjøre rett ting til rett tid. Svært mye arbeid skal da ofte gjøres samtidig, og speiselt i finværsperioder i våronna.

Les mer ›

Flytende biogjødsel fra GLØR

Biorest, eller flytende biogjødsel, er et godt gjødslingsalternativ der det er tilgang på slik gjødsel. Utfordringen ligger i lagerkapasitet og transport for spredning i noen hektiske vårdager.

Les mer ›

Den fantastiske hjulhakka

Start før du ser ugraset, og hakk over ukentlig. Da kan du holde ti dekar ugrasfritt med den enkle og fantastiske hjulhakka.

Les mer ›

Dispensasjon på Acrobat WG og Amistar

Topas er det eneste godkjente preparatet i veksthuskulturer som har noe effekt mot rust. Det er nå innvilget dispensasjonen på bruk av Acrobat WG og Amsitar mot rustsopper i prydplanter i veksthus.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side