Informasjon om løkproduksjon i Danmark og løkmarkedet i Europa

På nasjonal markdag i løk 2. august informerte Peder Krogsgård fra GartneriRådgivningen i Danmark om løkproduksjonen i hjemlandet og løkmarkedet i Europa.

Les mer ›

Priser og vilkår 2016/17

Kornkjøperne gir årlig ut en oversikt over priser og vilkår knyttet til deres kjøp av korn fra produsentene.

Les mer ›

Hausting av lagringspotet

Tørråten har vore aktiv i mange potetåkrar i sommar. Smitten kan gå over på knollane og gje dårleg kvalitet utover i lagringsperioden om ein ikkje gjer dei rette tiltaka før hausting og innlagring.

Les mer ›

Plansilo - tiltak mot avrenning

Sjølv med fortørking av graset ser vi pressaftavrenning frå plansiloar.

Les mer ›

Plantevernjournal

Det er utvida krav til plantevernjournal for integrert plantevern og omsyn til vassmiljø. Bruksområde for plantevernmiddel når det gjeld miljøomsyn er avgrensa.

Les mer ›

Stell og vedlikehald av beite om hausten

Hausten nærmar seg, men enno er det råd å hausta mykje fôr på innmark ved beiting. Det er derfor viktig at ein no legg tilhøva til rette for å få gode haustbeite ved beitepussing og gjødsling.

Les mer ›

Mange fordelar ved haustsprøyting

Vårsprøyting gir best effekt mot ugraset, men det er mange andre forhold som gjer at haustsprøyting kan vere vel så aktuelt. Det aller viktigaste planteverntiltaket er likevel å sørge for at kulturplantene har gode veksttilhøve.

Les mer ›

Graskvalitet 15.aug 2016

15.august ble de siste graskvalitetsprøvene før 2. slått tatt ut. Det ble tatt to prøver på Snåsa og en på Levanger. Prøvene viser fortsatt ingen nedgang i energikonsentrasjon fram mot 15. august. Proteininnholdet er derimot lavt på alle prøvene.

Les mer ›

Kalking om høsten

Ved gode kjøreforhold kan en kalke om høsten. Lave pH-verdier gir redusert avling. Benytt en periode med oppholdsvær til å kalke arealer som har behov.

Les mer ›

Tøm gjødsellageret no!

Bruk av husdyrgjødsel på ettersommar og haust er fagleg sett ei tvilsam affære. Likevel – er det for liten lagerplass til våren, bør gjødsla ut av lageret straks. Bruk små mengder pr. arealeining og unngå den nyaste og beste enga.

Les mer ›

Jordbruksavtalen 2016-2017

Det ble også i år inngått jordbruksavtale mellom staten og en av fagorganisasjonene i landbruket som gir en ferdig framforhandla avtale.

Les mer ›

Snart tid for tresking? Da må treskeren være klar!

Gullfargede kornåkre er et sikkert tegn på at vi nærmer oss tresking, og de tidligst sådde åkrene er snart klar til å bli tresket.

Les mer ›

Virustest av egne settepoteter 2016

Før du bruker av egne settepoteter neste sesong er det bra å vite status for PVA og PVY. Mange partier av egenoppformerte settepoteter har tidligere vist seg å inneholde langt høyere innhold av sterke virus enn det som anbefales. Virustestinga utføres også i år ved NIBIO Plantehelse på Ås.

Les mer ›

Glyfosatsprøyting mot kveke i moden byggåker

I år er det mye kveke i en del kornåkrer. Kvekebekjemping før tresking er ofte mer effektivt enn bekjemping i stubben.

Les mer ›

Etterrenning i vårkornet – når skal en treske?

Vi ser nå mye etterrenning i vårkornet, og spesielt bygg. Vi hadde dårlige buskingsforhold på grunn av tørke i vår. Da nedbøren først kom ble det gode forhold som stimulerte til sideskudd. Dette gjør at det er mye ujevn åker, og spesielt i 6-radsbygg. Noe er snart ferdig, mens det er opp til 30 % etterrenning i enkelte åkrer.

Les mer ›

Såing av høstkveite?

Høstkveite er en spennende vekst og det er mange som har den som et fast innslag i driftsopplegget sitt. De tidligste høstkveitesortene har en veksttid som ligger mellom 6-radsbygg og 2-radsbygg, så det er derfor lite å risikere med tanke på modningstid og innhøsting neste høst. Den største utfordringen i Trøndelag er overvintringsforholdene. Det fikk desverre mange oppleve sist vinter, men i løpet av de siste 30-35 årene har det vært få år dette har vært noe problem.

Les mer ›

Ujamn modning og trøsketidspunkt

Kornavlinga er på det største når ein jamn åker akkurat har passert gulmodning, dvs. har ein vassprosent på om lag 38. Etterpå kjem tapa smått om senn i form av respirasjon, aksknekk og nedbryting. Men ettersom kornet må ned til 15 % for å vera lagringstørt, er det kostbart å levere rått korn pga. tørketrekket. I jamn åker er det derfor god butikk å vente til kornet i alle fall er under 20 % (helst ned mot 15 %) ved direktelevering.

Les mer ›

Haustkorn i Trøndelag- nytt år, nye sjansar……….

Etter ein særs tøff vinter, kor det meste av haustkornet gjekk ut, er nok mange litt i tvil om ein skal satse eller ikkje. På bakgrunn av at det var første gong haustkveita fekk så hard medfart sida dyrkinga kom i gang for snart 30 år sida, reknar vi med at det blir lenge til neste gong det blir like dårleg overvintring. Vi har derfor håp om ein fin periode fram til midten av september og at tida blir nytta godt. God etablering i haust og ein normal vinter gir grunnlag for gode avlingar til neste år.

Les mer ›

Bekjemp kveke og tyn andre rotugras i modent bygg

Det er ingen umuleg oppgåve å plukke enkeltplantar av åkertistel og burot for hand i år. Til neste år derimot, er det nødvendig med andre tiltak på grunn av formeringa. Som regel kjemi i ei eller anna form. For dei som har litt for mange plantar til å plukke, er det fleire alternativ.

Les mer ›

Drenering

Mye kan gjøres ved godt og jevnlig vedlikehold. Avgrensa problemer kan løses ved punkttiltak eller avskjæringsgrøfter. Men av og til er det behov for å grøfte hele arealet på nytt.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side