En brunsnegle er en for mye

Vi har hatt en usedvanlig mild og fuktig høst, og det er nå i disse milde høstmånedene vi har registrert de første funn av brunsneglen i kommuner hvor den ikke har blitt registrert tidligere. Det er v...

Les mer ›

Ammekuproduksjon på Tyroler gråfè

På Nordland i Sandnes har dei gode røynsle med økologisk ammekuproduksjon med Tyroler Gråfe i ombygd båsfjøs.

Les mer ›

Lovleg bekjemping av uønskt kratt i 2017

Dei som treng kjemisk hjelp mot uønskt vegetasjon og vil gjera det lovleg i 2017, har tida fram til årsskiftet for å sikre lovleg stoff

Les mer ›

Planlegg høymolekampen

For mange er det no gått lang nok tid frå 2. slått, til å få god verknad av Ally på høymole i enga. Best effekt på høymola får ein ved sprøyting på rosettar 2- 3 veker etter slått.

Les mer ›

Kaldluftstørka og tilsottsvarme

Det er i tidlegare meldingar tatt til orde for bruk av tilskottsvarme for nedtørking av korn på kaldlufttørka. Behovet for tilskottsvarme auker sterkt mot slutten av september og med oktobertrøsking.

Les mer ›

Korntørking utover i september og inn i oktober

Utover i september aukar sannsynlegheita for at det er nødvendig med tilleggsvarme til kaldluftstørka for å tørke kornet godt nok. Tilleggsvarme kan skaffast på fleire måtar, soloppvarming, vedfyring ...

Les mer ›

Rotugrassprøyting etter trøsking

Åkerdylle, tistel og andre tofrøblada rotugras kan med fordel få ein stor dose glyfosat på gjenveksten etter trøsking. Rett sprøytetidspunkt er på fine dagar, tørre blad og rotugras frå rosett og opp ...

Les mer ›

Sprøyting av kveke i stubbåker

Sprøyter ein på for små planter svir ein bladmassen, men rota overlever og gir mange fine kvekeplanter neste år. Dårlig effekt av kvekesprøyting kjem ofte av for tidleg sprøyting, og/eller dårlig veks...

Les mer ›

Kjemisk brakking av eng om hausten

Det har vore godt varmt ver på Vestlandet i september 2016. Gjenveksten av gras og ugras har vore god. Mange har nytta dei gode forholda til kjemisk brakking av eldre ugrasrik eng. Forsøk og røynsle ...

Les mer ›

Kornhandtering utover i september

Det står framleis mye korn ute i Trøndelag. Noe av det kan bli trøska med relativt høgt vassinnhald. Det gir press på mottakkapasiteten. Noe som auker verdien på gamle kaldlufttørker eller gir behov f...

Les mer ›

Avlingsprognose 2016

Avlings- og kvalitetsprognosen for 2016 viser et år med historisk høye potetavlinger. Avlingsprognosen viser 42% høyere avling enn fjoråret. Sammenliknet med gjennomsnittet for 2002-2015 kan vi forven...

Les mer ›

Høste eller ei?

Vi har en del henvendelser angående hvor langt graset kan være før vinteren.

Les mer ›

Prioriter høg stubb og godt med ensileringsmiddel til 3. slått

Normalt skal det gå 6-8 uker etter 2. slått før det er innenfor et forventet høstintervall i timoteibasert eng for å oppnå middels til god grovfôrkvalitet på 3. slått. Mye nedbør i slutten av august o...

Les mer ›

Traner – øker i antall og gir økt skadeomfang i Sør-Trøndelag

Konflikten mellom bestander av traner og landbruksinteresser har økte betydelig de siste få årene. Bestanden av traner er økende, og utgjør etter hvert en betydelig belastning for de i landbruket som ...

Les mer ›

Bruk hausten til drenering

Det er etter at ein har fått av avlinga i haust at ein vil sjå om det trengst drenering. Ein ser det på flekkar med dårleg avling der symptoma er vassjuk jord, det blir djupe og stygge kjørespor ...

Les mer ›

Haustbeite til lam

Hausten er her og det er klart for sauesanking og slaktesesong. Sjølv om grunnlaget for fine, slaktemodne lam vert lagt om våren er det mange faktorar som verkar på resultatet i løpet av beitesesongen...

Les mer ›

Våte innhøstingsforhold og spredning av husdyrgjødsel?

Forsøk å unngå jordpakking Vi er nå inne i innhøstingssesongen. Det er travelt og mange stresser med å få avlingen i hus. I den anledning minner vi dere om å ta hensyn og så langt som råd er å un...

Les mer ›

Godkjente plantevernmidler til veksthuskulturer og prydplanter på friland

Det er viktig å være oppdatert på hvilke plantevernmidler du til en hver tid har lov å bruke i dine kulturer og hvilke skadegjørere midlene har effekt mot.

Les mer ›

Flowertrials byr på spennende nyheter

Medio juni arrangerer foredlere verden over visning av sommerblomster på tre lokasjoner i Nederland. Her presenteres neste års nyheter, prøvesorter og et utvalg fra sortimentet.

Les mer ›

Nye krav til plantevernjournalen

Endringane frå 1. juni 2015 gjeld alle brukarar og forhandlarar av plantevernmidlar i Norge. Nytt i forhold til føring i plantevernjournalen er krav om å vurdere andre metodar enn kjemiske tiltak samt...

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side