Avrenning frå plansiloar

Det er meir og mindre pressaftavrenning frå plansiloar. Dette skuldast fleire forhold som vi bør får orden på.

Les mer ›

Fôrenhetene som forsvant

Med årets avlinger innpakka i plast eller lagt under press, kommer sannheten for en dag; årets grovfôrkvalitet svarer ikke helt til forventningene. Både bønder og fagfolk mener været har skylda.

Les mer ›

Feller for sau - ei god hjelp i sauesankinga

I Oppdalsfjella har det vore brukt feller i samband med sauesankinga ein del år. Dette har vore så vellykka at fleire og fleire har bygd seg feller i samband med sankeanlegg og setre.

Les mer ›

Feller for sau - ei god hjelp i sauesankinga

I Oppdalsfjella har det vore brukt feller i samband med sauesankinga ein del år. Dette har vore så vellykka at fleire og fleire har bygd seg feller i samband med sankeanlegg og setre.

Les mer ›

Silopressaft - lagringsmåtar og handtering

NLR Rogaland har i ein rapport samla praktiske tiltak for å unngå pressaftavrenning.

Les mer ›

Lagring og flytting av rundball

Det legges i disse dager ned mye arbeid for å få tatt vare på årets grovfôr.

Les mer ›

Hus for geit

I forbindelse med prøveprosjektet Geithøgskolen i 2012 var et av temaene bygninger til geit. Fagmiljøer fra hele landet samarbeidet for å sette sammen et best mulig studietilbud.

Les mer ›

Dyr på treflis

Gjennom prosjektet ”Dyr på treflis” har vi høstet mange erfaringer, men få klare svar.

Les mer ›

Korleis oppstallar ein kalvane ?

I seinare år er reglane for oppstalling av kalv noko endra. Saman med at storfehaldet er i endring i Noreg, motiverer det for å sjå nytt på kalvestellet.

Les mer ›

Tips ved ensilering av gras

Fagartikkel fra medlemsblad nr. 2 2010

Les mer ›

Få sauene ut i sola og førebygg mjølkefeber!

Me veit av erfaring at mange sauer får for lite sollys fram mot lamming og tilrår difor nokre timar i sola for å førebyggje mjølkefeber.

Les mer ›

Sporer i melk...

Sporer i melk er uungåelig. Målet er å holde antallet nede slik at det ikke gir problemer i osteproduksjon. I skrivet nedenfor tar vi for oss hvordan kjeden fra jord til bord kan brytes.

Les mer ›

Utfordringer når rått fôr fryser

Ved innlegging av rått gras (mindre enn 20 % tørrstoff) vil surfôret fryse over store deler av landet.

Les mer ›

Utfôring av surfôr

Presentasjon av utfôringsmetoder etter ulike lagringsmetoder.

Les mer ›

Lagring av surfôr

For at gras skal omdannes til surfôr må det oppbevares i en lufttett beholder. En slik beholder har fått betegnelsen silo.

Les mer ›

Tårnsiloer

En skiller mellom to typer av siloer, tårnsiloer (høgsiloer, vertikale siloer) og plansiloer (lågsiloer, horisontale siloer) Historisk sett har tårnsilometoden vært dominerende i Norge.

Les mer ›

Beregningsmodell for dimensjonering av plansiloer

Når man skal bygge plansilosilolager, er det mange faktorer som er med i beregningen av størrelsen.

Les mer ›

Tørkeanlegg for høy

Tørkeanlegg for høy er en rapport som ble laget for å bistå de som skal planlegge og bygge høytørke.

Les mer ›

Kvifor gå over frå mjølkestall til mjølkerobot?

I tidlegare artiklar i Vestlandsk Landbruk har vi tatt opp utfordringane kumjølkprodusentane står framfor når dei skal velje opplegg for ei vidare satsing på driftsbygning på garden.

Les mer ›

Høgteknologiske eller enklare løysingar?

Mjølkerobotteknologien har i dag kome så langt at den teknisk sett er driftssikker.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side