Drenering

Mye kan gjøres ved godt og jevnlig vedlikehold. Avgrensa problemer kan løses ved punkttiltak eller avskjæringsgrøfter. Men av og til er det behov for å grøfte hele arealet på nytt.

Les mer ›

Tiltak etter nedbørssommaren 2017

Etter ein sommar med meir eller mindre konstant nedbør har det samla seg mange nye dammar på kjelver og jorder. I mange tilfelle står vatnet rett over grøfta utan å sige ned i jordskiktet.

Les mer ›

Hold dreneringa i orden

Større nedbørsmengder med hardare intensitet fører til at dreneringssytema våre må vedlikehaldast betre enn vi har vore vante til.

Les mer ›

Oppsummering av jordprosjektet

Grubbing bedrer infiltrasjonen i jorda, men gav ingen avlingsøkning i potet. I feltene på grasmark ga jordpakking redusert avling i 2016, spesielt kombinasjonen høyt luftrykk og høy vekt.

Les mer ›

Hydrotekniske tiltak med tanke på biologisk mangfold

Det er fullt mulig at tiltak som fungerer godt for jordbruksformål, også legger til rette for biologisk mangfold.

Les mer ›

Hydroteknikk - Tiltak på åpne løp

Tiltak på de utfordringer som kan dukke opp i forbindelse med åpne løp

Les mer ›

Luftigere jord gir rikere bonde

Med stort fokus på aksellast, dekkutrustning, lufttrykk og jordfuktighet kan du styre graden av jordpakking på din jord og samtidig spare drivstoff, en vinn-vinn situasjon.

Les mer ›

Nedising og isbrann

Vinteren på Austlandet har gjennomgåande vore mild og snøfattig. Fleire stader i innlandet kan ein no sjå store mengder is på engareala.

Les mer ›

Tiltak på dreneringsutfordringer på jordbruksareal

Overskuddsnedbøren må unna så fort som mulig etter regn/snøsmelting; enten på overflata til avløp, eller ned gjennom jorda til ei rør.

Les mer ›

Alt om hydroteknikk - utfordringer og tiltak.

Kulturplantene trenger vann for å produser mat til dyr og folk.

Les mer ›

Grøfting på leid jord

Drenering på dyrka mark er en investering i jorda og ut fra det perspektivet er det mest naturlig at jordeieren bekoster nygrøfting.

Les mer ›

Bruk hausten til drenering

Det er etter at ein har fått av avlinga i haust at ein vil sjå om det trengst drenering.

Les mer ›

Plansilo - tiltak mot avrenning

Sjølv med fortørking av graset ser vi pressaftavrenning frå plansiloar.

Les mer ›

Rapport frå to dyrkingsprosjekt

Som rådgjevar og planleggar er det lite som slår det å få besøke ferdige areal ein har vore med på å planlegge.

Les mer ›

Rådgivere på egen gård

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Les mer ›

Når dreneringa ikke virker

Når tidligere grøftet areal blir bløtt, går avlingene ned. Grøftene kan være tette av røtter, slim eller rust. Spyling vil da være vesentlig rimeligere enn ny grøfting.

Les mer ›

Nordisk Landbrukskongress i juni 2015. Aktuelle emne.

NJF – «Nordiske Jordbruksforskarars Foreining» - er opphaveleg eit forum for Landbruksforskarar i dei fem Nordiske landa.

Les mer ›

Drensrøyr med fiberfilter

Det er stor interesse for å bruke drensslange med fabrikksydd fiberfilter. Prismessig kjem dette ut på same nivå som ved kjøp av sagflis med påslag for frakt.

Les mer ›

KOSTNADER MED GRØFTING

Når ein skal lage kalkyle over grøftekostnader, er det mange forskjellige faktorar ein må legge til grunn:

Les mer ›

Kjedegraver

Etter kvart har det kome fleire typar og med forskjellig storleik på kjedegravarar.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side