Arealet av bønner til konserves er på oppadgående og det er en kultur som både er smakelig og sunn. Det er en sådd kultur og den krever som alle kulturer, men spesielt sådde i startfasen, et betydelig forarbeide. Det viktigste forarbeidet er nok mest i form at en mentalt vet hva en skal gjøre og til hvilken tid.

15 06 2021 Bonner Tjolling LAH
Bønner i Tjølling

Det er flere kritiske faktorer, en bør tenke gjennom, for å lykkes med produksjonen av bønner:

Jordtemperaturen må være høy når en sår bønner. Er den under 10 °C blir det dårlig spiring, og er den under 8 °C risikerer en total spiringssvikt. Du får en indiksjon på jordtemperaturen i 10 cm dybde om du klikker deg inn på stasjonen i Tjølling: https://lmt.nibio.no/station/50Bønneplanter er altså varmekrevende og blir også sterkt kuldeskadet ved lufttemperaturer på +2 °C. Mest aktuell såtid i Vestfold er i perioden 25.5.-15.6., men de siste årene har såingen blitt flyttet til oppstart ca 1.-5. juni og er over i løpet av rundt 10 dager.

Så kommer vi til ett hovedpoeng og det er at status for åkeren rett etter oppspiring er ofte lik status for avlingsnivå som oppnås rundt 75 døgn senere.

Flere viktig punkter å huske på er:

  • Jordarbeiding – lagelig jord er avgjørende for å få til god struktur og et jevnt såbed. Bønner er veldig utsatt for dårlig rot utvikling ved jordpakking.
  • Sådybde – fordrer et jevnt såbed for å få frøet plassert riktig og i jevn dybde. Riktig sådybde må vurderes noe ut ifra jordtype, fuktighet og noen år temperatur – men en dybde på 2-3 cm er den generelle anbefalingen.
  • Vær-prognose – ha fokus på nedbørsprognosen. Utsatt såing gir ofte komplikasjoner mht innhøstingsrekkefølgen til fabrikken.
  • Kompetanse – diskuter fremdriften i produksjonen med en kollega eller rådgiver underveis, heller en diskusjon flere ganger ”for mye” en for lite.
  • Frøbank – ha oversikt over status frøbank på årets jorde (hvilke type frøugras finnes?) og forebygg i foregående år. Det skal svært lite ugras til før avlingsnedgang registreres. Svartsøtvier er det null toleranse for i en slik produksjon pga bærene som har en viss giftighet og kan komme med i frossen posene.
  • Ugras og sopp: For mye ugras gir også en tettere plantebestand og dermed økt fare for sein opptørking og fuktighet øker sjansen betydelig for utvikling av Storknolla råtesopp og Gråskimmel. Disse sjukdommene kan raskt smitte ned åkeren og gi store avlingstap mot slutten av kulturen. Potet i forrige års produksjon, før bønner er ikke akseptert pga Storknolla råtesopp oppformering.
  • Vær ofte ute på jordet – følg produksjonen nøye, spesielt rett før såing til ugraskamp slutt. Men det å holde veksten med nok vann og bladverket friskt er også
    viktig og da har vi noen forebyggende soppmidler spesielt og bladgjødslingsmidler vi bør bruke.

En normalsituasjon vil en sjelden ha, når en driver med en biologisk produksjon, men normalt vil det gå bedre om en er godt forberedt og arbeider etter gode prinsipper.