Slått

Oppsummert:

 • Slip alle kniver
 • Øk slåttebredden
 • Bruk PTO 540E ved lav motorbelastning

Drivstofforbruket ved grasslått påvirkes av en kombinasjon av stor kapasitet på maskinen og hvor slitte knivene er. Sløve kniver kan øke drivstofforbruket med 20 %. Jevnlig sliping og vedlikehold av kniver reduserer derfor forbruket.

Det er mulig å øke kapasiteten på traktoren ved å kombinere frontmontert med sidemontert eller butterfly der traktoren har kapasitet til det.

Fortørking

Transport av vann er unødvendig og koster energi. Fortørking til 30 % tørrstoff kontra 15 % halverer antallet rundballer. Det reduserer drivstofforbruket i alle ledd fra pressing og pakking til transport hjem. Hvert tonn ekstra vann som transporteres 10 km koster 0,7 liter diesel.

Tilleggsutstyr som crimper eller stengelknekker krever ekstra drivstoff, og bør derfor bare brukes ved behov. Ved utsikt til godt vær etter slåtten kan graset med fordel slås uten crimper og la graset få tid til å fortørke.

Fortorkingsillustrasjon Morten Berntsen

Pressing

Oppsummert:

 • Samle tynne skår
 • Jevne skår
 • Vedlikeholde kniver og motskjær
3 A7 A1505

Drivstofforbruket ved pressing er knyttet til utnyttelsen av maskinens kapasitet. Tynne skår krever lenger kjøring og høyere hastighet , noe som resulterer i større forbruk. Tykke skår utnytter kapasiteten i pressa og belaster traktoren mer. Ujevne skår vil gi ujevn motorbelastning og øke forbruket.

Riktig innstilte motskjær og skarpe kniver er avgjørende for å redusere forbruket.

Vurder behovet for kuttelengde på graset og juster hvor mange kniver som monteres i pressa. Jo flere kniver som er montert, jo større blir motstanden og dermed forbruket av drivstoff.

Spredning av husdyrgjødsel

Oppsummert:

 • Ikke bland inn mer vann enn nødvendig
 • Bruk tankbil til lengre transport
 • Bruk lett spredeutstyr med stor kapasitet

Transport står for den største delen av drivstofforbruket ved spredning av husdyrgjødsel. Ved å unngå unødig innblanding av vann i gjødsla begrenses mengden som skal spres og du sparer drivstoff og tid. Overdekking av utendørs tank kan redusere innblanding av regnvann betydelig og vil redusere transportbehovet. Valg av spredeteknikk og -system betyr også mye for hvor mye drivstoff som kreves til spredning

Spredning med slangeutlegger krever lite effektbehov både på traktoren som sprer og på den som pumper. Kapasiteten er dessuten svært høy, ofte opptil 100 tonn i timen. I tillegg er det aktuelt å redusere dekktrykket på traktoren, og ytterligere redusere drivstofforbruket. Transport med tankbil og fylling over i mobilt mellomlager på jordekanten er aktuelt når avstanden mellom lager og jorde blir lenger enn slangen (> 1,5 km), eller retur med tom vogn blir for langt.

Spredning med tradisjonell tankvogn kan gi mye tomkjøring, spesielt der avstanden til jordet er lang. Behov for høyt dekktrykk øker også forbruket.

Utstyr for nedfelling av husdyrgjødsla i jorda, enten med skåler, slepelabber eller trykk krever økt trekkraftbehov. Nedfelling øker utnyttelsen av nitrogenet og nedfelling må følges opp med reduksjon i forbruket av mineralgjødsel.

Bruk Eco-mode på kraftuttaket

Oppsummert:

 • Benytt Eco-mode (540E) når mulig
 • Ikke bruk større traktor enn at den går tungt

Kraftuttaket (PTO) i ECO-mode (540E) kan i enkelte traktormodeller redusere drivstofforbruket med opp mot 30%. Kraftuttaket er laget for å drive en lang rekke maskiner med ulike effektbehov. I midlertid krever flere maskiner langt mindre effekt enn det standard kraftuttaket leverer. Nyere traktorer har økonomi-mode (540E) som gir samme hastighet på PTO ved et lavere turtall. Fordelen er lavere drivstofforbruk, på bekostning av noe lavere effekt.

Enkelte maskiner med lavt effektkrav har innebygd reduksjonsgir på redskapet som gjør at man kan kjøre på standard uttak, men ved et lavere gir. Drivstofforbruket går ned når turtallet reduseres.

For å redusere forbruket ytterligere ved bruk av PTO-drevne redskap bør størrelsen på traktoren tilpasses størrelsen på oppgaven. På lette oppgaver, for eksempel drift av en generator, en vannpumpe eller opprøring av en gjødselkjeller som ikke krever mye kraft vil en liten traktor bruke mindre drivstoff.

Riktig dekktrykk til underlaget

Oppsummert:

 • Reduser dekktrykket ved kjøring på jordet
 • Øk dekktrykket ved kjøring på vei

Tilpasset dekktrykk til underlaget kan redusere drivstofforbruket med opptil 15 % ved kjøring på mykt underlag. Generelt skal du redusere trykket ved kjøring på jordet, mens trykket økes ved kjøring på vei. Med ethvert dekk følger en trykk- og belastningstabell som angir dekktrykket ved ulike belastninger og hastigheter. Moderne dekk kan tåle trykk ned i 0,4 bar, selv ved stor vekt og høy kjørehastighet.

De mest drivstoffkrevende arbeidsoperasjonene er sesongbaserte. Det kan være rasjonelt å justere dekktrykket ned før en sesong med jordarbeiding, veitransport mm.

Nye maskiner kan leveres med innebygget mulighet for justering av dekktrykk ute i felt, noe som kan gjøre det mulig å optimalisere trykket både ved kjøring på vei og jord.

Drivstoffeffektiv traktorkjøring

Oppsummert:

 • Reduser turtallet og gir opp
 • Hold jevn motorbelastning
 • Planlegg kjøringa

Mer effektiv traktorkjøring kan redusere drivstofforbruket med 20 % med enkle teknikker. Turtallet og girvalg er avgjørende for drivstofforbruket, det samme er planlegging av kjøringa og å kjøre med jevn motorbelastning. Lavt turtall og høyt gir belaster motoren mer optimalt og reduserer forbruket uten at effektiviteten reduseres. Et turtall mellom 1300 og 1700 omdreininger er ofte optimalt, men sjekk instruksjonsboka for din traktor.

Unngå å stopp helt ved for eksempel utkjøring på vei, slipp gassen i nedoverbakke og hold jevn fart. Tomgangskjøring stjeler også mye drivstoff.

3 A7 A2967
Med trening i kjøreteknikk kan du redusere drivstofforbruket med 20 prosent. Illustrasjonsfoto: Morten Livenengen

Reduser hastigheten

Mange redskap i landbruket er optimalisert for en kjørehastighet på rundt 6-9 km/t. Hastigheter over dette reduserer kvaliteten på arbeidet, og drivstofforbruket øker mer enn effekten av økt hastighet. Hvis motoren ikke belastes nok ved optimal hastighet betyr det at traktoren er for stor eller redskapet for lite. En bedre utnyttelse av både maskiner og drivstoff ville være å tilpasse traktoren og redskapet slik at motoren belastes mer optimalt.

Ved kjøring på vei kan det være mye å hente på å redusere toppfarten noen hakk. En reduksjon fra 40 til 35 km øker tidsforbruket med 40 sekunder på 5 km, men reduserer drivstofforbruket mye.

Jordarbeiding

Oppsummert:

 • Reduser antallet overkjøringer
 • Reduser arbeidsdybden
 • Tilpass redskaper og traktor

Jordarbeiding står for en vesentlig del av det totale drivstofforbruket i grasproduksjonen. Samlet sett vil valg av jordarbeidingssystem vil ha størst effekt på forbruket fordi antallet overkjøringer er den faktoren som betyr mest for drivstofforbruket ved jordarbeiding. Alle tiltak må derfor ha et konkret mål om hva som skal oppnås for at det skal være grunnlag for å utføre det. Resultatet må være så godt at man unngår behov for reparasjon i form av ekstra kjøring i etterkant.

Rett innstilling av redskapen slik at man ikke må gjenta en operasjon er derfor viktig for å redusere antallet overkjøringer.

Redusert jordarbeiding med direktesåing kan redusere forbruket med 35 - 75 % i forhold til et tradisjonelt system med plog og harving, avhengig av jordart, minst på lette jordarter.

Jordarbeidingsredskapet må tilpasses traktoren. Store traktorer krever større maskiner for å utnytte drivstoffet optimalt. Med lett utstyr på stor traktor går unødvendig mye av energien til å drive traktoren, og lite til utført arbeid.

Jordas egenskaper som lagelighet og leirinnhold betyr mye for trekkraftbehovet. Økende leirinnhold øker trekkraftbehovet, det samme gjør innholdet av vann. Svært tørre forhold vil øke forbruket.

Pløying

Oppsummert:

 • Still inn plogen
 • Reduser pløyedybden
 • Kjør med rett hastighet

Pløying er den mest energikrevende jordarbeidingsoperasjonen, og små endringer i innstilling og dybde vil påvirke drivstofforbruket. Feil i innstilling av plogen kan øke forbruket med 20 - 25 %. Dette tilsvarer en halv liter diesel per daa! For hver ekstra cm med jord som skal snus skal 15 tonn med jord flyttes per dekar. En reduksjon fra 23 til 17 cm pløyedybde reduserer effektbehovet med 20 - 30 %, og da reduseres også drivstofforbruket. Det sparte effektbehovet ved redusert pløyedybde kan eventuelt benyttes til å sette på et ekstra skjær og øke effektiviteten, og dermed redusere drivstofforbruket per arealenhet ytterligere. Øk heller kapasiteten på plogen enn å øke kjørehastigheten. Økt hastighet øker kapasiteten på bekostning av økt forbruk. Reduser sluring med frontvekter, evt frontmontert redskap.

MG 2857
En riktig innstilt plog er langt mer energieffektiv enn en feilstilt. Illustrasjonsfoto: Morten Livenengen

Harving og slodding

Oppsummert:

 • Reduser antallet overkjøringer
 • Ikke harv dypere enn nødvendig
 • Vurder behovet for slodding

Tilpass innstillinger og dybde til den jobben du ønsker at harva skal gjøre. Innblanding av halm og stubb, harving mot kveke eller tillaging av såbed krever alle ulik arbeidsdybde og innstilling. Unngå å harve dypere enn du må og kjør bare det antallet ganger som kreves for å få jobben gjort. Gode forberedelser med jevn spredning av halm er derfor viktig for å redusere overkjøringene.

Såing

Stor kapasitet på såmaskina reduserer drivstofforbruket målt per dekar. Kapasiteten kan økes ytterligere med bredere såmaskin. Det er det usikkert hva man sparer ved å gi en mindre mengde gjødsel med kornet når det kreves en ekstra kjøring over arealet med gjødselsprederen.

Der såmaskina har et jordarbeidingsorgan påmontert i forkant av såskålene må effekten av disse tas i betraktning når det gjøres jordarbeiding for å unngå å gjøre dobbelt arbeid.

Transport

Oppsummert:

 • Bruk lastebil til transport av fôrballer og møkk

Transport av fôr og husdyrgjødsel med traktor er lite effektivt på grunn av lav kapasitet og høyt drivstofforbruk per transportert enhet. Traktoren har også en betydelig lavere hastighet, slik at tidsforbruket er mye høyere. Forbruket kan være fra 35 til 70 % høyere ved bruk av traktor fremfor lastebil med henger.

Vedlikehold traktoren

Oppsummert:

 • Rens luftfilter jevnlig
 • Blås ren radiator og radiatorvifte
 • Følg oppsatte serviceintervall

Bare 20 % av energien i drivstoffet ender som trekkraft på hjulene og er energi som kan utføre arbeid. Resten tapes som varme i eksos, i drift av kjølesystemet, tap i gir, luftfilter og hjulsluring. Dette forbruket er fast for traktoren og kan derfor regnes som en fast kostnad som følger traktoren, uavhengig av arbeidet som utføres. En stor traktor har derfor større forbruk enn en liten traktor uavhengig av arbeidet som gjøres.

Støv i luftfilteret reduserer luftgjennomstrømningen og gir dårligere forbrenning og dermed lavere effekt på traktoren. Skittent luftfilter kan øke forbruket med hele 5 %.

Slitte dyser, feil innsprøyting og skittne drivstoffilter kan hver for seg utgjøre over 5 % økt forbruk. Dette er usynlige kilder til økt forbruk og ved bare å følge oppsatte serviceintervaller vil forbruket holdes nede.

Belaste motoren nok

Oppsummert:

 • Tilpass redskapen til traktoren
 • Overbelastning øker sluring

Motoren i en traktor er laget for å gå med relativt høy belastning. Ved lette oppgaver vil forbruket av drivstoff være høyt målt i forhold til utført arbeid fordi traktoren i seg selv bruker en stor andel av energien. Ved å belaste traktoren mer, for eksempel med et ekstra plogskjær, en bredere harv eller mer lass i vogna får du gjort mer arbeid med lavere forbruk. Ved å overbelaste traktoren, for eksempel ved for stor plog vil hjulsluringen øke og forbruket øker. Bruk derfor lette traktorer til lett arbeid.

Hjemmeside ny 01

Vi er her for deg

Sammen for bedre grovfôr og økt lønnsomhet