Hvor mye du kan hente avhenger av hvilket utstyrsnivå du ligger på i dag. Mest har du å hente i å oppgradere en gammel gjødselspreder, både i redusert gjødselforbruk og økt avling. Som en bonus får du også en klar miljøeffekt av å benytte presisjonsutstyr.

Topper agronomisk godt grunnlag

Presisjonsteknologi kan bare toppe en allerede godt utført agronomisk håndverk. Erfaring med presisjonsjordbruk har vist at potensialet ved å ta i bruk presisjonsteknologi er i størrelsesorden 5-10 prosent i korndyrkinga, men potensialet i grasdyrkinga kan være høyere.

Presisjon i gjødsling handler om å plassere rett mengde på rett plass. Uten hjelp er det krevende å holde jevn avstand til et spor som ligger titalls mange meter til siden, og som i bestefall kan skimtes, spesielt i engdyrking. Det kan også være krevende å starte og stopp sprederen i rett avstand til vendeteigen eller til kanter.

I kornåkeren er straffen dobbel der overlapp fører til dobbelt gjødselkostnad, legde og redusert kvalitet.

Overlapp fører til unødvendige maskinkostnader, tidsbruk og drivstofforbruk.

Rett grunninnstilling er avgjørende

Grunninnstilling av sprederen må være på plass. Dekktrykket må være likt på hver side av traktoren, sprederen må gå i rett høyde og være avvatret begge veier, og hastighet på kraftuttaket må være rett. Ingen slitedeler må være så slitt at det påvirker spredeevnen.

Kantspreder øker avlinga i eng

En vesentlig andel (20 – 30 prosent) av arealet på et skifte er ofte innafor 6 meter fra kanten. Dette arealet vil være direkte påvirket av hvor godt gjødselsprederen klarer å fordele gjødsla ut mot skiftegrensa. Et kantsprederaggregat sikrer at gjødsla fordeles med full mengde helt ut mot kanten og sikrer dermed full avling hele veien ut.

Forsøk med kantspreder i gras utført i NLR i Agder i 2021 viste at gevinsten ved å benytte kantspreder på en 12 meter spreder var på hele 49 prosent i avlingsøkning langs kanten i dette forsøket, sammenliknet med kjøring 12 meter fra kant uten kantsprederteknologi. Sprederen ble da kjørt 6 meter fra kant og bare 3 prosent av gjødsla havnet utenfor.

Unngå overlapp med sporfølger

Kjøring på øyemål vil resultere i overlapp, ikke sjeldent over 5 prosent. Når bredden øker, blir det enda mer krevende å holde rett avstand – spesielt der linjene ikke er rette, som for eksempel langs en kant. En sporfølger er en rimelig investering som kan redusere overlappet betydelig og øke fleksibiliteten for hvordan du vil kjøre betydelig og fortsatt ha kontroll på hvor du har kjørt. Kjøring på uoversiktlige teiger blir en lek.

Presisjon er god HMS

Autostyring har liten direkte effekt på gjødselplassering eller spredd mengde, men HMS-effekten er betydelig! Autostyring øker komforten og reduserer slitasje på kroppen. Hytte på traktoren var nok en luksus da den kom, men ingen har sett seg tilbake siden! «Etter 12 timer i traktoren med autostyring har jeg fortsatt overskudd til å gi kona en klem...»

Seksjonskontroll reduserer forbruket

Overlapp ved gjødsling kan utgjøre over 15 prosent i praktisk dyrking, med tilsvarende økt forbruk i alle ledd. Seksjonskontrollen varierer sprederbredden ut fra hvor det er spredd tidligere og langs kanter. Seksjonskontroll kan du få på nye spredere og krever ISOBUS skjerm og GPS-signal. Gratis korreksjonssignaler som EGNOS eller SF1 holder fint til denne teknologien.

NLR har verktøy som kan beregne effekten av seksjonskontroll på et eller flere skifter. Jo større andel av gjødsla som spres med viftespreder jo større er gevinsten i å benytte seg av seksjonskontroll.

Variabel tildeling

Innad på et skifte vil det alltid være variasjon. Det kan være i jordart, moldinnhold eller ulikheter i struktur. Variasjonen påvirker potensialet i jorda og setter begrensninger for hva som er mulig å ta ut i avling. Når avlinga varierer, varierer også behovet for nitrogen. Måling av biomasse med satellitt eller drone kan avsløre variasjon i vekstvilkårene. I gras kan gevinsten være økt proteininnhold i graset når gjødselmengden treffer behovet.

Presisjonsteknologi er lønnsomt

For gjødsling handler presisjonsteknologien først og fremst om å unngå overlapp og så om å variere tildelingen. Investering i kantsprederteknologi er den rimeligste investeringen du kan gjøre, og som vil utgjøre en betydelig forskjell, spesielt i grasproduksjon. Kombineres denne med en sporfølger øker presisjonen ytterligere.

NLR Agder har gjort beregninger på økonomien i presisjonsteknologi som ble presentert på NLR Teknikk-møtet 2022. Beregningene viser at ved grasproduksjon på arealer over 250 daa er det lønnsomhet i å investere i spreder med kantsprederteknologi og seksjonskontroll pluss skjerm og GPS. Bak dette ligger det en forventet avlingsøkning langs kanter og inne på jordet og reduserte gjødselkostnader.

Skjermbilde 2022 02 28 kl 10 04 19
Totalt areal av de tre skiftene er 68,54 dekar. Uten seksjonskontroll er overlappet (vist som røde felt på venstre bilde) er beregnet til 5,91 dekar (8,62 prosent). Med seksjonskontroll er overlapp beregnet til 0,64 dekar (0,93 prosent).
FB annonse spreder drone og satellitt

Presisjon på alle nivå

Enten presisjonslandbruk er nytt for deg, eller du er viderekommende, tilbyr NLR rådgiving tilpasset dine behov og ambisjoner.

Presisjonslandbruk er på full fart inn i det norske landbruket – og det med god grunn. Gjort på riktig måte får du bedre utnytting av innsatsfaktorene, økt avling med bedre kvalitet, redusert klimaavatrykk og bedre arbeidsmiljø.

Vi har kunnskap og verktøy for å bistå deg, enten du trenger hjelp til å komme i gang, eller du vil ha tekniske og agronomiske råd for å spisse drifta med variabel tildeling.

Vi har kunnskapen og verktøykassa – og er alltid i nærheten!

Les mer om vårt rådgivingstilbud på presisjonslandbruk