Jordprøver må tas minimum hvert åttende år. Noen steder tas det oftere. Noen steder vil jordprøvene vise vesentlige endringer i næringsinnholdet, men mange steder er det først og fremst pH som endrer seg fra gang til gang. pH endres med ulik hastighet over skiftet, avhengig av jordart og innhold av sand, silt og leire. Moldinnholdet har også en vesentlig betydning. Med jevn kalking over hele arealet over tid kan en derfor erfare både for høy- og for lav pH, i forhold til det optimale, på skiftet. En fortsettelse av lik kalking vil derfor kunne øke forskjellene innad på skiftet.

Avling og pH

Plantevekstens respons på feil pH varierer mellom jord arter. Kalkingsforsøk på Østlandet har vist små avlingsøkninger på kalket, kontra ikke-kalket areal. Felles for forsøkene var jord som kun trengte vedlikeholdskalking.

Vi vet at responsen på kalking varierer mellom jordarter. Mens morenejorda har stor evne til å holde avlingsnivået oppe, vil både silt- og leirjord respondere raskere på for lav pH. Grensa for lavest anbefalte pH er også høyere for økende leirinnhold. På siltjord øker P-tilgjengeligheten med pH, noe som er mer bestemmende for avlingsnivået på silt- enn andre jordarter. Felles for alle jordarter er at plantene reagerer raskere på andre stressfaktorer hvis pH er i laveste laget. Slike stressfaktorer kan være dårlig jordstruktur, nedbørsoverskudd/ dårlig drenering, og andre. NIBIOs Tema nr 23 – kalking til korn og gras, gir gode svar på kalkmengder og optimal pH.

Feil pH er ikke bare sur jord. For høy pH er også skadelig for planteveksten. Jord som er kalket for hardt, eller jord med naturlig høy pH, har problemer med opptak av spesifikke næringsstoffer, som mangan og zink. Ved flat kalktildeling vil en kunne erfare både for lav- og for høy pH på samme skifte. For høy pH gir enten behov for ekstra tilførsel av bladgjødslingspreparater, eller det vil gi redusert avling. Det vil dra det samlede avlingsnivået ned.

Kostnad økt prøvetetthet

Vi har konstruert en eksempelgard for å belyste kostnadene ved tett jordprøvetaking med følgende forutsetninger:

  • jordprøver på 500 dekar hvert åttende år
  • kalking etter analysering, enten variabel eller flat tildeling
  • avlingsnivået er ikke påvirket aktuell pH
  • valg av kultur er ikke påvirket av aktuell pH
  • vedlikeholdskalking: 300 kg/daa.

Tabell 1 viser differansen mellom normal jordprøvetaking og tett jordprøvetaking på 500 dekar. 
Som tabell 2 viser, er netto kostnad ved tett jordprøvetaking kr 4 000,- samlet for garden. Kostnaden skal 
fordeles over 8 år. Reint økonomisk må en derfor enten hente en årlig avlingsøkning på kr 500 per år (1 kr/ daa/ år), eller kunne gjøre tilsvarende årlige innsparinger på innsatsfaktorer. Etter hvert som vi får kunnskap om variasjonsmuligheter, og utstyret gir oss mulighet, kan dette dreie seg om:

  • variabel såmengde, med økning ved stiv leire og reduksjon ved høyt moldinnhold – variasjon 50 - 125 % av valgt såmengde
  • forrådsgjødsling med for eksempel fosfor på små områder, og redusere P-innholdet i gjødsla som spres ved såing - reduksjon fra 4 til 2 % P i Fullgjødsel / NPK
  • ugras-, stråforkortings- og soppmiddel avhengig av moldinnhold, eller annen faktor – variasjon 50-100 % av full dose
  • for høyverdige kulturer vil mulighetene være flere for posisjonsbestemt bruk av innsatsfaktorer

I løpet av perioden hvor jordprøvene skal brukes kan lista bli lenger. Faktorene i lista må det jobbes mer med for å få sikre tall for riktig fra-til mengder, men for noen av punktene har de allerede startet å kjøre variasjon i våre naboland, så det er noe å jobbe videre med. For å kunne dra nytte av muligheten må imidlertid gården ha et godt grunnlag. Tett jordprøvetaking er antakeligvis det grunnlaget som gir flest muligheter for variabel- og posisjons- bestemte bruk av såkorn, gjødsel, mikronæringsstoffer og plantevernmidler, i tillegg til kalk.

Tabell 1: Eksempelgården ble tett prøvetatt i 2019, med 71 prøver. Vanlig prøvetetthet hadde gitt 25 prøver. Kostnad for prøveuttak og analysering av analysepakke 1 gir kostnader vist i tabellen.

Antall prøver

Kostnad prøveuttak (kr)Kostnad analysering (kr)Samlet kostnad (kr)
Tett prøvetaking717 500,-17 140,-24 640,-
Normal prøvetetthet252 625,-6 000,-8 625,-
Differanse16 015,-

Tabell 2: Tildelingsfilen produsert fra pH-analysen fra jordprøvene tilsier for eksempelgården en gjennomsnittlig tildeling på x kg Agri Mel (44 % CaO) per dekar. Veid mot normal vedlikeholdskalking blir da regnestykket:

Kg/daaSamlet for garden (tonn)Pris/tonnSamlet kostnad (kr)
Presisjonskalking24012072787 000,-
Normal vedlikeholdskalking30015066299 000,-
Differanse kalking12 000,-
Kostnadsøkning tett prøvetaking-16 000,-
Netto kostnad tett prøvetaking-4 000,-
Jordprover 1
Garden har et lite behov for kalk, med pH-variasjoner i hovedsak mellom 6,2-7,0 skal det meste av arealet være ukalket. Med cirka 30 dekar som skal kalkes med 50-100 CaO per dekar kan en også kjøpe granulert kalk og spre med sentrifugalspreder, med traktor utstyrt med GPS.
Jordprover 2
Inndeling av jorda avhengig av moldinnholdet. Hvilke muligheter for variering av N-gjødsel, såmengder eller stråforkorting gir dette?

NLR-tilbud

NLR har i år tatt tett prøvetaking på anslagsvis 80.000 dekar. I tillegg kommer ulike entreprenører, som tilbyr samme tjeneste. Samlet øker posisjonsbestemt kalking fra år til år, pH jevnes seg ut og på hele arealet kan en unngå avlingstap grunnet for lav- eller høy pH. Avlingstapet i vanskelige år kan også reduseres, da plantene får færre stressfaktorer. NLR tilbyr, sammen med prøvetaking også kart med prøvepunkter, kalkingskart og -styringsfiler til kalking. NLR bruker Skifteplan til punkting. Prøvepunktene kan da også hentes fram igjen i felt på Skifteplan Mobil.

FB annonse radgiver bor satellitt

En god gjødslingsplan krever kloke hoder

Med gjødslingsplan fra NLR får du gode råd på veien. Vi ser helheten i dine skifter og gir rådene du trenger for økt avling, god kvalitet og bedre lønnsomhet. Vi tilbyr jordprøvetaking, som gir innsikt og merverdi til gjødslingsplanen. Vi kan husdyrgjødsel og mineralgjødsel, har den faglige kunnskapen og den lokale kjennskapen som gjør din gjødslingsplan til et agronomisk fortrinn.

Vi har kunnskapen og verktøykassa – og er alltid i nærheten!