I denne forsøksserien undersøker vi om tidlig vårvekst i timoteidominert eng er begrensa av tilgang på lettløselig nitrogen og svovel, og om denne mulige vekstbegrensninga kan spores i avlinga i førsteslåtten.

Vår- og forsommersesongen 2020 ble spesiell i store deler av Sør-Norge med en sen og kald vår som brått gikk over til varme og stedvis tørke fra slutten av mai og fram til tid for 1.slått. I dette forsøket måles avlinga bare i 1.slått, ikke i gjenvekst. Fôrkvalitetsanalyse av grasprøvene er ikke klare enda. Gjødsling skal følge bondens praksis, så vi har delt opp omtalen.

Tabell 1: Forsøksplan

Ledd

Behandling
1Kun husdyrgjødsel
2All mineralgjødsel ved vekststart*
3All mineralgjødsel 2-3 uker etter vekststart
4Halv N-mengde ved vekststart, resten 2-3 uker senere. Hel S-mengde ved siste tidspunkt
5Halv N-mengde og hel S-mengde ved vekststart, resten av N 2-3 uker senere
*Vekststart: Når en ser det første fullt utvikla, nye bladet på timoteien
ASlått tre uker etter siste gjødsling
BSlått ved gårdbrukers ordinære førsteslått

Avlingsnedgang ved sein gjødsling på Lesja

I feltet hos Arne Manger med 2.års eng var det klar avlingsnedgang ved utsatt gjødsling. På grunn av lave temperaturer ble ikke feltet anlagt før 19.mai. Utsatt gjødsling med mineralgjødsel ble utført 5.juni, mens husdyrgjødsel ble kjørt 11.juni. Da var varmen kommet, og det ble kort tid mellom gjødsling og høsting. Vi fikk samme avling som tidlig gjødsling med delt gjødsling, og samme avling om svovel ble gitt tidlig eller seint.

Tabell 2: Avlingsresultat i kg tørrstoff pr dekar hos Arne Manger, Lesja. Sveip for å se hele tabellen

Gjødsling, mengde og dato Lesja

Avling tidlig slått 19. juni (kg ts/daa)

Avling bondens slått 25. juni (kg ts/daa)
Kun husdyrgjødsel: 3 t blaut storfe 11. juni154315
10 kg N+1,4 kg S 19. mai276474
10 kg N +1,4 kg S 5. juni251360
4,5 kg N 19. mai, 5,5 kg N+1,4 kg S 5. juni275475
5,5 kg N+1,4 kg S 19. mai, 4,4 kg N 5. juni275471

Ingen utslag for ulik gjødsling på Telneset

Det var ikke sikre utslag for ulik gjødsling i feltet på Telneset. Feltet ble anlagt tidlig, 4.mai, i 2.års eng hos Erling Aas-Eng på Telneset i Tolga. Etter anlegg av feltet var det en lang periode preget av svært lav temperatur.

Det ble spredd 2 tonn blaut storfegjødsel pr.dekar 15.mai, 10 dager etter tidlig gjødsling med mineralgjødsel. Vi fikk samme avling med ulik gjødsling i vår tidlige slått, og tendensen til lågere avling etter tidlig gjødsling ved normal slåttetid er ikke sikker. Med delt gjødsling hadde det heller ikke her noen betydning for avlingsmengden om svovel ble gitt tidlig eller seint. Husdyrgjødsel alene ga for lite næring til full avling.

Tabell 2: Avlingsresultat i kg tørrstoff pr dekar hos Erling Aas-Eng, Telneset. Sveip for å se hele tabellen

Gjødsling, mengde og dato TelnesetAvling tidlig slått 15. juni (kg ts/daa)Avling bondens slått 23. juni (kg ts/daa)
Kun husdyrgjødsel: 2 t blaut storfe 15. mai301460
10 kg N+1,4 kg S 4. mai345507
10 kg N+1,4 kg S 20. mai347587
3,4 kg N 4. mai, 6,6 kg N+1,4 kg S 20. mai345577
6,6 kg N+1,4 kg S 4. mai, 3,4 kg N 20. mai344550

Tidlig gjødsling foran også på Toten

Feltet på Toten ble anlagt 28.april mai hos Lena-Valle Videregående skole, Prestseter på Vestre Toten. Her ble det spredd 3 tonn blautgjødsel-blanding, ca 1/3 fra gris og ca 2/3 fra storfe, pr dekar den 30.april. Avlingsresultatene tyder på god virkning av denne husdyrgjødsla, da kun tidlig vårgjødsling med mineralgjødsel ga større avling.

Tabell 4: Avlingsresultat i kg tørrstoff pr dekar hos Lena-Valle VGS, Prestseter. Sveip for å se hele tabellen.

Gjødsling, mengde og dato Prestseter

Avling tidlig slått 9. juni (kg ts/daa)

Avling bondens slått 22. juni (kg ts/daa)
Kun husdyrgjødsel: 3 t blaut storfe/gris 30. april267729
10 kg N+1,4 kg S 28. april281921
10 kg N+1,4 kg S 18. mai368721
4,5 kg N 28. april, 5,5 kg N+1,4 kg S 18. mai272716
5,5 kg N+1,4 kg S 28. april, 4,5 kg N 18. mai323896


Konklusjon

Sein vårgjødsling, 2-3 uker etter vekststart, har gitt redusert avling i våre felt i 2020. Forskjell i tørrstoff-avling er større ved bondens høstetid enn ved tidlig høsting. Med kort vekstsesong kan det tyde på at det er fordelaktig å gi all gjødsel så tidlig som råd etter vekststart. Delt gjødsling ga praktisk talt samme avling som tidlig vårgjødsling. Tidlig tildeling av svovel ga større avling i feltet på Toten. I feltene i Nord-Gudbrandsdal og Nord-Østerdal har det ikke spilt noen rolle om svovel ble gitt tidlig eller seint. I disse feltene var det dessuten en kraftig økning i tørrstoffavling i løpet av 8-10 dager mellom tidlig slått og bondens slåttetid. Kvalitetsanalysene vil vise hvor mye fòrverdien er redusert i samme tidsrom.

Denne serien har gått siden 2018 og avsluttes med vekstsesongen 2020. Vi vil komme tilbake med omtale og presentasjon av hele forsøksserien når denne er ferdig oppsummert.