Klimagassene fra jordbruk skiller seg fra fossile utslipp. Fra fossile utslipp er CO2 regnet som en klimagass, mens fra jordbruket er den stort sett ikke medregnet, da den er en del av det korte kretsløpet. CO2 bindes av vekstene vi dyrker, og slippes ut igjen når vekstene fordøyes eller råtner. Utfordringen for deler av jordbruket, er at en del av karbonet midlertidig slippes ut som metan, som er en mye sterkere klimagass.

Klimagassutslippene fra jordbruket domineres derfor av metan, og det norske metan-utslippet tilsvarer 2,61 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Da er det grunn til å vie denne gassen ekstra oppmerksomhet fra jordbrukets side.

Metan Foto Magnus Haugland

Hva er metan?

Metan er en fargeløs, luktfri brennbar gass. Den dannes ved forråtnelse av organisk stoff, spesielt ved lav tilgang på oksygen. Da får vi dannelse av CH4 (metan) istedenfor CO2. Den dannes særlig i myrer, tarmsystem til dyr, og i vomma på drøvtyggere. I tillegg får vi mye metangass fra utvinning av fossile energikilder. Her vil vi fokusere på den delen som kommer fra landbruket.

Metannivåene i atmosfæren har økt dramatisk etter den industrielle revolusjonen. Konsentrasjonen i atmosfæren har økt mer enn ventet de siste årene, og får tidvis mye oppmerksomhet. Denne gassen har kort levetid i atmosfæren. Det gjør at nivåene i atmosfæren varierer med de til enhver tid gjeldende utslippsnivåene, også om disse en gang skulle gå ned.

Metan historisk
Figur 1: Utvikling i utslipp av metan (methanelevels.org)

Kilder:

Our world in data: Livestock counts, World, 1890 to 2014 (ourworldindata.org)

FAOSTAT: Live Animals (fao.org)

FAO: News Article: Towards a more sustainable livestock sector (fao.org)

Statistisk årbok 2000, Tabell 398: Husdyr. 1835-1999. 1 000 stk. (ssb.no)

Ippc: Drained inland organic soils (ipcc.ch)

Environmental Science: Processes & Impacts: Methane emissions: choosing the right climate metric and time horizon - (rsc.org)

Climatic Change: Transient Behaviour of Tropospheric Ozone Precursors in a Global 3-D CTM and Their Indirect Greenhouse Effects (ed.ac.uk)

NIBIO: Kunnskapsgrunnlag om nydyrking av myr. En sammenstilling. (unit.no)