I en oppstartsfase er det flere som går veien om utesilo (stakk) direkte på et gruset område eller platting. Utfordringen med denne enkle billige løsningen er blant annet å få pakket sidene godt nok, feilgjæring, mugg, mye forurensing og stort svinn. Avrenning er også vanskelig å kontrollere. Derfor blir løsning med vegger både anbefalt og valgt som mer permanent løsning.

Etablering

Dimensjonering bestemmes av uttak. Av hele arealet er anbefalt uttak minimum 20 cm pr dag.

Loddrette vegger er mest vanlig, men vegger med vinkel ca 20 grader er en løsning som gjør det lettere å tråkke helt ut til kant uten fare for å kile fast tråkketraktoren og mindre fare for å kjøre hull i plast. Står flere plansiloer med vinkel ved siden av hverandre, kan toppen mellom brukes til lagring av dekksider. Velt kan også bli mindre dramatisk ved vinkel på veggen enn ved loddrette vegger. Minuset er at vinkel på vegg krever større areal enn loddrette vegger.

Bruk av asfalt som bunnplate er ca 50 % billigere enn betong.

Innlegging

Før innlegging starter må alt gammelt fôr fjernes. Ny plast blir hengt over veggene. Plasten bør være så brei at den også dekker 1 meter i bunn av plansilo for å unngå at regnvann trenger inn.

Inn- og utkjøringen fra plansiloen bør minimum være gruset, det beste er fast dekke slik som betong eller asfalt for å unngå å dra jord inn i plansiloen under i legging via dekk. Det beste alternativet er å tømme vogn i enden av plansilo og la hjullaster eller stor traktor fordele grasmassen før tråkking. Tømming i enden reduseres også veltefaren til et minimum. Hygienen rundt uttak blir også god med fast dekke rundt plansiloen.

Tørrstoffprosent mellom 28 og 35% gir best kvalitet. Tørrstoffprosent under 28 gir større fare for avrennning og over 35% gir større fare for mugg og feilgjæring. Både norske og svenske forsøk ift kvalitet viser at god pakking har større betydning for godt resultat enn tempo. Men ved bruk av finsnitter og store grasvogner er det problematisk å få nok tid til pakking mellom hvert lass. Derfor er det viktig med stor kapasitet på fordeling av grasmassene og høy aksellast, som for eksempel hjullaster eller store traktorer med ekstra vekt. Høy aksellast kombinert med høyt lufttrykk gir god pakking også dypt nedover i grasmassen. Er tørrstoffprosenten under 28% blir det anbefalt å kjøre med mindre aksellast for å redusere tap av næringsstoff gjennom plantesaft som presses ut pga høy vekt. Hvert lag som pakkes bør ikke overstige 10 cm. Seint høsta og lite kutta gras (lessevogn) pakkes best ved lite tørrstoff (22-25%). Ved tørrstoff opp mot 35 % kreves tidlig høsting og god kutting (finsnitter).

Det er ikke alle som kan kjøre etter kl 23 pga hensyn til bebyggelse tett opptil eller de ønsker ikke å drive på hele natta. Et godt tips ved oppstart om morgenen etter er å vente med å pakke til gårsdagens masse er dekket med ferskt gras. Da unngår en å blande inn frisk luft i pakket masse som har ligget i ro natta over.

Ensileringsmiddel

Bruk av syrebaserte ensileringsmiddel med propionsyre, benzosyre og sorbinsyre er anbefalt, da disse spesifikt senker pH, sprenger plantecellene, bevarer sukker og hemmer gjærsopp. Varmgang i ensileringsfasen blir også begrenset. Forsøk fra Nederland viste at partier med mugg kunne inneholde skyhøye verdier med smørsyre. Selv om disse partiene utgjorde kun 1-10% av den totale massen, fikk fôr på forbrettet mye høyere innhold av sporer pga innblanding i fullfôrblander og eksplosiv formering pga god tilgang til oksygen. Ved bruk av syrebaserte ensileringsmiddel vil kvalitetstap ved uttak også bli redusert. Kjemiske ensileringsmiddel som f.eks. Kofasil har svært god effekt mot gjærsopp og listeriabakterier, men tar mindre vare på sukker enn syrebaserte ensileringsmiddel. Blir plansiloen brukt til sauefôr er Kofasil anbefalt. Kofasil har også veldig gode konserverende egenskaper ved uttak. Men uavhengig av type ensileringsmiddel er det viktig å bruke anbefalt mengde. Reduksjon under anbefalt dosering kan føre til større kvalitetstap enn uten ensileringsmiddel tilsatt.

Det er gode erfaringer med å avslutte med å fordele noen lass nylig slått gras med høyeste dosering ensileringsmiddel på toppen som et lokk med god pakking, spesielt ut mot veggene før plasten skal på. Etter siste lass bør det kjøres ca 1/2 time med tråkking eller til det ikke er spor lenger for å sikre tilstrekkelig pakking før plasten legges på.


Tildekking

Det er et uttrykk som sier at bønder ikke slutter når de er leie, de slutter når de er ferdige. Dvs at best resultat oppnås ved å ta jobben med å dekke til plansiloen med plast og legge på dekksider rett etter pakking etter siste lass er ferdig, selv om det er etter normal leggetid. Da blir ensileringsprosessen satt i gang så hurtig som mulig og tap av næringsstoff blir redusert så mye som mulig. Men selv om alt blir gjort etter «boka», er det normalt med usynlig tap av næringsstoffer et sted mellom 10 og 15% av tørrstoffet i plansiloen. Usynlig tap er grasets ånding under innlegging, press-saftavrenning, anaerobe gjæringstap og mikrobiell ånding ved uttak av surfôret.

Som tildekking anbefales 2 lag plast og fuglenett på toppen. Vakuumplast på 0,04 mm legges først med en tykker farga overplast på 0,15 mm som legges over. Fuglenett vil hindre at fugler hakker hull i plasten. Dekksider, sandposer e.l. kan brukes som press og for å holde plasten på plass.

Uttak

Åpning for uttak bør ikke gjøres før etter 3 måneder etter innlegging. Da er alle gjæringsprosesser ferdige og det ensilerte fôret er lagerstabilt. Anbefalt uttak er minimum 20 cm/dag. Uttak med blokkutskjærer e.l. er et «must». Bruk av f.eks. steinsvans gir stor uttaksflate, høy innblanding av oksygen og mye dryss av finstoff på bunnen som blir kjørt på. Fjerning av partier med mugg vil, av tidligere nevnte grunner, bidra til redusert fare for sporer i fjøset. Det er også viktig å unngå at plasten blåser opp etter åpning. Luft under plasten vil føre til uønsket muggdannelse og fare for varmgang. Derfor bør ikke alle dekksider fjernes, men skubbes innover etter hvert som uttaket skjer innover i plansiloen. Fast dekke i området for inn-/utkjøring vil bidra til mindre fare for å dra forurensing inn på kjørbare forbrett. Rutiner for renhold av plansilobunn for fjerning av fôr med mugg og forurenset fôr vil også bidra til at kvaliteten på fôret opprettholdes.

Oppsummering

 • Fast dekke i og rundt plansilo
 • Fjern fôrrester før ny sesong
 • Plastfolie 1 meter inn på hver side og opp over kanten
 • God kutting og tørrstoff 30-35%
 • Rett dosering ensileringsmiddel
 • Tømming i enden
 • Lass fordeles lagvis 10 cm og tråkkes godt
 • Nok tråkking etter siste lass
 • 2 lag med plast + fuglenett
 • Åpning tidligst 3 mnd etter ilegging
 • Unngå at plast blåser opp etter åpning
 • Bruk blokkskjærer
 • God rutiner for hygiene under uttak og fjern fôr med mugg

Les meir i NLR Rogaland sin brosjyre om siloslått.