Hva kan du tjene på å unngå skader og få ned sykefravær på din gård? HMS er å ta vare på mennesker, produksjonsmidler og utstyr. Men hvor lønnsomt er det?

HMS og økonomi

I landbruket skjer det som kjent altfor mange ulykker. For selvstendig næringsdrivende blir belastningen ofte ekstra stor dersom en ulykke oppstår. I tillegg til den følelsesmessige belastningen må man også forholde seg til utfordringene som kan oppstå rundt egen økonomi. Sykdom og ulykke medfører store kostnader både for samfunnet, den det gjelder og for arbeidsgiver dersom det er den ansatte som skader seg. Det kan være vanskelig å måle verdien av å forebygge, men i landbruket vil alle ulykker påvirke flere faktorer som igjen kan slå tilbake på bondens økonomi. Det kan være at du som bonde blir syk eller skadet og ikke finner en avløser som kan opprettholde kvaliteten på produksjonen mens du er borte. Eller kanskje avløseren din bli syk? Dersom avløseren blir borte fra jobb en lengre periode; hvordan vil det påvirke produksjonen din? Hvilke oppgaver må du gi avkall på eller gjøre i tillegg da?

Hvis du synes HMS er dyrt, prøv en ulykke!


Bonden er gårdens viktigste ressurs

Bonden er i utgangspunktet gårdens viktigste ressurs. Det er sjelden andre på kort varsel kan drive gården like godt som bonden selv. Det å være selvstendig næringsdrivende kan være sårbart og det vil lønne seg å tenke forebyggende. Dersom du likevel skulle bli syk eller skadet finnes det ordninger i landbruket slik at du kan få hjelp på gården. Landbruksvikarordningen er viktig for landbruket og finnes først og fremst for at produksjonen på gården skal kunne opprettholdes i størst mulig grad. Man kan via Landbrukstjenester få en landbruksvikar på gården i inntil 7,5 time pr dag. Dersom du har full opptjening kan du få tilbakebetalt 1670,- pr. dag. Over tid vil nok de fleste bønder se at de har behov for hjelp mer enn 7,5 timer pr dag for å opprettholde kvaliteten på drifta. Det koster altså mer for bonden enn det man vil få refundert. Det er ikke sikkert at landbruksvikaren er så godt kjent med produksjonen som du selv er, og dette kan gå utover kvaliteten. Mange fjøs er svært teknisk avanserte og grundig opplæring kreves før man kan jobbe der. Feil bruk vil kunne påvirke enkelte produksjoner i så stor grad at det kan gå utover kvaliteten/sluttproduktet? Og igjen resultere i dårligere økonomi for bonden. Ekstra utfordrende er det der husdyr skal følges nøye opp. Røkteren skal kunne lese dyrene så godt at den siste smågrisen også klarer seg. Eller kunne se at kalvene er friske og ikke får magesyke som setter de tilbake, krever medisinsk behandling, trenger lengre oppforingstid osv. Dette påvirker resultatet i din produksjon. Det lønner seg derfor å investere tid i opplæring. Det er svært sårbart om det bare er du som kan ditt fjøs.

Ta gjerne kontakt

Verdien av å forebygge er stor for bonden. Da kan du redusere både menneskelige påkjenninger i form av ulykker og yrkessykdom. Men også opprettholde økonomien i gårdsdrifta.

Ta gjerne kontakt med oss i NLR Nord Norge for en HMS avtale, så vil en HMS-rådgiverne i ditt område se på hva som kan gjøres på din gård for å forebygge.