5. Lupin. Foto: Silja Valand
⋅ Olje- og belgvekster

Forsøk med samvekster i høstraps

Forsøksresultater fra forsøk med samvekster (companion crops) i høstraps.
NLR Viken
SLY Utvikling av enga var 2020 for skyting timotei
Medlem
⋅ Klima

Været i vekstsesongen 2020

Temperaturen var høyere enn normalt gjennom hele vekstsesongen med unntak av juli som stort sett lå under normalen på alle målestasjoner. Det var svært lite nedbør over hele Agder fra 20. mars til 1. mai, noe som ga god tid til våronn. Juni, juli og oktober hadde derimot store nedbørsmengder.
NLR Agder
Dyrkingssystemforsoket pa Apelsvoll Foto NIBIO
⋅ Karbonbinding

Karbonfangst og -lagring i dyrkajord på Innlandet

Karbonfangst og -lagring er motebegrep som enda ikke har særlig praktisk relevans i industrien, men hvor pilotprosjekt antagelig snart settes i gang. Spørsmålet reiser seg om det er mulig å fange karbon på en billigere måte i bondens «bedrift», dvs. åkeren og jorda den vokser på.
Fagforum Korn
Foto: Ragnhild Borchsenius
Medlem
⋅ Klimatilpassing

Ny klimanormal

Kva er normalt klima? Fram til nyttår var dette middeltemperaturar og nedbør i perioden 1961-1990. Frå 1.januar 2021 er klimaet i perioden 1991-2020 den nye normalen.
NLR Trøndelag SA
Bilde EVA Mokk
Medlem
⋅ Klima

Ta i bruk klimakalkulatoren

Landbruket skal redusere utslippene av klimagasser tilsvarende 5 mill. tonn CO2 innen 2030. Klimakalkulatoren gir deg oversikt over utslippene på egen gård slik at mulige klimatiltak kan kartlegges. Skal landbruket nå målene i klimaplanen må alle bidra.
NLR Agder
Synnove myr
⋅ Klima

Vestlandsmyra – Ei næringsfattig myr

I førre episode av podkasten Vestlandsbonden, intervjua vi Synnøve Rivedal frå NIBIO om myr. Kva er spesielt ved vestlandsmyrjorda? Kor mykje klimagassar slepp ho ut? Korleis driftar ein myrjorda på best mogeleg måte?
NLR Vest SA
John deere vaderstad carrier
Medlem
⋅ Jord

Slik lykkes du med direktesåing

Er ikke jorda di egnet for det, vil du heller ikke lykkes med redusert jordarbeiding. God grøftetilstand og kontroll på ugraset er viktige stikkord.
NLR Øst
Jordarbeidingsfelt
Medlem
⋅ Jord

Gir bedre avling og økonomi

Økt moldinnhold i toppsjiktet gir mer tørkebestandig jord og bedre jordliv. Når du i tillegg sparer både miljøet i form av lavere fossile utslipp og mindre erosjon, og legger ned færre arbeidstimer, kan du faktisk forsvare lavere avling enkelte år og enda sitte igjen med en bedre økonomi.
NLR Øst
Erosjon i drag foto Unni R
Medlem
⋅ Jord

Viser også drågerosjon

Nye erosjonskart gir mulighet til å vise potensiell drågeerosjon på jordbruksarealer. I tillegg vises flateerosjon, slik vi er vant til. En ny beregningsmodell, som blant annet tar med lokale klimadata, gjør at mange vil oppleve endringer i kartene som viser flateerosjon på sin gård.
NLR Øst
Batnes i Nord Troms 6 januar 2021
⋅ Grovfôr

Dyp tele og minimalt med snø flere steder i Nord-Norge

Lite snø nord i landet har allerede ført til dyp tele flere steder. NLR Nord Norge har telemålere jevnt fordelt i nordre Nordland og Troms, og disse viser tele på vei ned mot 1 meter på mineraljord.
NLR Nord Norge
1 2 3 4