Norsk Landbruksrådgiving (NLR) følger situasjonen tett. Ut ifra dagens gjødselpris og dagens kornpris viser nitrogenkalkulatoren til NIBIO at optimal gjødsling til korn i gjennomsnitt bør reduseres med 3 kg nitrogen, men det er ikke hele historien.

Vår anbefaling er at alle bør legge opp til delt gjødsling. Da vil vårgjødslinga være om lag 3 kg N lavere enn total normgjødsling for vårkornet og noe mer for høstkornet.

Med en vårgjødsling på 8-9 kg N vil kornet få en optimal start. De fleste forsøk viser om lag samme avling enten all gjødsla blir gitt om våren eller om gjødslinga blir delt.

Korn og gjodsel Morten Livenenegen
Foto: Morten B. Livenengen

Ved denne strategien får kornet den gjødsla det har behov for, fra våren av, og så har en kjøpt seg noe tid i forhold til når den endelige kornprisen og evt. andre støtteordninger er på plass.

Den totale økonomiske pakka blir da grunnlaget for en mer reflektert beslutning om en skal nøye seg med vårgjødslinga eller om de økonomiske betingelsene blir slik at en følger opp åkeren med ytterligere gjødsling etter norm utover i sesongen.

Behovet for gjødsel

Dagens gjødslingsnormer er basert på mange forsøk gjennom en årrekke. Normgjødsling er knyttet til avlingsnivået. Alle vil i et år som dette være tjent med å legge en realistisk avlingsforventning til grunn og følge anbefalingene i gjødslingsnormene.

Mat eller fôr

Vårhvete

Det er mye diskusjon rundt produksjon av mathvete. Med grunnlag i resultater fra 24 forsøk med Mirakel vårhvete og dagens kornpris, er kurven for inntekt ved økende N-gjødsling utover 10 kg N tilnærmet flat, slik at det ikke er noe å tjene, men heller ikke noe å tape ved å satse på matkvalitet på vårhveten ved å gjødsle etter norm. Vår anbefaling blir derfor, i dagens situasjon, å strekke seg etter matkvalitet på vårhveten.

Høsthvete

For høsthvete er det litt vanskeligere og gi råd fordi det kan være vanskelig å klare proteinkravet, men der viser likevel beregningen basert på seks forsøk i 2020 en økning i lønnsomheten ved økende gjødsling opp til 17 kg N med dagens priser. Ozon var en sort som krevde mye gjødsel for å oppnå tilstrekkelig proteininnhold.

Når denne sorten nå er ute som mathvetesort ligger det til rette for at en kan oppnå matkvalitet med hensyn på protein med en mer moderat gjødsling enn mange brukte til denne sorten. På Kornkonferansen kom det også signaler fra møllebransjen at det ikke er ønskelig med et proteininnhold over 12,5 prosent i klasse 4.

Generelt betyr været i siste del av vekstsesongen mye både for oppbygging av protein og rundt innhøsting også for falltallet.

Utnytt ressursene!

I en situasjon med svært anstrengt økonomi i kornproduksjonen er det viktig at hver enkelt tar en grundig gjennomgang av sin egen produksjon med tanke på å utnytte alle ressurser best mulig. Alt fra valg av jordarbeiding til artsvalg og gjødslingsstrategi, inkludert utnytting av eventuell tilgang på organisk gjødsel.

Det er viktigere enn noen gang å bruke oss i NLR aktivt gjennom årets sesong.

Finn din kornrådgiver >