Internasjonale gjødselpriser styrer også prisene på handelsgjødsel i Norge. Hos DTN.COM har vi hentet ut priser for det siste året. Selv om dette er lite brukte gjødseltyper i Norge, er det mellomprodukter til bruk i Fullgjødsel- og NPK-typer. Alle viser en prisøkning på drøyt 60 %. Store kjøpere som India, har til tider ikke lykkes med å få tak i gjødsel, da det enten er for lite i markedet, eller for at selger forventer en høyere pris. At selgerne ikke kunne ta ut prisøkningen her i landet, mot våren, betyr at prisen nå i høst måtte forventes opp allerede fra sommeren. For mange vil en prisøkning på 30-40 % bety kr 50-100.000 i økte gjødselkostnader, gitt at en ikke justerer gjødselkjøpet. En god del av denne kostnadsøkningen kan nulles ut dersom en gjør endringer for kortere eller lengre tid.

Tidspunkt for innkjøp

Som mange artikler tidligere har vist, er det lønnsomt å kjøpe gjødsel tidlig. Lav rente, tidligere momsoppgjør og termintillegg drar alle i samme retning. Fullgjødsel er eneste gjødseltype med termintillegg. NPK-gjødsel og N-gjødsel-typer følger verdensmarkedspriser. Videre utvikling av disse bestemmer derfor prisen i det norske markedet også.I webinaret råvareboom, tok Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse, og Dag Tore Moe, Yara, for seg bakenforliggende årsaker til prisøkning på gjødsel. Svært mange faktorer spiller inn på prisutviklingen: pris råvarer fra gruer og N-produksjon, gasspris, transport, produksjon, etterspørsel, osv. Det er derfor ikke enkelt å si hvordan prisene på varer som ikke har termintillegg i tillegg til fast pris, vil utvikle seg før de skal brukes neste sesong.

NS i stedet for NPK og Fullgjødsel

Første mulighet til å spare på gjødselkjøpet til høstkornet er å velge N-gjødsel kommende sesong. Fosfor spredd oppå bakken vil sjelden nå røttene mens de har nytte av den. Å kutte ut P og K til høstkorn kommende sesong vil ikke ha noe å si på kort sikt. Balansegjødseling betyr en balanse mellom tilførsel og forbruk over år.

NPK eller Fullgjødsel

Både de nasjonale- og mindre / regionale forhandlere av handelsgjødsel selger noen typer NPK-gjødsel. Disse inneholder svovel (S), men ikke mikronæringsstoffer. Felles for dem er en lavere pris. Det finnes både kjemisk- og mekanisk blandete typer. Spredekvaliteten har vært ankepunktet ved bruk av sentrifugalspreder, men hvordan reagerer plantene på dem? I interne diskusjoner i NLR Innlandet har vi landet på at vi ikke har sett noen negativ effekt av NPK i forhold til Fullgjødsel. Vet du at du får mangel uten enkelte mikronæringsstoffer kan det imidlertid økt risiko for redusert avling. Flere av bladgjødslingspreparatene benyttes imidlertid der jorda binder mikronæringsstoffer som mangan og sink (Mn og Zn). Så langt har vi ikke noen erfaring med langvarig bruk av NPK-gjødsel. I forhold til Yara-gjødsel er det få andre produsenter som bruker Yara sin klimateknologi. NPK-gjødsel vil derfor gi et større klimaavtrykk.

Husdyrgjødsel på størst mulig areal

Mange disponerer husdyrgjødsel eller andre organiske gjødseltyper. Optimal bruk av husdyrgjødsel er en kombinasjon av fordeling av næringsstoffer og kjøreavstand.

Å dekke fosforbehovet til plantene vil være den mest optimale bruken av husdyrgjødsla. Supplering med NS-gjødsel vil gi sikker utnyttelse av alle næringsstof-fer. Svovelholdig N-gjødsel er spesielt viktig ved bruk av blautgjødsel.

Jan Karstein Henriksen i NLR Agder har laget et oppsett som viser hvor langt en kan forsvare å kjøre husdyr-gjødsel med traktor og møkkvogn. Generelt kan en si at, med økte gjødselpriser, er det lønnsomt å kjøre 1,2 km per m3 du frakter. Med ei vogn på 12 m3 kan du altså spre møkk på et jorde 14-15 km fra kum / møkkjeller.

Halmen tilbake

Halm inneholder alle de tre hovednæringsstoffene, N, P og K. Fjerning av halm, uten å komensere med eks. organisk gjødsel, vil derfor over tid føre bort mer næring-stoffer enn ved å legge halmen tilbake. Må du over tid kjøpe en gjødseltype med mer P vil det normalt koste 30-50 kr/ daa for 10 kg N. Eks: Ved å bytte ut Fullgjødsel 25-2-6 med F 22-3-10, koster det 4 kr mer/ kg N, eller kr 40/ 10 kg N.

Riktigere gjødsling / presisjonsgjødsling

Mange ønsker å bruke samme gjødseltype over store arealer, med til dels stor variasjon i næringsinnholdet i jorda. For 2022 vil du ha godt betalt for å skifte gjødseltype dersom beregningene i gjødslingsplanen tilsier det.

En annen måte, for de som har tatt tett med jordprøver, er å forrådsgjødsle med P på de områdene som gjør at gjødslingsplanen kommer ut med for sterk P-gjødsling på store deler av jordet. Din nærmeste NLR-enhet vil kunne hjelpe deg med dette. Ta kontakt med oss.

Optimal pH

Det siste vi vil poengter er viktigheten av optimal pH. For å få god utnyttelse av den gjødsla du kjøper dyrt, må faktorer som pH, drenering og jordstruktur være på plass. Hvis behov for kalking - bestill gjerne variabel kalkspredning dersom du har tatt tett med jordprøver. NLR lager kalkingsfiler som kan benyttes av entreprenøren.