Delgjødsling av bygg er interessant av flere grunner. Mindre gjødsel i såmaskinen vil øke kapasiteten i våronna. Mindre fritt nitrogen i jorda vil redusere faren for utvasking. Ved delt gjødsling kan man enkelt korrigere gjødselmengden etter forsommerværet.

Feltet er anlagt hos Per Tore Indset på Elverum. Området ansees som nedbørssikkert, og selv i et tørt år ble det relativt gode avlinger. Det ble registrert 261mm i perioden 1.mai – 28.aug. Det ble sådd Rødhette seksradsbygg den 25.05 som ble høstet 29. august. Delgjødsling ble gjennomført i kornets buskingsfase (BBCH 23) med Opti NS 27-0-0. Det ble brukt Fullgjødsel 22-3-10 til vårgjødsling.

Feltet ble anlagt med 9 gjødslingsledd og 2 gjentak som vist i tabell 1.

Resultat

Av resultatene i Tabell 1 viser ingen avlingsøkning ved å delgjødsle bygg ved lik sum kg nitrogen, det er snarere tvert imot høyere avling i flere av leddene ved å gi all kunstgjødsel om våren. Høyeste avling på 467 kg/daa er oppnådd i ledd 4 – Gjødslingsplan + 4kg N, mens ledd 9 – Gjødslingsplan + delgjødsling 6 kg N ga 460 kg/daa.

Tabell 1: Beskrivelse av de ulike ledd og resultater fra delgjødslingsforsøk i bygg, samt total kg tilført nitrogen og avling med 15 prosent vanninnhold.

LeddBeskrivelseVår (kg N/daa)
Delgjødsling (kg N/daa)
Sum (kg N/daa)
Kg avling/daa ved 15 % vann
1Grunngjødsling9,59,5386
2Gjødslingsplan -2 kg N11,511,5419
3Gjødslingsplan13,513,5428

4

Gjødslingsplan +2 kg N
15,515,5433
5Gjødslingsplan +4 kg N
17,5
17,5467

6

Gjødslingsplan +6 kg N
19,519,5440
7Gjødslingsplan + delgjødsling 2 kg N
13,5215,5445
8Gjødslingsplan + delgjødsling 4 kg N
13,5
417,5416
9Gjødslingsplan + delgjødsling 6 kg N
13,5619,5460


Diskusjon

Selv om delt gjødsling ikke har gitt avlingsøkning i disse forsøkene, kan det være andre faktorer som gjør delt gjødsling aktuelt. I en tid der antall kornbønder er synkende og arealet per kornbruk stadig øker, blir det mer og mer viktig med effektive løsninger for å få gjort unna våronna til rett tid på hele arealet. Ved bruk av delt gjødsling reduseres den gjødselmengden som skal ut på åkeren om våren, og såingen blir mer rasjonell. Ved å holde igjen noe av N-gjødsla om våren får en også større mulighet til å tilpasse gjødselnivået til årets vær og vekstforhold og åkerens tilstand.

Det finnes andre forsøk (Hoel & Tandsæther 2006) som viser positivt avlingsutslag for delt gjødsling i år med mye nedbør på forsommeren.

Kilde

Gjødslingsmetoder og strategier til bygg. Jord og plantekultur 2017, NIBIO bok 3 (1)