Beitebenedikte
⋅ Beite

Økt kunnskap om utmarksbeite

Ny gjerdeteknologi åpner for annerledes bruk av utmarka. Sånt kan det bli konflikter av. NLR Øst jobber med ett utmarksbeiteprosjekt som har fått navnet «Økt kunnskap om utmarksbeite».
NLR Øst
IMG 7118
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster og blomsterstriper på vendeteig

Fangvekster og blomsterstriper på vendeteig er en praktisk løsning som gir stor miljøgevinst, spesielt i potet- og grønnsaksproduksjonene. Her kan vi slå flere fluer i en smekk.
NLR Innlandet
Fagforum Potet
Erosjon i drag foto Unni R
Medlem
⋅ Jord

Viser også drågerosjon

Nye erosjonskart gir mulighet til å vise potensiell drågeerosjon på jordbruksarealer. I tillegg vises flateerosjon, slik vi er vant til. En ny beregningsmodell, som blant annet tar med lokale klimadata, gjør at mange vil oppleve endringer i kartene som viser flateerosjon på sin gård.
NLR Øst
KHN var sau lam
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Stell av beite

Beite er en svært viktig ressurs i husdyrproduksjonen. Med godt stell av beite kan man oppnå en svært god tilvekst på lam og kalver, samt opprettholde god melkeproduksjon hos mordyra.
NLR Agder
No fence 1 IBS
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Gjerdefri beiting – Nofence

Siden i fjor har norske geiter beita gjerdefritt på flere gårder, og det er i gang uttesting på sau og storfe. Nofence er en norsk oppfinnelse som gjør det enklere å bruke utmarka til beite.
NLR Agder
Stanknarrevokssopp
⋅ Beite

Ta vare på naturbeitemarkene

Naturbeitemarkene i Norge er regnet som truet naturtype som er verdt å ta vare på som beiteareal videre også.
Landbruk Nordvest
5 Nofence Olav Einar Hegstad bilde 2 3
⋅ Kulturlandskap

Meir gjerdefri beiting

Sidan 2018 har norske geiter beita gjerdefritt på fleire gardar, og det er i gang uttesting på sau og storfe med mål om løyve i 2020. Nofence er ei norsk oppfinning som gjer det enklare å bruke utmarka til beite.
NLR Agder
Rotvelter Foto Magnus Haugland
Medlem
⋅ Dyrkingsråd

Kantsoner må stelles

Stellet av denne delen svært viktig om man skal unngå avlingstap, men hennsynet til biologisk mangfold gjør at vi ikke alt vi har anledning til å gjøre. Hvordan skal vi stelle kan kantsoner mot vassdrag på en god måte?
NLR Rogaland
Skjotselsplan for Hadsel Prestegard
⋅ Kulturlandskap

Skjøtselsplan for Hadsel Prestegård

Formålet med denne planen er å klarlegge behovet for skjøtsel på Hadsel prestegård i forhold til kulturminner og vegetasjonsutvikling, og å beskrive de skjøtselstiltak som vil gi best effekt sett i forhold til eiendommens størrelse og beskaffenhet. Ulike aktører er aktuelle i den praktiske utføringa av skjøtselstiltak, og dette er omhandla i planen. Men det er i henhold til prosjektbeskrivelsen vektlagt forhold knytta til beitedrift og med Hadsel fellesbeite som leietaker.
NLR Nord Norge
Bevaring
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap

Det er et overordna ønske fra storsamfunnet om å ivareta kulturlandskapet. Spørsmål som kommer i etterkant er hvilket kulturlandskap som skal bevares, hvem definerer det ønska kulturlandskapet og hvordan bør dette gjøres?
NLR Nord Norge
Naturbeitemarka pa Mikkelsnes
⋅ Kulturlandskap

Skjøtselsplan for Mikkelsnes, Øksnes kommune, Nordland

Naturtypen naturbeitemark er vidt utbredt over hele Norge. Naturbeitemark inngår i den nye naturtype-betegnelsen semi-naturlig eng som er vurdert som sårbar (VU) i Norsk rødliste for naturtyper 2011.
NLR Nord Norge
Naturbeitemarka i Brannasen 2018 Ragnhild Renna
⋅ Kulturlandskap

Skjøtselsplan for Lifjord, Øksnes kommune, Nordland

Naturtypen naturbeitemark er vidt utbredt over hele Norge. Naturbeitemark inngår i den nye naturtype-betegnelsen semi-naturlig eng som er vurdert som sårbar (VU) i Norsk rødliste for naturtyper 2011.
NLR Nord Norge
1 2 3