Potet har en lang vekstperiode og krever tilgang til næring langt ut i vekstsesongen. Tilførsel av kalium og nitrogen kan dermed med fordel deles opp, forutsatt at veksttiden er lang nok. Delt gjødsling gir bedre utnyttelse av tilført næring og reduserer faren for utvasking ved nedbørsoverskudd. I tillegg får en bedre kontroll på gjødslinga. Ved å holde igjen noe av gjødsla kan man, med utgangspunkt i knollansett og avlingspotensial, vurdere og tilpasse mengde tilført nitrogen utover sesongen. Planteanalyser gjennom sesongen kan avdekke behov for ytterligere tiltak, eller om gjødsel kan spares.

Nitrogen og kalium

Frem til spiring bør 60-70% av næringsbehovet dekkes i form av FG 12-4-18 eller 8-5-19. Resterende behov dekkes gjennom én til to påfølgende delgjødslinger (ved spiring og ved hypping). På lette jordarter kan tilførselen med fordel fordeles på 3 gjødslinger. For å balansere næringstilførselen kan noe av N-behovet dekkes med Opti-NS 27-0-0-4 eller kalksalpeter. For best utnyttelse av næringsstoffene bør det hyppes etter delgjødslinga og det bør være tilgang på vanning i arealet.

Potetplanten trenger mye kalium, og gjødselmengde tilpasses først og fremst jordart og forventa avling. Ettersom kalium er lett tilgjengelig og vaskes lett ut bør 25-30% av potetplantens behov tilføres som delgjødsling.

Fosfor

Noen næringsstoffer beveger seg svært lite i jord, deriblant fosfor. Fosfor bør plasseres nært røttene og delgjødsling har liten effekt. For at fosforet skal være tilgjengelig samme vekstsesong må den moldes inn i jorda. Behovet bør derfor dekkes ved vårgjødslinga, gjerne gjennom startgjødsling eller radgjødsling.

Kalsium og magnesium

I likhet med fosfor beveger også kalsium seg svært sakte i jord. Kalsiumgjødsla bør derfor tilføres direkte i/hyppes inn i drillen som fullgjødsel og/eller som kalksalpeter. På noen jordarter er det utfordrende å få høyt nok kalsiumnivå, dette gjelder særlig utvaska sandjord.

Ved lave Mg-AL verdier bør magnesium tilføres før setting, for eksempel ved bruk av Polysulphate, Patentkali/Kalimagnesia eller forsiktig kalking med grovdolomitt. Bladgjødsling med magnesium i juli bidrar med å øke avling uavhengig av verdier på jordanalysen.

Startgjødsling

Startgjødsling bidrar til økt knollvekt og antall knoller, og kan med fordel brukes i sorter med litt lavt knollansett (f.eks. Oleva og Innovator). Nitrogen og fosfor plasseres sammen med settepoteten om våren. Dette har særlig betydning for utnyttelsen av tilført fosfor. Den mest brukte startgjødsla til potet er Opti-Start NP 12-23-0, men det finnes også flytende varianter.

På tidlig 2000-tall ble det kjørt flere forsøksserier som undersøkte effekten av startgjødsling i potet. Forsøkene viste at startgjødsel ga størst effekt på jord med lave fosforverdier (P-AL < 8-10) og på kald jord (siltholdig jord) i vekstsesonger med kjølige og tørre forhold mellom spiring og knolldanning.

Andre viktige aspekt

En frisk plante i god vekst legger grunnlaget for effektiv utnyttelse av tilført gjødsel. Rotsystemet hos potetplanten er ikke stort, og dyrking i dyp og løs jord er gunstig. En god jordstruktur er dermed grunnleggende for god plantevekst og påvirker bl.a. transport av næring, vann og luft i jorda, samt rotvekst og jordtemperatur.

Tilgjengelighet av næringsstoffer påvirkes av surhetsgraden i jorda. Avhengig av jordart bør pH ligge på 5,7 – 6,2 for å sikre at plantene får god tilgang på tilført næring. NB! Vær forsiktig med å slippe pH for høyt på lett jord. Lett jord kan gi økt fare for angrep av flatskurv.

Store nedbørsmengder i første del av vekstsesongen kan føre til ned-/utvasking av næringsstoffer. I et slikt tilfelle kan det være behov for tilleggsgjødsling med nitrogen og kalium. Følg med på nitrogenutvasking i dine skifter ved hjelp av Nitrogenkalkulatoren. Her legger du inn dato for setting og gjødsling, gjødselmengde, jordart og nærmeste klimastasjon.