På markedet er det i dag flere plantevernmidler tilgjengelig for bekjempelse av tørråte. Disse midlene inneholder et eller to aktive stoffer, som skal redusere eller hindre utviklingen av tørråte. Gruppering av plantevernmidler i FRAC baserer seg på hvordan de virker på skadegjøreren (Mode of Action - MoA). I tilfeller hvor det er begrenset eller ingen kjennskap til MoA, er de kategorisert etter kjemisk struktur.

Hva er FRAC?

En måte å gruppere soppmidler på er etter hvordan det virker på selve soppen (noen gjør at soppene ikke spirer, noen ødelegger cellemembranen etc.).

Virkning av soppmidler

De aktive stoffene i plantevernmidlene har ulike virkemekanismer. I tabellen nedenfor har de aktive stoffene fått en T, S og/eller K under «Bevegelse i planten». Betegnelsene beskriver om stoffene beveger seg i planta eller ikke, eller hvor de beveger seg i planta.

T står for translaminær. Slike midler blir tatt opp av bladene, men beveger seg bare gjennom bladet. Translaminære midler beskytter dermed ikke ny tilvekst. ​(Hansen, 2022)​. S står for systemisk. Systemiske midler transporteres i planta, og mellom behandlinger. K står for kontakt. Kontakt midler gir beskyttelse kun der det treffer. Kontaktvirkende midler har ingen effekt på ny tilvekst.

Forebyggende effekt betyr at midlene må være på bladverket før tørråtesporene når planta. Den forebyggende effekten hindrer tørråtesoppen i å etablere seg. Slike midler har ingen effekt på etablerte angrep.

Kurativ effekt betyr at tørråtemidlet har en effekt på tørråte som er i «den latente perioden», fra smitte til synlige symptomer. NB! Det er ved behandling på etablerte angrep at tørråten kan utvikle resistens mot preparatet.

Midler med antisporulerende effekt hemmer sporedannelse og reduserer sporenes levedyktighet.

Beskyttelse av ny tilvekst sier noe om midlenes evne til å beskytte ny tilvekst (midler med systemisk eller translaminær bevegelse).

Tørråte på stengel sier noe om hvor effektive midlene er på stengelsmitte, enten ved direkte kontakt eller systemisk i planten.

Tabell 1: Oversikt over tilgjengelige tørråtemidler på det norske markedet i 2023. Virkning og definisjoner er basert på informasjon hentet fra Late blight fungicide table (au.dk) ​(Hansen, 2022)​. Virksomme stoffer med samme farge er i samme FRAC-gruppe.

Virkestoffer i torratemidler
Forklaringer: Bevegelse i planten: S = systemisk, K = kontakt, T = translaminær. (-) = Mangelfull dokumentasjon. (*) = Begrenset data. (0) = ingen effekt. (+) = rimelig effekt. (++) = god effekt. (+++) = veldig god effekt.

Tilgjengelige tørråtemidler 2024

Infinito er et effektivt forebyggende middel som kan brukes fra radlukking (BBCH 40) til senere i vekstsesongen (BBCH 89). Fluopikolid virker translaminært ved å trenge gjennom bladverket og spre seg til nærliggende celler. Propamokarb har en systemisk effekt og transporteres gjennom plantens saftstrøm, og beskytter dermed deler av planten som ikke er direkte eksponert for sprøytemiddelet.

 • Maks antall behandlinger: 4 ganger ved 120 ml/daa eller 3 ganger ved 160 ml/daa
 • Minimumsintervall: 7 dager
 • Avstand til vann: 30 meter fra drikkevannskilder (inkl. private brønner)
 • Midlertidig tillatelse fra 02. juni - 30. september 2024 mot tørråte i potet.

Revus er et forebyggende tørråtemiddel som tas opp i bladet og virker translaminært.

 • Dose: 60ml/daa
 • Maks antall behandlinger: På grunn av fare for resistens fraråder NLR Revus på de to første sprøytingene, aldri Revus alene, og få antall sprøytinger i 2023.

Shirlan er et kontaktvirkende og forebyggende tørråtemiddel som kan brukes fra radlukking (BBCH 40).

 • Dose: 40ml/daa (maks totaldose 200ml/daa/år)
 • Maks antall behandlinger: inntil 5 behandlinger/sesong
 • Avstand til vann: 10 meter etablert buffersone mot vann ved sprøyting
 • Blanding: Shirlan kan ikke blandes med olje eller klebemiddel, årsaken er at det i noen tilfeller har oppstått sviing ved sprøyting - spesielt hvis blandinga står lenge. Når det kommer til regnfasthet, må Shirlan tørke en time etter sprøyting, middelet er ikke like regnfast som Ranman Top.
 • Midlertidig tillatelse fra 02. juni - 30. september 2024 mot tørråte i potet

Zorvec Endavia er et kombinert forebyggende og kurativt middel. Skal kun brukes forebyggende og skal ikke brukes på de to første sprøytingene, eller siste halvdel av sesongen. For å forhindre utvikling av resistens må Zorvec Endavia ikke brukes alene. Kan f.eks. blandes med Shirlan.

OBS! Det er fare for resistens mot begge virkestoffene i Zorvec Endavia. Med tanke på kjent resistens mot soppmidler i FRAC-gruppe 40, bør bruken av Zorvec Endavia begrenses, for å beskytte oksatiapiprolin. Oksatiapiprolin er forventet å være tilgjengelig som Zorvec Enicade i 2025, og det er derfor viktig å unngå unødvendig og feil bruk av Zorvec Endavia som kan fremme resistens.

 • Dose: 40 ml/daa
 • Maks antall behandlinger: Bruk ikke Zorvec Endavia de to første sprøytingene. Preparatet skal ikke brukes alene. Leverandøren anbefaler preparatet på maks 20% av sprøytingene.
 • Avstand til vann: 3 meter

​​Referanser

​​Hansen, J. G. (2022, Mai 30). Euroblight. Hentet fra Late blight fungicide table: https://agro.au.dk/forskning/i...;

​Etiketter, se Plantevernmidler (mattilsynet.no)