IMG 0308
⋅ Variabel tildeling

Styr gjødseltildelinga

Rett mengde gjødsel plassert på rett sted til rett tid, øker sjansen for bedre opptak og utnyttelse.
NLR Innlandet
Ca O behov
Medlem
⋅ Kalking

Koordinatfesta jordprøver og tildelingsfiler

I forbindelse med jordprøvetaking vil me no anbefale å take koordinatfesta jordprøver på større jorder. Før har ein trudd at det er lite variasjon i jorda, men fleire år med koordinatfesting viser at jordtype, pH, fosfor og moldinnhald kan variere mykje på kort avstand. I Agder har me mykje jorder i dalsider og -botnar, med potensielt store variasjonar innad på skiftene.
NLR Agder
Jordprove bilen. Foto: Odd Ingebret Paulsen
Medlem
⋅ Kalking

Presisjonskalking - har det noko for seg?

Etter å ha tatt ut posisjonsfesta jordprøvar i fjor, ser me kor mykje pH kan variera inne på eit skifte. Ut i frå dette kan me laga filer for variabel tildeling av kalk.
NLR Rogaland
MG 0799 2
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Innstilling av sentrifugalspreder

Sentrifugalsprederen er et viktig redskap i arbeidet med tildeling av mineralgjødsel.
NLR Nord Norge
Nlr 64260650535
⋅ Faste kjørespor

I samme spor hvert år

Erling Gjessing er ikke i tvil – faste kjørespor tar han rett vei.
NLR Viken
NLR Øst
NLR
Nere
Medlem
⋅ Presisjonslandbruk

Ei innføring i presisjonsjordbruk

I NLR satsar me på presisjonsjordbruk. Innad på eit skifte kan det vere store variasjonar i jorda, som gjev ulike vekstvilkår til plantene. Forskjellar i pH kan gjere det unødig å kalke i ein ende av jordet, medan den andre enden aldri kjem opp på riktig pH. Dette kan ein sjå ved å take koordinatfesta jordprøver. Ein tek gjerne litt tettare jordprøver, cirka 6-8 daa per prøve, systematisk, for å få fram variasjonar på skiftet. Ut frå desse kan me lage ei kart over variasjonar på skiftet, og tildele kalk deretter.
NLR Agder
Preis Tronder variable samengde og gjodsel A
Medlem
⋅ Korn

Variabel såmengde for økt kornavling

Variabel såmengde for å styre plantebestand og optimere avling på ulike deler av åkeren
NLR Trøndelag SA
Bilde1
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Erfaringer med dekningskartbilen i Trøndelag

I januar 2020 kjørte Dekningskartbilen i NLR Trøndelag . Målet var å registrere korreksjonssignaler og være en rullende undervisnings plattform.
NLR Trøndelag SA
DSC02551
⋅ Presisjonslandbruk

Erfaringar med presisjonslandbruk i Noreg

I mars 2019 publiserte NLR resultata frå ei omfattande spørjeundersøking om norske bønders forhold til presisjonslandbruk. Du kan lese rapporten her.
NLR Vest SA
NLR
Nlr 59043362856
⋅ Maskinteknikk

Kartlegger dekningsforhold for presisjonsutstyr

Like etter jul kommer den til Trøndelag og Nord-Vestlandet for en grov kartlegging av dekningsforholdene for presisjonsutstyr.
NLR Trøndelag SA
Grashandtering hs
⋅ Grovfôr

Begrens tørrstofftapet under grashøstinga

Ikke alt som vokser ute på jordet kommer fram til dyra som skal ete det, på veien kan så mye som 25% bli borte på veien. For en som har for lite fôr betyr det mye. Mye av dette tapet er lettfordøyelige karbohydrat.
NLR Østafjells
1 2