Alle produksjoner må bli flinkere til å tilrettelegge for ulike nytteorganismer. Dette kan gi oss flere verktøy til å takle ulike skadegjørere, samt at vi har plikt til å ta vare på natur og miljø. Mange av forsøka er utført i korn, men siden mange av nytteorganismene er generalister vil dette ha stor overføringsverdi i mange kulturer.

Gunda Thöming og Anne Muola fra Nibio holder innlegg for oss:

  • Hvordan tilrettelegger vi for ulike nytteorgansimer?
  • Hvilke nytteorgansimer kan vi forvente?
  • Hvor stor effekt kan man forvente?

Vi har midler fra Statsforvalteren i Innlandet, samt Grøntsatsningsmidler fra NLR, og kan holde møtet gratis og åpent for alle!

Nytteorganismer