Påmelding er avsluttet.

Oppmøte på parkeringsplassen ved kiosken i Mardalen kl. 10.30 (Mardalsvegen er bomveg som du må betale for).

Program

10.45 Demonstrasjon i piling av hassel og alm ved Arne Vike, Torbjørn Utigard og Leif Helge Solhjell, alle tre er lokale tradisjonsbærere.

13.30 Varm mat på vertshuset

14.30 Arter knyttet til alm og hassel i Eikesdalen – og sammenhenger mellom arter i edelløvskogen. Foredrag ved økolog Steinar Vatne.

15:30 Hassel og alm i kulturhistoria. Foredrag ved Bjørn Austigard.

16:30 Bjørn Austigard viser to filmer om tradisjonell bruk av hassel og alm.

17.00 Vel hjem


Demonstrasjon i piling av hassel og alm: De tre tradisjonsbærerne Arne Vike, Torbjørn Utigard og Leif Helge Solhjell viser og forteller hvordan man skal gå fram for å skjøtte disse artene. Vi får lære både om slik det ble gjort den gangen dette var ressurser som var i jevnlig bruk og om hvordan man bør gå fram med trær som har fått vokse fritt i svært mange år. Binding av lauvkjerv kan vi også få lære. Hvis du vil, kan du ta med eget utstyr for å prøve. Det kan være batterisag, håndsag eller øks. Husk verneutstyr isåfall.

Hassel og alm er to varmekjære treslag som har vært viktige ressurser gjennom norsk historie.

Hassel har vært brukt til tønneband, brøytestikker og til flettearbeid. Nøttene er verdifull mat for både folk og dyr. Høsting av nøtter ble allerede nevnt som en grunneierrett i Magnus Lagabøters landslov fra 1274, og det gjelder fortsatt. For bøndene i Eikesdalen har salg av nøtter vært en viktig inntektskilde. Dette er en tradisjon som det er blåst nytt liv i de siste årene.

Eikesdalen er den bygda i Norge som har flest pilede almetrær. Almelauv og almebark var viktig vinterfôr til husdyra i tillegg til høy. Barken har også vært brukt til menneskemat, ved å male den til mjøl og bruke i brødet. Piling (styving) av alm former trærne og gjør at de kan bli svært gamle. Gamle almer kan ha et stort antall arter voksende på seg og er derfor viktig for biologisk mangfold.

Tradisjonsbærerne kan fortelle oss hvordan hasselskogene ble stelt for å gi gode tønnebånd og mye nøtter, og hvordan alm ble stelt for å gi fôr til husdyrene. Det er mange arter som er knyttet til hassel og alm. Økolog Steinar Vatne vil gi oss et innblikk i dette «universet». Vil tradisjonelt stell av disse treslagene også gi gode leveforhold for disse artene eller er det konflikter mellom kultur og natur? Og hvordan virker beiting (husdyr og vilt) inn på økosystemet? Vi håper å få belyst disse sammenhengene på en god måte.

Bjørn Austigard vil fortelle oss om kulturhistoria knyttet til hassel og alm i Eikesdalen. Han er født i Eikesdalen og har vært konservator ved Romsdalsmuseet. Han har også laget filmer om samme tema og vil vise disse.

Eikesdalen er et av 51 områder i Norge som er utvalgt kulturlandskap (forkortet UKL). Det vil si at det blir bevilget penger til å ta vare på naturverdier og kulturhistoriske verdier i dette området. Kurset er i sin helhet finansiert gjennom UKL og det er gratis å delta.

Det vil være representanter fra kommunen og statsforvalteren på kurset. De er tilgjengelig for spørsmål angående UKL.

På grunn av matservering må vi ha påmelding seinest 16.april, men gjerne før.

Arrangør: Norsk landbruksrådgiving SA i samarbeid med Molde kommune. Ved spørsmål ta kontakt med Maud Grøtta 95847893.

Hasselskog naet kulturmark med hasselskog 09 Dx O
Foto: Bjørn Magne Øverås