− Vi er nå i gang med jobben med å utrede hvordan NLR vil se ut som ett, sammenslått selskap. Målet er styrkede fagmiljøer, bedre utnyttelse av spisskompetanse, helhetlig kompetanseutvikling og mer samordnet forsøksarbeid. Samtidig skal NLR fortsatt ha en sterk lokal forankring og tilstedeværelse, sier styreleder i NLR, Lars Fredrik Stuve.

Likeverdig rådgivingstilbud til alle bønder i hele landet

NLR har de siste årene mottatt 98 mill. kroner over jordbruksavtalen. Landbruksdirektoratet hadde i vinter en gjennomgang av denne støtten (rapport nr. 9/2022) og konkluderte med at det er behov for at det offentlige støtter fagområdene som NLR dekker, men at det må gjøres endringer. Formålet med støtten til NLR er blant annet å bidra til et faglig sterkt og likeverdig rådgivingstilbud til alle bønder i hele landet. I NLR sin strategiplan er målet enda tydeligere - å være bonden og dyrkerens førstevalg.

Med bakgrunn i Landbruksdirektoratets rapport heter det i årets jordbruksavtale: Dagens oppgaveløsning må bli mer samordnet, enhetlig og effektiv. Dette er en forutsetning for at NLR skal tildeles tilskudd fremover i tid. Partene kan ikke se at dette kan gjøres uten at NLR organiserer seg som én juridisk enhet. Formålet med støtten vil ikke kunne oppfylles gjennom å tildele tilskudd direkte til NLRs 10 juridiske regionale enheter hver for seg. Det understrekes at lokal og regional tilstedeværelse fortsatt skal være en forutsetning for rådgivingstjenesten.

Prosjekt Omega

Styret i NLR har startet et organisasjonsprosjekt, kalt OMEGA, ledet av direktør i NLR, Bjarne Holm. Alle regionene i NLR er med i prosjektet. Prosjektet skal levere en utredning på hvordan et landsdekkende NLR skal kunne se ut og fungere. Utredningen skal inneholde en overordnet plan for hvordan sammenslåingen skal gjennomføres. Prosjektet skal sammenligne ny styringsstruktur og organisering med dagens regionale organisering, og synliggjøre effekten for NLR og bonden hvis NLR ikke kvalifiserer til tilskudd over jordbruksavtalen.

− Landbruksdirektoratet har gitt NLR et klart oppdrag basert på stortingets vedtak, sier Holm. Oppdraget tydeliggjør at det er en forutsetning for at NLR skal tildeles tilskudd framover i tid at NLR samordner organisasjonen til én sammenslått, landsdekkende juridisk enhet. Landbruksdirektoratet er tydelig på at tilskuddsforvaltningen må endres for å tilfredsstille økonomiregelverket i staten.

− Jobben nå er å synliggjøre hvordan et framtidig NLR da kan se ut, som svarer ut medlemmenes behov, og faglagene og myndighetens krav. Vi er godt i gang, sier Holm.

Regionene i NLR avgjør selv om de vil inngå i en landsdekkende, sammenslått enhet gjennom vedtak i egne årsmøter og styrer, samt gjennom stemmegiving i NLR sitt årsmøte i 2023.

Bjarne og lars fredrik
Direktør Bjarne Holm og styreleder Lars Fredrik Stuve er i gang med jobben med å utrede hvordan NLR vil se ut som ett, sammenslått selskap. (Foto: Jan Ferstad)

NLR har satt en ny strategiplan for 2023-2025 med følgende mål:

  • NLR skal være landbrukets førstevalg innenfor rådgiving til bonden
  • NLR skal profesjonalisere og kundeorientere sitt tjenestetilbud, som gir størst mulig verdiskaping for bonden
  • NLR skal ha en effektiv og tydelig styringsstruktur og organisasjon til det beste for bonden
  • NLR skal være en aktiv og fremtidsrettet kunnskapsutvikler og formidler tilpasset bondens behov

− Ambisjonen er å være totalleverandør av rådgiving til bonden og dyrkeren, sier Bjarne Holm.

Kontaktpersoner

  • Lars Fredrik Stuve, styreleder i Norsk Landbruksrådgiving, 911 93 021, lars.stuve@gardhamar.no
  • Bjarne Holm, direktør i Norsk Landbruksrådgiving, 922 37 155, bjarne.holm@nlr.no