Fremtidig organisering var den eneste saken årsmøtene skulle ta stilling til. Styrets forslag om etablering av ett nytt, landsdekkende selskap er en så omfattende organisasjonsendring at det krevdes ¾ flertall. Alle 46 stemmeberettigede stemte for å etablere samvirkeforetaket Norsk Landbruksrådgiving gjennom sammenslåing av de åtte regionale rådgivingsenhetene og foreningen Norsk Landbruksrådgiving. Videre ble det enstemmig vedtatt å oppløse foreningen Norsk Landbruksrådgiving.

Onsdag 28. juni ble det gjennomført stiftelsesmøte med signering av stiftelsesdokumentet. Selskapet stiftes nå i sommer og vil være operativt fra og med januar 2024. De ni selskapene som går sammen vil overdra all virksomhet, eiendeler og medarbeidere inn i det nye samvirkeforetaket.

– Den overordnede målsetningen med sammenslåingen, foruten å tilfredsstille myndighetenes krav til organisering, er å etablere et foretak som gir helhetlig og uavhengig rådgiving av høy kvalitet, som gir rom for utvikling, som bidrar til å øke medlemmenes lønnsomhet, som er attraktiv for ansatte, og som har godt fagmiljø og gir den enkelte ansatte mulighet for utvikling, sa styreleder Lars Fredrik Stuve under stiftelsesmøtet.

Direktør Bjarne Holm uttalte videre at sammenslåingen har som mål å bidra til økt spesialisering, økt kompetanse og bedre rådgiving til medlemmene.

– Sterk lokal og regional tilstedeværelse, aktivitet og eierinvolvering ligger til grunn for det nye foretaket. Strukturen med lokale rådgivningskontorer vil bli opprettholdt, dette er fundamentet i NLR, og vi skal være der bonden og dyrkeren er, sa Bjarne Holm.

Med omorganiseringen har de som nå går sammen sett at det vil det være mulig å: 

  • Gi rådgivning av jevn høy kvalitet
  • Kunne spisse rådgivningen på flere fagfelt
  • Være mindre utsatt ved skifte av ansatte
  • Yte et bedre servicetilbud til medlemmene
  • Effektivisere administrative oppgaver
  • Skape attraktive arbeidsplasser gjennom et godt fagmiljø
  • Ivareta reelt eierdemokrati, eierinvolvering og lokal identitet.

NLR Trøndelag og NLR Innlandet er ikke med og stifter Norsk Landbruksrådgiving SA. De som er med og stifter Norsk Landbruksrådgiving SA er tydelige på at Trøndelag og Innlandet også ønskes med og at døra er åpen for de også fremover.

– Det er synd at de nå ikke er med på å sette sitt preg på det nye NLR, men nå begynner toget å rulle, og arbeidet med å etablere et enda bedre NLR som skal levere kunnskapsutvikling og rådgiving i hele landet, i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, sa Bjarne Holm.

Partene som deltok pa stiftelsesmotet NLR
Partene som deltok på stiftelsesmøtet. Bak fra venstre Kåre Holand - NLR Nord-Norge, Arnstein Røyneberg - NLR Rogaland, Paul Edvard Vittersø - NLR Viken, Sigurd Reksnes - NLR Vest, Arne Kristian Kolberg - NLR Øst. Foran fra venstre Stig Brøste - Landbruk Nordvest, Audun Meland - NLR Agder, Lars Fredrik Stuve - NLR, Odd-Einar Hjortnæs - NLR Østafjells.