─ Vi ser at det er behov for å styrke vår rådgivingskompetanse innenfor fagområdet grønt. For å øke norsk produksjon av grønt kreves spisskompetanse og god rådgiving. Det er krevende å holde seg oppdatert på nyeste utvikling i metoder og teknologi. Det stilles store krav til kvalitet og det er hard konkurranse fra importerte varer, skriver NLR i sitt innspill til avtalepartene før årets jordbruksforhandlinger.

NLR påpeker at økte midler er nødvendig for å holde på god kompetanse slik at den er tilgjengelig for hele næringa, og ber derfor om fire millioner kroner øremerket til å styrke kunnskapsutviklingen, redusere variasjon i tilgjengelig kompetanse og være til stede i viktige områder.

─ Det er svært viktig at vi er godt organisert på dette fagområdet for at vi fortsatt skal kunne tilby råd som et nøytralt rådgivingsorgan. Sektoren og myndighetene har et mål om økt totalmarked og økt norskandel, heter det i innspillet.

NLR opplever bred oppslutning i næringa om at et riktig tiltak er direkte støtte til NLR slik at NLR kan videreutvikle eksisterende kunnskapsutviklings- og rådgivningstilbud for å understøtte vekstambisjon og lønnsomhet i næringa.

Minor-use

EUs “Farm to fork”- strategi har et mål om reduksjon av kjemiske plantevernmidler med 50 prosent innen 2030. Selv om Norge ikke har tallfestet mål er det en politisk ambisjon om å gjøre seg mindre avhengig av kjemiske plantevernmidler også her. Bønder og gartnere er gjennom forskrift om plantevernmidler pliktig til å sette seg inn i og bruke de generelle prinsipper for integrert plantevern og dermed redusere bruken av kjemiske midler.

Det er også en trend med økt resistensutvikling hos skadegjørere og mindre og mindre tilgang på kjemiske preparater i markedet. Landbruket har et stort behov for alternativer til de kjemiske plantevernmidlene. Mest påtrengende er dette innenfor grønt (potet, grønnsaker, frukt, bær og veksthus), hvor det samtidig er et ønske og mål om økt norsk produksjon.

NLR har ansvar for søknader om «minor-use» (tillatelse til at et allerede godkjent plantevernmiddel brukes i andre «mindre» kulturer). Slik godkjenning er nødvendig for å sikre tilgang på kjemiske og biologiske plantevernmidler i en del kulturer med mindre dyrkingsomfang. For spiselige vekster er det krav om restdata-analyser. Disse finnes i en del tilfelle, men ikke i alle.

Dersom det må gjennomføres egne forsøk for å skaffe slike data, kan kostnadene bli meget store, opp mot en million kroner per preparat. NLR ber om at satsingen opprettholdes på to millioner kroner som i 2023.

Mikrobiologisk plantevern

NLR ønsker å utvikle næringas kompetanse innenfor feltet alternative bekjempelsesmidler. Et viktig element her vil være midler til utprøving av eventuelt eksisterende og nye mikrobiologiske midler i feltforsøk. NLR ber om en million kroner til dette arbeidet.