Med moderne traktor med GPS og gjødselspreder med mulighet for variabel tildeling, var Marthe Spangen og Svein Tore Wadahl nysgjerrige på om teknologien kunne hjelpe dem med å gjødsle riktigere.

– Vi er vant til å gjødsle samme mengde over hele skiftet, selv om vi vet at det er en variasjon i behovet, sier Marthe Spangen.

Med drøyt 1100 dekar korn og 560 dekar eng med høyproduksjon for salg, er det både mange skifter og stort areal som skal kjøres over. Intensjonen er også at det skal være en økonomisk gevinst å hente ut.

– Erfaringene så langt er ikke at vi har brukt mindre gjødsel, men vi har omfordelt gjødsla innenfor skiftene, sier Spangen.

Gjødslingsplan i hvert punkt

Høsten 2020 fikk brukerparet NLR Innlandet til å ta jord- prøver systematisk på alt areal, med en prøvetetthet ned til sju dekar per prøve. Prøvepunktene ligger i et rutenett og koordinatfestes.

– Dette gir grunnlag for å sette opp variabel gjødsling, sier Åsmund Langeland, presisjonsrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Han forklarer at det i teorien lages en gjødslingsplan for hvert eneste prøvepunkt. Dataverktøy som NLR-rådgivere bruker, genererer ei styringsfil for sentrifugalsprederen, som lastes opp i traktorens eller maskinas styringssystem. Gjødselsprederen varierer gjødseltildelinga kontinuerlig over skiftet.

Rasjonaliseringsgevinst

Avlingsgevinsten ved bruk av tildelingsfiler er vanskelig å se etter bare ett års bruk. For Løten-bøndene handler det i første rekke om ei mer rasjonell våronn. I kornet kjører de nå en fast redusert mengde gjødsel ved såing og supplerer med variabel tildeling med sentrifugalsprederen.

– Metodikken er veldig rasjonell og tidsbesparende, sier Svein Tore Wadahl.

Åsmund Langeland påpeker at breigjødsling med sentrifugalspreder aldri blir bedre enn tradisjonell radgjødsling når man måler på avling, men at metodikken er et veldig greit kompromiss med effektiviteten.

– Andre fordeler med variabel tildeling er mindre risiko for legde og jevnere modning på åkeren, sier Langeland.

– Satellittbaserte tjenester, som for eksempel CropSat, er ikke et egnet verktøy til dette formålet. Bygg må delgjødsles på et så tidlig tidspunkt for å kunne få avlingseffekt, sier Langeland. Hanmener denne typor tjenester er mer egnet grasproduksjon og gjødsling til andre- og tredjeslått.

– Her bruker man de nyeste bildene fra før slått som utgangspunkt for tildelingsfil for gjødsling, sier rådgiveren.

Facebook annonser presisjonslandbruk u lesmer 02